Partidagsbeslut 2004

SFP:s partidag 2004 i Kristinestad

MOTIONER

Motion 1 Missbrukarvård för svenskspråkiga kvinnor
Motion 2 Föräldrarådgivning
Motion 3 Mammografiscreening för alla kvinnor i Finland i åldersgrupperna 40-74 år
Motion 4 Tillägg till hemvårdsstödet
Motion 5 Adoptivfamiljer och biologiska familjer bör stödas jämlikt av samhället
Motion 6 Sfp:s socialpolitik
Motion 7 Projektbaserade understöd till kommunerna för social- och hälsovård
Motion 8 Hembesök hos personer som fyllt 75 år
Motion 9 Den ökande otryggheten för gamla
Motion 10 Rätt till rehabilitering för frontveteraners änkor
Motion 11 Tillgången på skolhälsovård på svenska
Motion 12 Alla under ett år bör ha rätt att vara hemma
Motion 13 Barnfamiljers beskattning
Motion 14 Ändring av det skattefria beloppet i arvskattelagen
Motion 15 Beskattning av pensioner
Motion 16 Jämställdhet i grundskolan och i utbildning av klasslärare
Motion 17 Åtgärder för att stimulera pensionärer att delta i arbetslivet
Motion 18 Transparens i lönesättningen
Motion 19 Minskning av snuttjobb
Motion 20 Kontinuitet i arbetslivet
Motion 21 Möjliggör arbetsvecka på 3-3
Motion 22 Förbättring av ersättning för skördeskador orsakade av fredade djurarter
Motion 23 Energibeskattningen av växthusodling
Motion 24 Rening av avloppsvatten
Motion 25 Marina reservat
Motion 26 De små skolbarnens trafiksäkerhet
Motion 27 Bättre vägunderhåll
Motion 28 Skoltransporterna i skärgården
Motion 29 Sänkning av promillegränsen för rattfylleri
Motion 30 Rovdjur
Motion 31 Resurser till svenskspråkig yrkeslärarutbildning
Motion 32 Förskole- och daghemspersonal
Motion 33 Utbildningen av barnträdgårdslärare (kandidater och magistrar inom barnpedagogik)
Motion 34 Lärar- och barnträdgårdslärarbristen i Svenskfinland måste lösas
Motion 35 Studentexamen och gymnasiets allmänbildande uppgift
Motion 36 Utbildningsstyrelsen
Motion 37 Förlängning av skolelevernas sommarlov
Motion 38 Distans- och flerformsundervisningens lagstiftning, copyright- och kollektivavtalsfrågor bör i snabb ordning utredas och fastställas
Motion 39 Säkerställandet av den kulturella och språkliga autonomin och jämlikheten inom utbildningsförvaltningen i kommunerna
Motion 40 Antalet kommunala organ för undervisningsförvaltning
Motion 41 Den svenska kulturens dag
Motion 42 Utveckla en Svensk Vecka kring Svenska Dagen
Motion 43 Sfp skall finnas till även för de tvåspråkiga i Finland!
Motion 44 Nämndemännens språkkunskaper
Motion 45 Hemsidor på svenska
Motion 46 E-brev adresser med @sfp.fi postfix samt möjlighet till hemsida för aktiva inom partiet
Motion 47 Bemötandet av nya medlemmar i Svenska Folkpartiet
Motion 48 Inför tidsbundna arbetsavtal
Motion 49 Partiprogrammet till behandling vart fjärde år
Motion 50 Mentorer för nya lokalavdelningar
Motion 51 Sänk SU-åldern till 28 år
Motion 52 Medlemsavgiften
Motion 53 En sfp-kommissionär
Motion 54 Enhetlig märkning av livsmedel inom EU
Motion 55 Servicen hos statliga inrättningar
Motion 56 Nej till sammanslagning av Nylands förbund och Östra Nylands förbund
Motion 57 Röstningsställena
Motion 58 Besättande av lediga polisbefattningar

Beslut 1-58

RESOLUTIONER

Resolution 1 Strategi för tvåspråkighet

Resolution 2 Utvidga frihandelsområdet EES före EU!

PROPOSITIONER

Proposition 1 Kommunalvalprogram 2004

Proposition 2 Arbetslivsprogram för Sfp

Proposition 3 Stadgeändring Tidsgräns för inlämnande av motioner

Proposition 4 om medlemsföreningarnas medlemsavgift till centralorganisationen för år 2005