Partidagsbeslut 2009

SFP:s partidag 2009 i Helsingfors

BEREDNINGSUTSKOTT 1

Motion 1 Begränsa försäljning och användning av fyrverkeripjäser
Motion 2 Lag om rimlig ersättning för varje sådant lagförslag som redan förorsakat förluster för den enskilda människan
Motion 3 Åtgärder för förbättring av energiekonomiska investeringar samt stöda ibruktagande av förnybara energilösningar
Motion 4 Kommunerna aktivare med i nedskärningen av växthusgaser
Motion 5 Beakta naturen och klimatförhållandena om man söker ny plats för kärnkraftverk
Motion 6 Nej till ytterligare utbyggnad av kärnkraft
Motion 7 Utveckla inte kärnkraften utan lika satsningar på förnyelsebara energiformer
Motion 8 Avveckla förbränning av torv
Motion 9 Grön offentlig upphandling
Motion 10 Tömning av avlopps- och spillvatten från fartygstrafik i Finska hamnar
Motion 11 Den lokala kraften till heders
Motion 12 Starkare fokus på soltekniska lösningar inom förnybar energi

Beslut 1-12

BEREDNINGSUTSKOTT 2

Motion 13 Lagstiftning om användning av film- och bildmaterial hämtat på Internet i undervisning för minderåriga
Motion 14 Trafikpolitiska frågor i Helsingforsregionen med tonvikt på Esbo
Motion 15 Motion angående utredning över dagens vägunderhåll och skötsel av vägarna jämfört med tidigare samt om ökade statliga anslag för statliga vägprojekt
Motion 16 Underhåll av vägnätet på landsbygden
Motion 17 Utbyggnad av optiska fibernät för datakommunikation till alla hem
Motion 18 Revidering av vapenlagen
Motion 19 Det globala ansvaret
Motion 20 Parkeringsgrotta i Borgå
Motion 21 Dags för ett finländskt NATO medlemskap
Motion 22 Jämställdhet i det finländska försvaret
Motion 23 Obligatorisk värnplikt för 18 år fyllda kvinnor

Beslut 13-23

BEREDNINGSUTSKOTT 3

Motion 24 Resurser till barnträdgårdslärarutbildning
Motion 25 Utlokaliserad grundutbildning av barnträdgårdslärarna
Motion 26 Statlig språk-minoritetsombudman behövs snarast
Motion 27 Program för stärkande av landets två officiella språk
Motion 44 Starkare försvar av svenska språkets bevarande i Finland och dess nödvändiga strukturer och svenska särlösningar
Motion 28 Nej till terminsavgifter, nu!
Motion 29 Läkarutbildning till Vasa Motion 30 Resurser till utbildning av invandrarlärare, fortbildning och läromedel
Motion 32 Garantera barn lugn och trygg dagvård
Motion 33 Gruppfamiljedaghemmens verksamhet passar den finlandssvenska vardagen
Motion 34 Bredda eftisverksamheten
Motion 35 Institut för mental träning
Motion 36 Möjliggör avläggande av det s.k. stora språkprovet också utanför språkexamensnämnden

Beslut 24-36 samt 44

BEREDNINGSUTSKOTT 4

Motion 37 Politisk rådgivningspanel
Motion 38 Anställ en ansvarig för internationell ärenden!
Motion 39 Svenska folkpartiet behöver en socialpolitisksekreterare!
Motion 40 Verksamhetsberättelsen för partiet
Motion 41 Återinför nyckelpigan och de gamla finlandssvenska färgerna
Motion 42 Val av personer för kommunala förtroendeuppdrag inom olika sektorer i kommuner och samkommuner
Motion 43 Tillsättande av förtroendemannaposter
Motion 45 SFP behöver ett Mansförbund
Motion 46 Satsa på svensk tillväxt i Nordnyland
Motion 47 Behovet av ett SFP-invandrarförbund r.f.

Beslut 37-43 samt 45-47

BEREDNINGSUTSKOTT 5

Motion 48 En lyckad integration
Motion 49 Mångkulturell kompetens i kommunerna
Motion 50 Rädda yrkesfisket!
Motion 51 Om revidering av fiskelagen
Motion 52 Fria öppettider för butiker
Motion 53 Mera flexibla arbetstider åt unga
Motion 54 Gemensamma regler för finansövervakning och ekonomisk krishantering i EU
Motion 55 Utlokaliseringen av Läkemedelsverket till Kuopio
Motion 56 Samhället nära dig
Motion 57 FPA indragningar
Motion 58 Ordning på regelverket

Beslut 48-58

BEREDNINGSUTSKOTT 6

Motion 59 Beakta skattebetalarnas skattebetalningsförmåga
Motion 60 Den efterlevandes pension
Motion 61 Beakta för de ekonomiskt utsatta förhöjningen av levnadskostnaderna
Motion 62 Regelbunden uppföljning av medicinering
Motion 63 Differentiering av FPA:s ersättningar för privatvård
Motion 64 Ansvaret för vår alkohol- och drogpolitik ligger hos dagens beslutsfattare
Motion 65 Mobbning i skolorna, flera kuratorer och gruppassistenter till skolorna
Motion 66 Resurserna till studerandehälsovården måste ökas!
Motion 67 Förbättringar inom skolhälsovården
Motion 68 Hälsovårdsresursernas allokering
Motion 69 Barnens rätt till föräldrar
Motion 70 Varje diskriminering är oacceptabel – hur berörs kvinnor med funktionsnedsättningar?
Motion 71 En jämställd start för familjer
Motion 72 Dags att höja äldrerådens status i kommunerna
Motion 73 En övergripande äldreomsorgslag
Motion 74 Äldreomsorg
Motion 75 Subjektiv rätt för Äldre att välja sitt boende
Motion 76 Subjektiv rätt till vård och omsorg för de äldre
Motion 77 Äldreomsorgen bör ges större resurser i kommunerna

Beslut 59-77

RESOLUTIONER

Resolution 1 Om EU

Svenska folkpartiets 103:e partidag i Helsingfors den 16-17 maj 2009

påminner om att SFP i två Europaval av tre tagit det trettonde mandatet och att partiet igen har en reell chans att i detta val få ett mandat i Europaparlamentet. Europaparlamentet får mera makt när Lissabonfördraget godkänns. Därför är det viktigt att den svenskspråkiga befolkningen i Finland hörs också i nästa parlament.

