Partidagsbeslut 2010

SFP:s partidag 2010 i Tammerfors

BEREDNINGSUTSKOTT 1

Motion 1 Fler kvinnor i ledningen för polis- och räddningsväsendet
Motion 2 SFP ska motarbeta åldersmobbning på arbetsplatserna
Motion 3 Nya internationella banklikviditetsregler behövs för att förhindra nya Islands-fall
Motion 4 Avskaffa förvaltningsråden
Motion 5 Ökad sysselsättning utan skatt på överlåtelsevinst för stadigvarande bostad
Motion 6 SFP skall gå in för en pro-företagsamhets linje
Motion 7 Inmatningstariffer för produktion av elektricitet
Motion 8 Energihushållningen
Motion 9 Omotiverat och principiellt fel att bygga vindkraft i skärgård

Beslut 1-9

BEREDNINGSUTSKOTT 2

Motion 10 Äldreomsorgen
Motion 11 Rehabiliteringen av äldre genom geriatrisk fysioterapi
Motion 12 Psykiatrisk vård av äldre
Motion 13 Närståendevårdarna - en förfördelad grupp i samhället
Motion 14 Följeslagare till hjälpbehövande anhöriga

Beslut 10-14

BEREDNINGSUTSKOTT 3

Motion 15 Individuell läroplan för invandrarungdomar
Motion 16 Förbjud kollektiva straff i skolorna
Motion 17 Förbättra språkundervisningen i svenska
Motion 18 Garantera den svenska servicen också i då statliga tjänster centraliseras
Motion 19 Hållbar utveckling som obligatoriskt ämne i högskolorna
Motion 20 Större flexibilitet i språklagen
Motion 21 Tryggandet av svenskspråkiga grundskolor och gymnasier på språköarna
Motion 22 Urvalsprov framom studentexamensbetyg
Motion 23 Utvecklandet av undervisningen i det andra inhemska språket
Motion 24 VR:s svenskspråkiga service

Beslut 15-24

BEREDNINGSUTSKOTT 4

Motion 25 Sänkt medieavgift för låginkomsttagare
Motion 26 EU behöver en gemensam handelspolitik mot totalitära och odemokratiska stater
Motion 27 Finländska företag får inte agera medlöpare till den iranska regeringen
Motion 28 Minoriteter i EU
Motion 29 Nordisk public service
Motion 30 Fler TV-program till svenskspråkiga seniorhus
Motion 31 Säkrare vägförbindelse i Åboland
Motion 32 Skolskjutsar
Motion 33 Skärgårdstrafik
Motion 34 Kustbana för snabbtåg
Motion 35 Ersätt kortare flygresor med tåg
Motion 36 Begränsade naturresurser och högre energipris gör att det blir allt viktigare att ha transportmedel med låg energiförbrukning

Beslut 25-36

BEREDNINGSUTSKOTT 5

Motion 37 Förbjud pälsdjursuppfödningen i Finland
Motion 38 Närproducerad mat
Motion 39 Närproducerade råvaror i daghem, skolor och servicehus
Motion 40 EU:s regler måste tolkas på samma sätt i Finland som i EU:s 26 andra länder
Motion 41 Bättre kunskaper i byggnadsvård
Motion 42 Finlands byggnadsbestånd

Beslut 37-42

BEREDNINGSUTSKOTT 6

Motion 43 Lagen om hyra för lägenheter bör ändras
Motion 44 De ungas illamående i samhället
Motion 45 Ungdomsmentalvården bör ses över
Motion 46 Utvidgat hushållsavdrag
Motion 47 Skattefria sparkonton för hälsovårdsavgifter
Motion 48 Återinförande av avdragsrätt för hälso- och sjukvårdsavgifter erlagda för vård i privat regi
Motion 49 Inför "garantiutkomststöd" - ett nytt system som skulle förbättra den sociala och ekonomiska tryggheten för medborgare

Beslut 43-49

BEREDNINGSUTSKOTT 7

Motion 50 Befrämja användandet av ICE-koden
Motion 51 En koordinator för invandrare i alla kommuner
Motion 52 Begränsa användningen av energidrycker
Motion 53 Biltillverkning
Motion 54 Erkänn hatbrott
Motion 55 Erkänn hedersmord
Motion 56 Fri konkurrens gällande avfallsbehandling
Motion 57 Offentlig upphandling
Motion 58 Behov av lindrigare uphandlingslagstiftning och utvidgat servicesedelutnyttjande
Motion 59 Jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå
Motion 60 Reformera socialskyddssignumet
Motion 61 Roderfylleri
Motion 62 Avskaffa parokialprincipen
Motion 63 Sänk åldersgränsen för utträde ur religionssamfund
Motion 64 Straff gällande spridning av och tittande på barnpornografi
Motion 65 Tullaboratoriet bör få mer resurser

Beslut 50-65

BEREDNINGSUTSKOTT 8

Motion 66 Förenkla
Motion 67 Flerspråkigt kampanjmaterial
Motion 68 Lokalavdelningarnas avgifter
Motion 69 Befria äldre trotjänare från den årliga medlemsavgiften
Motion 70 Riksdagsledamöternas delegatplatser
Motion 71 Svenska folkpartiet behöver en socialpolitisk sekreterare
Motion 72 Stoppa rasismen
Motion 73 Saklig information till beslutsfattare i kommunerna
Motion 74 Kvotplats för nyfinländare i SFP:s arbetsutskott
Motion 75 Uppgörande av etiska riktlinjer för Svenska folkpartiets kandidater, förtroendevalda och anställda
Motion 76 Etiken inom Svenska folkpartiet

Beslut 66

Beslut 67-76