Motioner och propositioner 2014

Motioner och propositioner 2014

PARTIDAGEN 2014 I HANGÖ

Motioner och propositioner

Motionerna behandlas först i utskotten. Motionerna är indelade i temaområden som vart och ett bildar ett utskott. Alla delegater väljer i förväg i vilket temautskott man vill delta. Utskotten leds av en ordförande som bistås av en sekreterare. Utskotten är öppna för partidagens gäster och media. Enbart befullmäktigade delegater har rösträtt i utskotten.

BEREDNINGSUTSKOTT 1 (Partifullmäktiges förslag)
1 Låt utbudet möta efterfrågan!
2 En inkluderande grundskola - bättre förutsättningar för elever med invandrarbakgrund
3 Lärarbristen i Nyland
4 Lärarutbildning till södra Finland
5 Permanent klasslärarutbildning på svenska också i Helsingfors
6 Dags för att utveckla full rättvis behandling av finlandssvenskarna även i enspråkiga regioner

BESLUT

BEREDNINGSUTSKOTT 2 (Partifullmäktiges förslag)
7 NTM-centralerna
8 Spinnfiskeövervakning
9 Rundradioskatten
10 Kustbanans framtid måste tryggas
11 Rädda Y-tåget mellan Karis och Sjundeå fr.o.m. 1.1.2016
12 En kommun bör ha fungerande förbindelser
13 Säkrare vägförbindelse till Pargas
14 Nordkalottens tillgångar

BESLUT

BEREDNINGSUTSKOTT 3 (Partifullmäktiges förslag)
15 Inför en ungdomsreservering i beskattningen!
16 Förbättra skolelevernas möjligheter till sommarjobb
17 Bättre samarbete mellan nystartade företag och skatteförvaltningen
18 Statsskulden betalas bort varje valperiod
19 Uppsägningsskyddet vid kommunfusioner skall förkortas
20 Strängare sanktioner för olagliga strejker
21 Stoppa skatteparadisen!
22 Att bolagisera eller inte bolagisera det är frågan?
23 Kyrkans otillräckliga kostnadsersättning för den tilldelade samhälleliga uppgifter
24 Alkoholbeskattningen samt lagstiftningen bör styras att gynna sysselsättning och konkurrenskraft inom hotell- och restaurangbranschen

BESLUT

BEREDNINGSUTSKOTT 4 (Partifullmäktiges förslag)
25 Att utreda möjligheter med införande av ett nytt system där opartisk myndighet med medicinsk kunskap avgör tvister och problem som gällnade lagstadgade olycksfallsförsäkring
26 Personligt ansvar i åldringsvården i Finland
27 Inställningen till närståendevård går stick i stäv med intentionerna i äldreomsorgen
28 Hemvården för de äldre bör utvecklas för att motsvara det ökande behovet
29 Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt bör förnyas
30 Alla familjer bör behandlas jämställt i fråga om familjeledigheter
31 Project Baby House – Nära Dig!
32 Jämn fördelning av kostnaderna i samband med föräldraledigheter
33 Alla småbarnsföräldrar bör ha tillgång till privatvårdstöd för anställning av privat barnvårdare
34 Är hen hemma – arbetslös?

BESLUT

BEREDNINGSUTSKOTT 5 (Partifullmäktiges förslag)
35 Finland skall lätta på reglerna för familjeåterföreningar
36 Klarare ansvarsfördelning över rådgivning, inledande kartläggning och integrationsplan för invandrare
37 Rätt till vård och utbildning för papperslösa
38 Statligt stöd för internationellt adopterades återresor
39 Klipp nyttan av att sälja EU-medborgarskap
40 Ändring av straffpraxis gällande våld i nära relationer
41 Rädda skyddshemmen!
42 En servicehelhet för marginaliserade unga
43 THL och den färska Näringsrekommendationen 01/2014
44 Barns rätt till sitt digitala fotspår
45 Erkänn ett tredje juridiskt kön för intersexuella personer i Finland

BESLUT

BEREDNINGSUTSKOTT 6 (Partifullmäktiges förslag)
46 Uppdatera SFPs energipolitiska program!
47 Utökad demokrati i den kommunala förvaltningsprocessen
48 Sänk rösträttsåldern till 16
49 Lokalavdelningarnas medlemsavgifter
50 Bibehåll så många lokalavdelningar som möjligt
51 En eloge för lokalavdelningarna
52 Närdemokrati
53 Ledighet för att delta i kommunala förtroendeuppdrag för alla
54 Krav på obligatorisk ekonomisk läsförståelse hos politiska beslutsfattare
55 Gör om partiets kretsindelning
56 Avstå från valplakat

BESLUT

 

RESOLUTIONER

Resolution antagen av SFP:s partidag 17/5 2014
SFP är en röst för ett mänskligt Europa!

