Brysselbulletinen
Helsingfors 1.9. 2003

Inför sessionen i Strasbourg 1-4. 9 2003
Andra veckan i Europaparlamentet fortsätter med en session i Strasbourg

Inkomstskattens sänkning om 1 % och höjda avdrag för inkomstens förvärvande samt höjt förvärvsinkomstavdrag, med tyngpunkten på låg -och medelinkomsttagare, förväntas öka den inhemska konsumtionen

Detta är viktigt för att sporra kommunerna till att stärka företagensverksamhetsförutsättningar. I regeringsprogrammet finns inskrivet att en överföring skall utredas.

Gruppen anser att regeringen bör ta rederiernas planerade utflaggningar på allvar och därför omforma sjöfartsstödet.

Sommarens havsundersökningar i Finska viken visar nämligen att situationen är ännu allvarligare än vad forskarna har trott.

I finansministeriets förslag till budget för år 2004 sänks momentet för den allmänbildande utbildningen med drygt fem miljoner euro som en följd av att årskullarna minskar.

Veckan 7-11.7 är den sista arbetsveckan för Europaparlamentet inför sommarpausen.

Under Europaparlamentets session i Strasbourg denna vecka gjorde Astrid Thors ett spörsmål till kommissionen angående ändringen av växtskyddsdirektivet.

Reglerna om deen offentliga upphandlingen - det handlar om att vi skall se till att reglerna är så klara att det inte finns risk för maktmissbruk och korruption, vänskapspolitik.

Pages