Vill att EU fortsättningsvis ska vara en föregångare och förebild i internationellt miljö- och energisamarbete. SFP anser att godkännandet av unionens Östersjöstrategi, som partiet länge drivit, har hög prioritet under det kommande året. Östersjöns tillstånd påverkar vår närmiljö i hög grad. Genom att skapa en större sammanhållning med våra grannar kring Östersjön kan vi ytterligare utveckla regionen.

Vill se ett EU som tryggar tillgången till energi, med betoning på energi från förnyelsebara energikällor. SFP efterlyser nya offensiva miljösatsningar och fortsatta utsläppsminskningar. EU skall vara pådrivare i förhandlingarna om ett nytt, ambitiöst, globalt avtal.

Vill att unionen skall ha en invandrings- och flyktingpolitik som svarar mot de krav som ställs på integrering och att EU för en dialog med de länder invandrarna kommer från så att alla parter skall kunna dra nytta av migrationen. SFP vill att man inom EU genom ett nära samarbete skapar en samordnad asylpolitk.

Resolution 2 Allnmänpolitisk resolution

Svenska folkpartiets 103:e partidag i Helsingfors den 16-17 maj 2009

kräver att åtgärder som stöder sysselsättning, integration av invandrare, företagande, export och landets konkurrenskraft måste prioriteras när statsrådet i höst omfördelar 200 miljoner av budgetmedlen. De växande behoven av social service och arbetskraftspolitiska åtgärder som recessionen för med sig måste tillgodoses. Det är nödvändigt att förlänga tiden i arbetslivet och höja sysselsättningsgraden för att samhället skall kunna upprätthålla en bra skola, en god vård och omsorg för alla. Reformer som strävar efter att eliminera flitfällor och alltid gör det lönsamt att ta emot jobb eller skaffa sig tilläggsinkomster bör genomföras.

Kräver att Mellersta Österbottens förbunds, och därmed Karlebys, framtida samarbetsområde är Österbotten. För den svenskspråkiga befolkningen handlar det om tryggande av dess grundläggande rättighet till service på eget språk. Inriktningen söderut stöds av så gott som alla sakkunnigutlåtanden och näringslivet i regionen. Att ansluta Karleby norrut skulle dessutom strida mot de europeiska ramkonventioner om skydd av landsdels- och minoritetsspråk som Finland har ratificerat.

Stöder en modell med samarbetsavtal som omfattar kommuner, stat och landskapsförbund för stadsregionerna på basis av de stadsregionplaner som gjorts upp inom kommun- och servicestrukturreformen. Samarbetsavtal är ett sätt att beakta regionernas särdrag och språkliga aspekter i arbetet för att gemensamt föra utvecklingen framåt.

Vill stärka demokratin och det politiska beslutsfattandet i kommunerna genom att ge beslutsfattarna ekonomiska förutsättningar att satsa helhjärtat på lokalpolitiken. I likhet med de övriga nordiska länderna behöver vi en modell med hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda för att få en politikerstyrd organisation i våra kommuner.

Påminner om att språklagen är till för att följas. Speciallt rätten till sjukvård, hälsovård och socialvård på modersmålet, svenska eller finska, är en grundläggande rättighet också vid sociala reformer och förändringar i servicestrukturerna. När framtiden för sjukhusen i Ekenäs och Borgå diskuteras måste detta beaktas.

Resolution 3 Om att stärka den svenska servicen i huvudstadsregionen genom ny teknik

Svenska folkpartiets 103:e partidag i Helsingfors den 16-17 maj 2009

konstaterar att antalet svenskspråkiga invånare i huvudstadsregionen är stort, men andelen av befolkningen liten. Detta medför svårigheter att få utbud och efterfrågan på svensk service att möta varandra. Genom att ta hjälp av informationsteknik gör man det lättare man för den enskilde invånaren att hitta svensk service.

Poängterar vikten av att utveckla invånarportalen helsingforsregionen.fi och att göra portalen känd som en ingångspunkt till service på svenska i Helsingforsregionen. Portalen skall fungera som en elektronisk lucka där man kan sköta olika ärenden. Det här kan vara fråga om avgiftsfri tidsbeställning till olika myndigheter, ansökan om dagvård, anmälan till skola, anhållan om utkomststöd, FPA-ansökan, förnyande av pass, brottsanmälan etc. SFP anser att en utvecklad nätbaserad service kan stöda patienternas valfrihet inom sjuk- och hälsovård i framtiden då vård kan fås oberoende av kommungränserna. Vidare finns det i huvudstadersgionen stora möjligheter att samordna verksamheten och resurserna inom ungdoms-, kultur- och fritidssektorn. Det är väsentligt att tjänsterna utvecklas jämlikt på svenska och finska.

Understryker att elektronisk service inte ersätter personlig service men kan frigöra resurser för personlig service. På så sätt kan man försnabba handläggningen av ärenden, möjliggöra service enligt den tidtabell som passar kunderna samtidigt som kunderna vet att man garanterat får service på svenska.