Partidagsbeslut 2002

SFP:s partidag 2002 i Jakobstad

MOTIONER

Motion 1 Inrättandet av en statlig språkombudsman i Finland
Motion 2 Vårt språk i vardagen
Motion 3 Bibehållandet av avgiftsfria högskolestudier
Motion 4 Universitetens finansiering
Motion 5 Konkurrens med skattemedel
Motion 6 Talterapeututbildning vid Helsingfors universitet bör garanteras
Motion 7 Gruppstorlek vid integrering av elever i grundläggande utbildning
Motion 8 En skola för alla - en vacker tanke ?
Motion 9 Läromedel i de svenska skolorna
Motion 10 Romerna i Finland
Motion 11 Möjliggör befälsutbildning på svenska för räddningsväsendet
Motion 12 Barnträdgårdslärare
Motion 13 Varningstext på starkspritprodukter från Alko Sänkt alkoholhalt i mellanöl
Motion 14 En prioritering av äldreomsorgen och dess vårdpersonal vilka äro i en stor och allvarlig kris
Motion 15 Prioritera äldreomsorgen
Motion 16 Förebyggande åldringsvård
Motion 17 Fungerande vård
Motion 18 Specialsjukvård på svenska
Motion 19 Läkarbristen
Motion 20 Ätstörningar
Motion 21 Eftermiddagsvård för alla
Motion 22 Möjliggör socialt deltidsarbete för pensionärer
Motion 23 Civiltjänstgörare för äldreomsorgen
Motion 24 Rådgivningarna
Motion 25 Rådgivning vid skilsmässor
Motion 26 Motarbeta familjevåld
Motion 27 Motarbeta mobbning - nu!
Motion 28 Rullstolsburna
Motion 29 Angående rätt att få tid för vård av barn hemma som pensionsberättigad tid
Motion 30 Hemvårdsstödet som pensionsberättigad inkomst
Motion 31 Rådgivning till äldre personer i sociala och socialekonomiska frågor
Motion 32 Hissar till äldre bostadshus
Motion 33 Utbetalning av barnbidrag till 18 år
Motion 34 Höjande av barnbidragsåldern till 18 år
Motion 35 Befrämja jämställdhet med hjälp av könsuppdelad statistik
Motion 36 Jämställdhetsansvar hos Finlands kommunförbund
Motion 37 Skärpt policy mot koppleri
Motion 38 Arbets- och familjeliv behöver åtgärder
Motion 39 Om att förbättra hushållens möjligheter att erbjuda arbete
Motion 40 Att synliggöra och värdesätta kvinnligt arbete inom den offentliga sektorn
Motion 41 SM-företagens riskfinansiering
Motion 42 Småföretagares rätt att deltaga i inkomstpolitiska förhandlingar
Motion 43 Stöd till sm-företag med samma villkor som till stat och kommun
Motion 44 Underlätta generationsväxlingen inom familjeföretag
Motion 45 Rättvisare beskattning
Motion 46 Debitering av förhöjd ränta på kvarskatt
Motion 47 Bilbeskattningen bör ändras
Motion 48 Mervärdesskatt på vägavgifter
Motion 49 Fastighetsskatt på skog
Motion 50 Framtidssäkra datakommunikationsförbindelser på lika villkor oberoende av boende- och etableringsort
Motion 51 Energibesparing och uppvärmning av bostäder
Motion 52 Utökade anslag för bygdevägarna
Motion 53 Förbättrat underhåll av vägnätet i glesbygden
Motion 54 Spårbarheten och märkning av genetiskt modifierade produkter
Motion 55 Miljöcentralernas roll vid utlåtanden i kommunernas angelägenheter
Motion 56 Regionpolitik i praktiken
Motion 57 Förnyelse i storstäderna - ett program för framtiden!
Motion 58 Regler för användning av vattenskotrar
Motion 59 Det fria spinnfisket
Motion 60 Utbyggande av stamväg 51 till motorväg mellan Kyrkslätt och Stensvik, Esbo
Motion 61 Kretsarnas partidagsrepresentation
Motion 62 Motionsuppföljning
Motion 63 Partiets internet-sidor

Beslut 1-63

RESOLUTIONER

Resolution 1 SFP säger nej till populism

Resolution 2 Småföretag garanterar sysselsättningen

PROPOSITIONER

Proposition 1 om ett språkmanifest inför riksdagsvalet 2003

Proposition 2 Om ett drogpolitiskt program för Sfp

Proposition 3 Översyn av partidagen