Nyland

Satsa på trafiklösningar i Nylandsplanen

SFP i Nyland vill särskilt fästa uppmärksamhet vid trafiklösningarna i landskapet. I det beredningsmaterial som finns till påseende har man degraderat riksväg 6 som en väsentlig trafikled i vår region. Riksväg 6 knyter huvudstadsregionen samman med axeln Kouvola-östra Finland-Ryssland och är trafikmässigt livligt trafikerad. SFP i Nyland anser att riksväg 6 borde vara en utvecklingskorridor för logistik samt en kollektivtrafikkorridor.

Se över matartrafiken och anslutningsparkeringen

Matartrafik blir dagens melodi på allt fler håll i Nyland, nu senast då Västmetron togs i bruk. Detta har resulterat i att många resenärers resor har förlängts betydligt. Svenska folkpartiet i Nyland anser att matartrafiken bör ses över så att restiden blir rimlig för passagerarna.

- Systemet med matartrafik möjliggör att man smidigt ska kunna byta till stamlinjerna med täta intervaller, som metron, närtågen och en del busslinjer. Men till exempel i västra Esbo har vi ännu förbättringsarbete att göra, säger Kristian Rehnström, SFP:s styrelsemedlem i Helsingforsregionens trafik.

Oacceptabelt med svensk morgontidning på eftermiddagen

- Det är oacceptabelt att de som prenumererar på svenskspråkiga dagstidningar riskerar få sin tidning på eftermiddagen, medan de som prenumererar på en finskspråkig dagstidning kan ta del av nyheterna genast på morgonen, säger de nyländska riksdagsledamöterna Mikaela Nylander och Thomas Blomqvist.

Lagstiftningen som reglerar Postens verksamhet innehåller inga bestämmelser om att utdelningen av dagstidningar utgör Postens kärnverksamhet. Posten borde ändå fundera på nya lösningar som tryggar alla prenumeranters likvärdiga tillgång till morgontidningen.

Heijnsbroek-Wirén leder SFP i Nyland

Hennes motkandidat var Elin Blomqvist. Heijnsbroek-Wirén efterträder Anders Walls, som inte ställde upp för omval.

Valet ägde rum under Svenska folkpartiet i Nylands kretsmöte i Grankulla. Rösterna föll 52-42 till Heijnsbroek-Wiréns fördel.

- Nyländska kretsen ska engageras i att föra partiets politik framåt utgående från det partiprogram som partidagen fastställer i Åbo i sommar, säger Heijnsbroek-Wirén genast efter valet.

- Kretsen ska också stöda förtroendevalda i kommunerna med diskussion, utbildning och information inför de kommande reformerna.

Pages

Subscribe to RSS - Nyland