Skolan behöver arbetsro och resurser

01.03.2018

Vi ska inte reformera sönder skolan. Den behöver arbetsro och framför allt tillräckligt med resurser, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Riksdagsledamot Mikaela Nylander kritiserade regeringens nedskärningar i utbildningen under riksdagens interpellationsdebatt.

− Regeringen har raserat grunden för ett livslångt lärande i och med att de försämringar som regeringen har möjliggjort inom småbarnspedagogiken. Gruppstorlekarna har vuxit och barnets subjektiva rätt till dagvård har begränsats, säger Mikaela Nylander.

Regeringens försök att få till stånd en reform av familjeledigheten strandade nyligen.

− Regeringens föräldraledighetsflopp gör läget ännu värre, säger Nylander.

Hon understryker att jämlikheten i grundutbildningen ska garanteras med principen om närskolan.

− En god närskola, en individcentrerad inlärning, gruppstorlekar som beaktar elevernas särskilda behov och tillgång till god elevvård ska vara utgångspunkten. Vi ska inte reformera sönder skolan. Den behöver arbetsro och framför allt tillräckligt med resurser, säger Nylander.

− Kommunerna ska också kunna satsa på positiv särbehandling och på det sättet stärka daghem och skolor i utsatta områden. Det är också viktigt att familjerna uppfattar att daghemmet och skolan i det egna området håller en god kvalitet. Samhället behöver inte mer segregering utan integrering och en god skola oberoende av var i Finland man bor – det är grunden för ett jämlikt samhälle.

Alla sex oppositionspartier hade undertecknat interpellationen som utmynnar i en förtroendeomröstning om regeringens utbildningspolitik.

Skribent: