Partidagsbeslut 2005

SFP:s partidag 2005 i Ekenäs

MOTIONER

Motion 1 Om åtgärder för att sanera Erstan
Motion 2 Uppvärmning av egnahemshus
Motion 3 Befrämjande av byggandet i skärgården
Motion 4 Boendepolitiskt program för seniorer
Motion 5 Statligt kontrollerad fond för ersättande av mögelskador, alternativt skapande av en försäkringspool
Motion 6 Ändring av stadgandena i Jordabalken om säljarens ansvar vid fastighetsförsäljning
Motion 7 Lindrande av körförbud vid låga hastighetsöverskridningar
Motion 8 Säkrare vägförbindelse i den Åboländska skärgården
Motion 9 Porten mot väster
Motion 10 Underhållet av enskilda vägar
Motion 11 Ångerbot för parkeringssyndare
Motion 12 Säkra tillgången på isförstärkta handelsfartyg i Finlands utrikeshandel
Motion 13 Lokala arkitekturpolitiska program
Motion 14 Tryggandet av svenskspråkig militär utbildning vid Nylands brigad
Motion 15 ”Startpeng” för barnfamiljer
Motion 16 Förlängd pappaledighet
Motion 17 Eftermiddagsvård för skolelever
Motion 18 Ge kommunerna beredskap att frivilligt utveckla eftermiddagsvården för barn i årskurs 3
Motion 19 Kvinnans rätt till moderskap och barns rätt till föräldrar
Motion 20 Veteranernas och krigsinvalidernas rätt till följeslagare vid rehabilitering
Motion 21 Åtgärder för att bromsa pensionärernas minskade köpkraft
Motion 22 En klarare lagstiftning om eutanasi
Motion 23 Samhället måste ta ansvar för att hindra mäns våld mot kvinnor
Motion 24 Påskynda ikraftträdandet av besöksförbud
Motion 25 Lika lön för lika arbete?
Motion 26 Pornofieringen av det offentliga utrymmet
Motion 27 Stoppa barnpornografin på nätet!
Motion 28 Klientavgiften inom serviceboende
Motion 29 Anvisningar för olika stödformer
Motion 30 Folkpensionsanstaltens taxor för läkararvoden
Motion 31 Om slopande av intressebevakningsavgifter för vissa målgrupper
Motion 32 Låt det bli lättare att bli behörig lärare
Motion 33 Yrkeslärarexamen
Motion 34 Statsandelar till basundervisningen
Motion 35 Samarbete mellan finskspråkiga och svenskspråkiga skolor
Motion 36 Samarbete mellan gymnasieskolor och yrkesutbildning borde utökas
Motion 37 Sfp-kommuner som föregångare
Motion 38 Kommunsamarbete över gränserna
Motion 39 Invandrarråd i kommunerna
Motion 40 Språkkunskap som ett kvalitetskrav vid konkurrensutsättning och upphandling
Motion 41 Var ska gränsen gå?
Motion 42 Om anslagen för utvecklingssamarbetet
Motion 43 Sfp bör driva Finlands internationella intressen
Motion 44 Sfp behöver höja profilen i biståndsfrågor
Motion 45 Avhjälpande av arbetslösheten
Motion 46 En skälig skattepolitik
Motion 47 Utredning av möjligheten att införa kommunala skatteavdrag för långpendlare
Motion 48 Start- och investeringsstöd vid generationsskifte för fiske- och lantbrukslägenheter
Motion 49 "Säl eller fisk"?
Motion 50 Nytt namn för Sfp
Motion 51 Vår liberala linje
Motion 52 En aktivare jämställdhetspolitik
Motion 53 Kontinuerlig verksamhet för barn och unga i Svenska juniorklubben
Motion 54 Förstärkning av den Nyländska kretsens organisation
Motion 55 Behov av arvoderad sekreterare för sfp i Esbo
Motion 56 En anställd sekreterare till stöd för Sfp i Vanda
Motion 57 Om arkivering av medlemsföreningarnas årsberättelser

Beslut 1-57

 
PROPOSITIONER

Proposition 1 Revidering av Östersjöprogrammet

Proposition 2 Svenska folkpartiet och presidentvalet 2006

Proposition 3 Sfp:s tvåspråkighetsprogram

Proposition 4 om medlemsföreningarnas medlemsavgift till centralorganisationen för år 2006

FRAMTIDEN ÄR HÄR - SFP:S TVÅSPRÅKIGHETSPROGRAM

Beslut propositioner 1-3

 

RESOLUTIONER

Allmänpolitisk resolution

Resolution 2 Svenskfinland måste förbereda sig på en egen kommunreform