Landskapsreformen leder till demokratiunderskott

30.03.2017

Landskapsreformen påverkar direkt möjligheten för den svenskspråkiga befolkningen att delta i beslutsfattandet.

Den procentuella andelen svenskspråkiga minskar i landskapen, i jämförelse med i kommunerna, vilket leder det till att den svenskspråkiga befolkningen kommer att ha försvinnande små möjligheter att påverka beslut som rör dem själva.

- En sådan här försvagning av de demokratiska rättigheterna är oacceptabel, säger framtidsutskottets ordförande och SFP:s riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

- För att de grundläggande språkliga rättigheterna ska förverkligas förutsätts att nationalspråken både formellt och faktiskt är likställda och att rättigheterna förverkligas på ett sätt som fungerar i praktiken. Regeringens förslag uppfyller inte de kriterierna.

Blomqvist öppnade idag, tillsammans med statsminister Juha Sipilä, justitieministeriets och riksdagens framtidsutskotts jubileumsseminarium kring demokrati. I sitt öppningstal lyfte Blomqvist upp demokratins utveckling och framtid. Seminariet avslutar Finland 100-jubileumsårets demokrativeckor i slutet av mars.

Skribent: