Partidagsbeslut 2008

SFP:s partidag 2008 i Åbo

UTBILDNING OCH ARBETSLIV

Motion 1 Studeranderepresentation i högskolornas beslutandeorgan
Motion 2 Ökad språkbadsundervisning
Motion 3 Rädda gymnasierna
Motion 4 Etablerande av forskning i finlandssvenska teckenspråk är nödvändigt
Motion 5 Rätt till en god språkmiljö (- rätt till sitt modersmål) i dagvård och grundskola samt inom äldrevården – för döva teckenspråkiga
Motion 6 Mera motion i läroplanen
Motion 7 Överför motion och idrott till social- o hälsovårdssektorn
Motion 8 En långsiktigt hållbar finlandssvensk miljö inom Innovationsuniversitetet
Motion 9 Kommunernas “egendel” till undervisningen
Motion 10 Samhällsorientering tidigare i grundskolan
Motion 11 Specialpedagogiska insatser
Motion 12 Resurser till utbildning av studiehandledare
Motion 13 Alla medarbetare i skolan är lika mycket värda

Beslut 1-13

SOCIAL OCH OMSORG

Motion 14 Funktionshindrade kvinnors ställning måste bevakas
Motion 15 Handikappombudsman behövs i Finland att stöda de svenskspråkiga handikappade
Motion 16 Tillgänglig information om kommunal service till teckenspråkiga
Motion 17 Det allmänna nödnumret 112 skall vara möjligt att använda för döva
Motion 18 Utbildning av svenskt polisbefäl och alarmcentralsjourer
Motion 19 Sysselsättningen av nyutexaminerade poliser
Motion 20 Ersättning från sjukförsäkringen för vissa delar av fast och löstagbar protektik inom tandvården
Motion 21 Ersättningarna för sjukvårds- och läkemedelskostnader bör höjas
Motion 22 Ersättning för resekostnader vid behandling av sjukdom
Motion 23 Höjning av maximibelopp för skatteåterbäring vid anskaffning av handikappfordon
Motion 24 FPA behöver modernare regler för föräldraledigheter
Motion 25 Dagvårdsplatsen är utmärkt rättighet där teori och praktiskt genomförande inte går hand i hand
Motion 26 Ge vårdlediga möjlighet att delta i det sociala/kulturella utbudet
Motion 27 Slopa beroendet av sambons/makens inkomster i erhållandet av bostadstillägg
Motion 28 Allas blod behövs
Motion 29 Satsa på förebyggande arbete för att trygga ungas välmående
Motion 30 Slopa inkomstgränser för mottagare av delinvalidpension
Motion 31 Servicesedeln möjliggör ett mångsidigare serviceutbud
Motion 32 Ökat behov av personal inom äldreomsorgen
Motion 33 Skärp tobakslagen
Motion 34 Stoppa skattestyrelsens angrepp mot de privata ålderdomshemmen
Motion 35 För en socialt rättvis skattepolitik

Beslut 14-35

MILJÖ OCH SAMHÄLLSPLANERING

Motion 36 Förbättra underhållet av det lägre vägnätet på landsbygden
Motion 37 Säkrare vägförbindelse i Åboland
Motion 38 Slopa avgifterna på förbindelsebåtarna
Motion 39 Nej till flygfält i Backas, Borgå
Motion 40 Statsanslag för forskningsväxthus vid Martens Trädgårdsstiftelse i Närpes
Motion 41 Sänkning av bränsleaccisen för växthusodlare
Motion 42 En namnlag med fler valmöjligheter
Motion 43 Finn kraft utan strålning
Motion 44 Sexuellt våld måste motarbetas av kommunerna
Motion 45 Upphandla miljövänligt
Motion 46 Finlandssvensk förvaltningsautonomi
Motion 47 Höj statens anslag till kommunerna för åtgärder av fukt- och mögelskadade fastigheter
Motion 48 Ingen snårskog för föreningar
Motion 49 Fortsatt befrielse från arbetsgivarens socialskyddsavgifter i skärgården
Motion 50 Förbättra villkoren för telekommunikationen på glesbygden
Motion 51 Behovet av en svensk punkt för samservice i huvudstadsregionen
Motion 52 Förbjud privat bruk av fyrverkeripjäser
Motion 53 Regional public service
Motion 54 Ändring av sjöbevakningens (gränsbevakningsväsendets) uppgifter
Motion 55 Nämndemännen hämtar förtroende till rättsväsendet
Motion 56 Vägavgifter

Beslut 36-56

INTERNATIONELLA FRÅGOR

Motion 57 Rättvisemärkning av pornografiska produkter
Motion 58 Samarbete inom krishantering nödvändigt
Motion 59 Ökad frihandel med u-länderna
Motion 60 Olympiska spelen - arena i kampen för mänskliga rättigheter i Tibet
Motion 61 Invandrarnas kunskap beträffande sitt hemland bör utnyttjas i Finlands biståndsprojekt
Motion 62 Höj biståndet!

Beslut 57-62

ORGANISATIONEN

Motion 63 En tredje ruta i mantalsskrivningen
Motion 64 Kommunalråd i Finland - ett sätt att underlätta förtroendevaldas arbete
Motion 65 Tillåt byte av valdistrikt
Motion 66 Stärk kretsstyrelsens roll
Motion 67 Kraft i roten
Motion 68 Varthän sfp 2020 – upprätta ett framtidsutskott för sfp!

Beslut 63-68

RESOLUTIONER

Resolution 1 Stärka parlamentarismen

Resolution 2 Allmänpolitisk resolution