Mikaela Nylander

Skapa bättre möjligheter för pappor att vara hemma med sina barn

- Det här är inte bara viktigt på ett samhälleligt plan, utan också för det enskilda barnet, pappan och familjen. Vi bör göra vårt bästa för att se till att alla barn ges möjligheten till en god relation till sina föräldrar, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

I den familjereform som SFP föreslår förlängs den inkomstrelaterade föräldraledigheten till 18 månader. I förslaget delar mamman och pappan jämt på 12 månader och de resterande sex månaderna väljer någondera att använda

Nylander: Svik inte fiskerinäringen

Jord- och skogsbruksministeriet har i början av oktober fastslagit att minimimåttet för gös höjs för heltidssysselsatta yrkesfiskare i början av nästa år.

- Beslutet om att höja minimimåttet för gös är ohållbart och fel mot yrkesfiskarna, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.
Fritidsfiskarna övergick redan till minimimåttet för gös år 2016, medan heltidssysselsatta yrkesfiskare fick då under en övergångstid fortsätta fånga mindre gösar. Gösarna har tyvärr inte blivit större under övergångstiden, men fiskerinäringens har ändå önskat att övergångstiden kunde förlängas.

Satsa på bättre ljudmiljöer

Ljudmiljöerna påverkar mycket. Det är inte enbart personer med hörselskada eller – nedsättning som påverkas negativt av dåliga ljudmiljöer, framhåller Svenska hörselförbundets ordförande, riksdagsledamot Mikaela Nylander.

– Bättre ljudmiljöer gagnar alla, eftersom dåliga ljudmiljöer påverkar inlärning, minnet och utsöndringen av stresshormoner, sade hon då hon öppnade ett seminarium om ljudmiljöer på måndagen i Helsingfors.

Det råder skriande brist på utbildade audionomer

Därför har undertecknad uttryckt sin oro för bristen på behöriga audionomer i ett skriftligt spörsmål inlämnat till riksdagen. Audionomer är en yrkesgrupp som arbetar med personer som har besvär med sin hörsel. Audionomerna utreder bland annat vilka slags hörselproblem det rör sig om, provar hörselhjälpmedel och hjälper till med hörselträning. Yrkesbarometern (Arbets- och näringsministeriet, NTM-centralerna och TE-tjänsterna, mars 2018) visar att det råder brist på audionomer i hela landet förutom i Kajanaland. I stora delar av landet råder det dessutom en mycket stor brist på audionomer.

Nylander och Strand: Skynda på möjligheterna till skyddsjakt på skarven

Riksdagens jordbruksutskott anser att skyddsjakt på vitkindad gås och skarv ska kunna bedrivas inom ramen för naturvårdslagen. Utskottet anser att en reglering om det här bör genomföras snarast möjligt. Det här tillägget kom i utskottet i samband med behandlingen av ett lagförslag om att kajan inte längre ska vara en fridlyst fågel.

Nylander: Det måste utbildas fler svenskspråkiga studiehandledare

Riksdagens kulturutskott godkände idag betänkandet om den nya gymnasielagen.

- Lagen innehåller mycket gott såsom rätten till studiehandledning och specialundervisning, vilket inte sker en dag för tidigt, säger Mikaela Nylander som är medlem i riksdagens kulturutskott.

Ämnesöverskridande studiehelheter motsvarar också dagens behov av mångsidigt kunnande där man greppar större helheter.

Nylander: Tänker regeringen skärpa strafflagen gällande våldtäkter?

Riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) har ställt en skriftlig fråga till regeringen angående sexuellt våld som riktas mot barn. Bakgrunden till spörsmålet är ett rättsfall i Birkaland som har väckt stor uppmärksamhet. En vuxen man dömdes för att ha haft sexuell kontakt med ett 10-årigt barn. Rätten dömde gärningsmannen för grovt utnyttjande, men inte för grov våldtäkt.

− Har regeringen för avsikt att ändra lagstiftningen som rör sexuellt våld mot barn? Man kan inte förutsätta att ett barn motsätter sig gärningen för att det ska kunna betecknas som grov våldtäkt, säger Nylander.

Nylander: Mångprofessionellt samarbete behövs inom småbarnspedagogiken

Riksdagen har idag debatterat förslaget till ny personaldimensionering inom småbarnpedagogiken. Regeringen föreslår en modell där en tredjedel av personalen ska vara barnträdgårdslärare, en tredjedel ska vara socionomer och en tredjedel ska vara utbildade barnskötare.

- Modellen som föreslås är bra och värd att understödas. Vi behöver mångsidigt kunnande inom småbarnspedagogiken och varje yrkesgrupp har sin värdefulla kunskap att bidra med, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Pages

Subscribe to RSS - Mikaela Nylander