Partidagsbeslut 2006

SFP:s partidag 2006 i Vasa

MOTIONER

Motion 1 Vem vill arbeta inom hälsovården och omsorgen i framtiden?
Motion 2 Trygghet i vården genom eget språk
Motion 3 Allmän adoptionsrätt
Motion 4 Adoption inom familjen
Motion 5 Inför könsneutral äktenskapslagstiftning!
Motion 6 Ett kliv in i hemmet för pappan ökar jämställdheten på arbetsmarknaden
Motion 7 Studiestödet – 14 år sen sist
Motion 8 Uppdatering av Studiestödslagen
Motion 9 Bättre skolhälsovård
Motion 10 Hälsovård för studerande på yrkeshögskolor i valfri kommun (hemkommunen eller studiekommunen)
Motion 11 Yrkeshögskolestuderandes hälsovård
Motion 12 Förbättra verksamhetsförutsättningarna för företagare
Motion 13 Vård av sjukt barn för privatföretagare
Motion 14 Åtgärder för att förebygga arbetslöshet bland medelålders arbetstagare
Motion 15 Inrättande av en statlig pensionärs- och handikappombudsman
Motion 16 Grundlagen utlovar rätt till arbete och social trygghet
Motion 17 Bevara basservicenivån
Motion 18 Nytt pensionsindex behövs
Motion 19 Rättvisa åt pensionärerna II
Motion 20 Rättvisa åt pensionärerna I
Motion 21 Pensionsskyddet för hemmaföräldrar
Motion 22 Hälsorådgivningsmaterial på svenska
Motion 23 Betydelsefulla byggda kulturmiljöer av riksintresse
Motion 24 Trygga den svenska servicen i häraderna!
Motion 25 Reflexvästar i varje bil bör vara obligatoriskt
Motion 26 Kommun- och servicestrukturreformen
Motion 27 Utökad webbradio
Motion 28 Färjtrafiken i Åbolands skärgård
Motion 29 Motion För en hållbar utveckling
Motion 30 Åtgärder för bullerbekämpning
Motion 31 Gruvlagen bör uppdateras med respekt för den enskilda individen
Motion 32 Trovärdighet hos miljömyndigheterna och Natura 2000
Motion 33 Energin och miljön
Motion 34 Åtgärder för rovdjurshantering
Motion 35 Modersmålsinriktad svenskundervisning i finska skolor
Motion 36 Modersmålsinriktad undervisning i svenska samt enspråkigt svenska barns rätt att få lära sig finska
Motion 37 Examensbenämning för anpassad utbildning
Motion 38 Åtgärder för att lämna universiteten utanför statsförvaltningens produktivitetsprogram
Motion 39 Företagsfostran, tack!
Motion 40 Kvinnofrid
Motion 41 Jämställdhetsenheten bör lyda under statsrådets kansli
Motion 42 Höj grunddagpenningen för moderskaps- faderskaps- och föräldraledighet
Motion 43 Arvs- och gåvoskatten bör avskaffas
Motion 44 Sänk momsen på mat
Motion 45 Förbättra den finska sjöfartens konkurrenskraft
Motion 46 Jämlik skattebehandling för de arbetslösa
Motion 47 Åtgärder för att underlätta småföretagens verksamhetsförutsättningar
Motion 48 Ingen ickestatlig medborgaraktivism i Ryssland, tack?
Motion 49 En målmedveten politik i frågan om Ryssland
Motion 50 Minoritetsrepresentation i EU
Motion 51 Internationell kvinnosolidaritet och riktat bistånd
Motion 52 Sfp bör verka för att även Finland uppnår en nordisk biståndsnivå
Motion 53 Stadgeändring för Svenska folkpartiet i Finland r.p
Motion 54 Implementering av jämställdhet
Motion 55 Marknadsför det svenska språket och nyttosvenskan
Motion 56 Förstärkning av den Åboländska kretsens resurser
Motion 57 Tilläggsresurser till Åbolands kretsorganisation
Motion 58 Slopa postlådetänkandet!
Motion 59 Den allmänpolitiska linjen
Motion 60 Riksdagsvalet 2007

Beslut 1-60


PROPOSITIONER

Proposition 1 Nytt partiprogram

Proposition 2 Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland

Proposition 3 om förnyelsebar energi

Beslut propositioner 1-3

PROPOSITION 1 NYTT PARTIPROGRAM "STEGET FÖRE"

ALLMÄNPOLITISK RESOLUTION FRÅN PARTIDAGEN 2006 I VASA