Partidagsbeslut 2013

SFP:s partidag i Borgå 2013

BEREDNINGSUTSKOTT 1

Motion 1 Etiska krav på produkter
Motion 2 Inför en modell för negativ inkomstbeskattning
Motion 3 Könsfördelning i bolagsstyrelser (Partifullm. uttalande korrigerat. 2.6)
Motion 4 Handikappservicelag
Motion 5 Avskaffa kassettavgiften
Motion 6 Varven i Finland
Motion 7 Revision av vattenlagen
Motion 8 Bevara de nuvarande församlingsgränserna
Motion 9 Reseersättning för förtroendevalda
Motion 10 Presidentens rätt att benåda fångar skall slopas

Beslut 1-10

BEREDNINGSUTSKOTT 2

Motion 11 Ett mera flexibelt sätt att lära sig finska eller svenska
Motion 12 Mångfald i föreningslivet
Motion 13 Möjligheter med invandrings- och integrationspolitik
Motion 14 Rätten till dagvårdsplats på svenska för invandrare
Motion 15 Ge inte upp Millenniemålen
Motion 16 Inmatningstariffer för förnybar energi
Motion 17 Rening av avfallsvatten
Motion 18 Finlands behov av kolsänkor

Beslut 11-18

BEREDNINGSUTSKOTT 3

Motion 19 Äldreråden
Motion 20 Höj anslagen för mentalvård
Motion 21 Människohandel
Motion 22 Alkolås
Motion 23 Åtgärder mot våld mot kvinnor
Motion 24 Könsperspektiv i samhällsplaneringen
Motion 25 Reform av systemet för erkännande av faderskap
Motion 26 Jämlikhet i lönerna
Motion 27 Skatteavdrag för barn

Beslut 19-27

BEREDNINGSUTSKOTT 4

Motion 28 Reflexväst i motorfordon
Motion 29 Sänkning av åldersgränsen för personbilskörkort
Motion 30 Metrons säkerhet
Motion 31 Förebygg ungdomsarbetslöshet
Motion 32 Satsa på läroavtalsutbildning
Motion 33 Resurser för svensk undervisning
Motion 34 Satsningar på undervisning i finska
Motion 35 Försäkra jämlika påverkningsmöjligheter

Beslut 28-35

FÖRVALTNINGSUTSKOTTET

Motion 36 Om motionsbehandling
Proposition 1: Förnyande av partiets stadgar
Proposition 2: Medlemsföreningarnas medlemsavgift till centralorganisationen för år 2014

Partidagens beslut:

Motion 36 Om motionsbehandling
Proposition 1: Förnyande av partiets stadgar
Proposition 2: Medlemsföreningarnas medlemsavgift till centralorganisationen för år 2014