Partidagsbeslut 2001

SFP:s partidag 2001 i Pargas

MOTIONER

Motion 1 Nordiska inslag i etermedia
Motion 2 Möjligheten att se Sveriges television i Åboland
Motion 3 Sfp och informationssamhället
Motion 4 Representationen i samkommuners styrelser
Motion 5 Gör det på svenska
Motion 6 Sfp: s profil
Motion 7 Skyltningen i tvåspråkiga republiken Finland
Motion 8 Eftermiddagsverksamhet för skolbarn bör stödas
Motion 9 Eftisverksamhet
Motion 10 Eftermiddagsvård för skolbarn
Motion 11 Bestämmande av statsandelen för dagvård
Motion 12 Statsandelar till kommuner med lantbruksproducenter
Motion 13 Barnen – vår viktigaste resurs
Motion 14 Barns rätt till sina föräldrar
Motion 15 Ersättningen för privat sjukvård
Motion 16 Hälsoundersökning för äldre
Motion 17 Utveckling av äldreomsorgen
Motion 18 Åtgärder för att förbättra möjligheterna till långvård i hemmet
Motion 19 Förbättring av situationen för personalen inom åldringsvården
Motion 20 Döende patienter
Motion 21 Åldersrasismen
Motion 22 Hjälp för psykiskt illamående barn
Motion 23 Adoptivföräldrars rätt till ledighet
Motion 24 Jämlik behandling av offer
Motion 25 Läkarbristen
Motion 26 Utlokalisering av svenskspråkig läkarutbildning
Motion 27 Utbildning på svenska i Nyland för bibliotekstjänstemän
Motion 28 Specialspråkprov för tingsrättsdomare
Motion 29 Höjning av utbildningskvoten för legitimerade psykologer
Motion 30 Inlärningssvårigheter och utslagning
Motion 31 Dyslexi
Motion 32 Biämnesstudier för klasslärare
Motion 33 Lärarutbildningen i södra Finland
Motion 34 Placering av svenska utbildningsenheter
Motion 35 Tillgången på finlandssvenska läromedel
Motion 36 Jämlik behandling för svenskspråkiga abiturienter i studentexamen
Motion 37 Ändringar i studiestödet behövs
Motion 38 Värna om arbetstagaren
Motion 39 Förebyggande av utbrändhet inom arbetslivet
Motion 40 Jämställdhetslagen bör också omfatta arbetsmarknadsparterna
Motion 41 Statlig djurombudsman
Motion 42 Omställning av energipolitiken
Motion 43 Regionpolitiken i Finland
Motion 44 Regionala skattelättnader
Motion 45 Avdrag i kommunalbeskattning
Motion 46 Lantbrukares rätt till avbytarservice
Motion 47 Fram för inhemskt odlat proteinkraftfoder för kreaturen
Motion 48 Spinnfiskelagen
Motion 49 Byggande och boende vid stränder
Motion 50 Vägnätet i Åboland
Motion 51 E 18
Motion 52 Låt oss rulla på räls längs hela vår kust
Motion 53 Slopa beväringarnas biljettkvoter
Motion 54 NATO
Motion 55 Skärp villkoren för biståndet till Ryssland
Motion 56 Europas framtid
Motion 57 Sikfiske
Motion 58 Kretsorganisationernas ekonomiska resurser
Motion 59 Uträkningsmodeller för partidagsdelegater
Motion 60 Specialföreningarnas status
Motion 61 Medlemskort
Motion 62 Organisationsstrukturen inom Sfp

Beslut 1-62

RESOLUTIONER

Resolution 1 Grundlag för EU

Resolution 2 Samhället skall visa omsorg

Resolution 3 Stöd landsbygdens traditionella näringar

PROPOSITIONER

Proposition 1 om finlandssvenskarna och Sfp:s språkstrategi

Proposition 2 om lärarsituationen i Svenskfinland

Proposition 3 om strategin för riksdagsvalet 2003 och för partiets fortsatta arbete