Partidagsbeslut 2007

SFP:s partidag 2007 i Vanda

MOTIONER

Motion 1 Eget prov i studentexamen för modersmålsinriktad finska
Motion 2 Folkmordet på armenierna år 1915 och Europas moraliska och etiska ansvar
Motion 3 Förbjud läskautomater och godisförsäljning i skolan
Motion 4 Kunskapsnivån inom naturvetenskaperna bör höjas
Motion 5 Förbättra läromedelssituationen i de finlandssvenska skolorna
Motion 6 Resurser till hälsokunskap
Motion 7 Resurser till grundutbildningen
Motion 8 Textning på två språk
Motion 9 Gör utbildning i jämställdhet till obligatorisk del av lärarutbildningen!
Motion 10 Jämställdhetsfostran redan från barnsben – jämställdhetsplaner i dagis och skola
Motion 11 Språkutbildning för invandrare
Motion 12 Säkerställning av tolkservice för döva och hörselskadade
Motion 13 Språkstöd för familjer med hörselhandikappade barn som behöver teckenspråk måste garanteras
Motion 14 Tillgänglighet och handikappades rättigheter viktigt att bevaka på hög nivå
Motion 15 Adoptionsrätt för homosexuella och könsneutral äktenskapslagstiftning
Motion 16 Allmänt åtal även för lindrig misshandel
Motion 17 Arbeta förebyggande för barn och ungdomars välbefinnande
Motion 18 Förbättra situationen för barnen i ensamförsörjarfamiljerna
Motion 19 Förbättring av stöd till blivande och nyblivna föräldrar
Motion 20 Dagverksamhet för de äldre
Motion 21 Ensamhet ett växande problem
Motion 22 Häv vinmonopolet
Motion 23 Koppling av arbetsplatshälsovården till hälsovård efter pensioneringen
Motion 24 Ökat stöd för närståendevårdare
Motion 25 Personliga assistenter för gravt handikappade
Motion 26 Tillgängliga och billigare preventivmedel för unga
Motion 27 Rättvisa och jämlikhet åt pensionärer med låga pensioner
Motion 28 Skolhälsovården
Motion 29 Tillnyktringsstationer kan rädda liv
Motion 30 Umgängesföräldrar ska räknas som barnfamiljer
Motion 31 Finland borde grunda ett immigrationsministerium Suomessa pitäisi perustaa Maahanmuutto ministeriö
Motion 32 Inrättande av en invandrarombudsman
Motion 33 Hushållsvattenavlopp i glesbygden
Motion 34 Landsbygdspolitiskt program
Motion 35 Bevara det öppna landskapets struktur och diversitet
Motion 36 Mer flexibilitet på arbetsmarknaden
Motion 37 Stöd anskaffningen av miljöbilar
Motion 38 Sebarheten av TV i de nordiska länderna
Motion 39 Åtgärder för att minska den ökande otryggheten utomhus
Motion 40 Saklighet i miljödebatten
Motion 41 Inför en servicedefiniering av förbindelsebåtstrafiken
Motion 42 Slopa spinnfiskelagen
Motion 43 Smidigare arbetsmarknad
Motion 44 Säkrare vägförbindelse i Åboland
Motion 45 Ökande av statliga väganslag till regionerna
Motion 46 Stöd öppen källkod, öppna filformat och öppna gränssnitt inom den allmänna förvaltningen
Motion 47 Skapa ett långsiktigt oberoende av kärnkraft och fossila bränslen
Motion 48 Allt eller inget
Motion 49 Sfp:s möjlighet att fusioneras med ett större parti borde utredas Tutkimaa mahdollisuutta fuusioitua isomman puolueen kanssa
Motion 50 Höj valdeltagandet!
Motion 51 Namnändring Nimen muutos
Motion 52 Partiell namnändring
Motion 53 Sfp blir ett tvåspråkigt parti Rkp muuttuu kaksikieliseksi puolueeksi
Motion 54 Transporten av förhandsröster

Beslut 1-54

PROPOSITIONER

Proposition 1 Energipolitiskt ställningstagande

Proposition 2 Stadgeändring av valordningen

Proposition 3 om medlemsföreningarnas medlemsavgift till centralorganisationen för år 2008

BESLUT PROPOSITIONER 1-3

RESOLUTIONER

ALLMÄNPOLITISK RESOLUTION FRÅN PARTIDAGEN I VANDA 2007