Om en vecka väljer vi européer ett nytt parlament för de kommande fem åren. Finländarna väljer tretton representanter som beslutar i ärenden som påverkar vår vardag. Det gäller exempelvis roamingavgifter, fiskekvoter, eurons utveckling, jordbruksstöd och skarvar. Det är beslut som är Nära dig!

Europaparlamentets inflytande ökar hela tiden. Nästa period kommer frihandelsavtalet med USA att föras vidare, EU:s roll ökar i utrikes- och säkerhetspolitiken och den inre digitala marknadens utvecklas. Svenska folkpartiets vision är ett starkt Europa som lämnar den ekonomiska krisen bakom sig, som höjer sysselsättningen och hittar medicin mot ungdomsarbetslösheten och som har pondus i globala klimatfrågor samt utvecklings- och utrikesfrågor.

I en tid där främlingsfientliga och populistiska vindar igen drar in över Europa är det viktigt med en klar och tydlig röst för medmänsklighet, tolerans och öppenhet, vilket Svenska folkpartiet står upp för. EU är världens mest lyckade fredsprojekt och dess grundläggande värderingar som mänskliga rättigheter, jämlikhet, jämställdhet och demokrati får aldrig ignoreras.

Den svenskspråkiga befolkningen i Finland behöver också i fortsättningen en egen representant i Bryssel, som förstår och jobbar för frågor som är viktiga för oss. Vi behöver en medmänsklig, sakkunnig och målmedveten arbetsmyra från Svenska Folkpartiet som fortsätter på den obrutna linje som Elisabeth Rehn, Astrid Thors, Henrik Lax, Carl Haglund och Nils Torvalds dragit upp. Nästa söndag avgörs valet – använd din röst!

Resolution antagen av Svenska Folkpartiets partidag 18/5 2014
Ukrainarna måste få välja sin framtid

Oroligheterna i Ukraina måste få ett snabbt slut. Situationen i Ukraina bör lugnas ner och internationella observatörer måste få möjlighet att röra sig överallt. Därefter är det av största vikt att ukrainarna kan ordna val för att välja sina egna representanter. Ukrainarna måste själva få bestämma om sin fortsatta riktning – det gör man endast i fria, allmänna och demokratiska val.

Svenska folkpartiet fördömer å det starkaste Rysslands olagliga annektering av Krim. Det är oacceptabelt att vi i Europa har gått tillbaka till en stormaktspolitik där gränser flyttas med hjälp av militärt hot. EU måste i framtiden ta en starkare roll i hanteringen av konflikter i dess närområden. Svenska folkpartiet stöder en stärkt position för EU:s utrikesminister och en tydligare grannskapspolitik. Det kräver inte fördragsändringar, men nog en tydligare och klarare profilering av EU.

Resolution antagen av Svenska Folkpartiets partidag 18/5 2014
Svenskan är en del av Finland

Riksdagen debatterade i torsdags medborgarinitiativet om att avskaffa obligatorisk undervisning i svenska i grundskolan. Initiativtagarnas långsiktiga mål är klart – att göra Finland enspråkigt finskt. Svenska folkpartiets linje är lika självklar. Vi arbetar i alla lägen för två livskraftiga nationalspråk. Vi arbetar för att finländarna ska lära sig fler språk, inte färre. Vi arbetar för en grundskola som ger alla finländare jämlika möjligheter, en stabil grund att stå på och goda förutsättningar att klara sig i livet. Svenskan är vårt nationalspråk, nyckeln till andra språk och porten till vårt naturliga sammanhang i Norden och Europa.

Debatten i riksdagen visade på en stor konsensus kring att språkundervisningen bör utvecklas. Svenska folkpartiet arbetar för en bättre språkundervisning som fokuserar mera på kommunikation. Samtidigt arbetar vi för en tidigareläggning av undervisningen i nationalspråken. Tidig undervisning i språk underlättar inlärningen och goda språkkunskaper skapar innovativa och kreativa människor.