SFP:s gruppanförande om bokslutet för 2017 - 20.6.2018

SFP:s gruppanförande om bokslutet för 2017 - 20.6.2018

 

Bokslutet med dess överskott på 483 miljoner erbjuder ett gott utgångsläge för oss beslutsfattare. Det är en följd av en bättre ekonomi överlag, med ökade skatteinkomster, av mindre utgiftsökningar än beräknat, och av att stadens affärsverk genererar överskott som behövs också för kommande investeringar.

Stadens ledning förtjänar vår uppskattning för att den kunnat upprätthålla god balans i ekonomin trots att vi upprätthållit en relativt hög investeringsnivå. Även personalen, som genomfört stora organisationsförändringar på kort tid, har vi allt skäl att rikta ett varmt tack till.

Samtidigt vill vi poängtera att ett så här stort överskott, på över 10 procent av budgeten, och det redan för andra året i följd, inte är en ändamålsenlig situation då det samtidigt finns ett klart tryck att svara på behov på kostnadssidan.

De här behoven är objektivt sett oundvikliga t.ex. inom småbarnspedagogik, utbildning och äldreomsorg för att kvaliteten ska kunna upprätthållas.  Dessa behov blir inte heller mindre av att de förbises, utan kan tvärtom ge ytterligare effekter i form av påföljdskostnader – och det är därför inte ens av rent ekonomiska skäl försvarligt att negligera dem.

Fjolårets överskott möjliggjorde en sänkning av kommunalskattesatsen. Och allra senast nu vet vi att det var ett klokt beslut. Men nu måste överskottet riktas till att fylla strukturella behov.

Osäkerhetsmomenten kring regeringens vård- och landskapsreform kvarstår särskilt för Nylands och Helsingfors del. Beräkningarna som ger stora negativa ekonomiska effekter, manar naturligtvis oss till att upprätthålla en beredskap att kunna reagera på de utmaningar som kanske kommer. Men faktum är att staden och stadskoncernen står på stadig fot.

Svenska folkpartiet anser därför att det nu ska vara möjligt att systematiskt och målmedvetet inleda en korrigering av sådana strukturella problem som den fortgående bristen på kompetent arbetskraft inom vården, äldreomsorgen och småbarnspedagogiken. Detta kräver ett viss finansiellt utrymme, men är helt nödvändigt för att på sikt trygga tillgången på arbetskraft med god kompetens.

Staden måste vara en attraktiv miljö för företagande och investeringar, och det innebär samtidigt att vi måste vara minst lika attraktiva som arbetsgivare och som boendemiljö, för olika åldrar och människor i alla livssituationer. Det ena kan inte fungera utan det andra.

Servicen i Helsingfors måste svara mot moderna krav. Språkfärdigheter, flexibilitet och social kompetens att arbeta även över sektorgränser, och på ett sätt där kommuninvånaren, klienten och patienten är i huvudrollen, kan utvecklas om staden är en god arbetsgivare. Utbildningen ska stå på högsta nivå från småbarnsfostran till högskolor och vuxenutbildning. Det kan den göra bara med tillräckligt kompetent personal.

Om vi inte i Helsingfors kan attrahera kompetent personal till utbildningen eller vården, kan vi inte heller upprätthålla en tillräcklig standard inom servicen för att uppnå de mål vi har ställt upp i strategin: att bli världens bäst fungerande stad.

Bristen på personal inom småbarnsfostran är skriande, inte minst i den svenska dagvården. Kompetenta barnträdgårdslärare och barnskötare behöver utbildas tillräckligt även på svenska i Helsingfors. Men även lönerna måste bli konkurrenskraftiga och bättre motsvara arbetets krav, för att vi ska kunna behålla personalen. Höga boendekostnader och en kvinnobransch med låga löner är en usel kombination. 

Bristen på personal är stor även på andra områden. Vi har nåtts av alarmerande rapporter om barn och unga som inte får den vård de har rätt till p.g.a. att det helt enkelt inte finns t.ex.  svenskspråkiga psykologer och talterapeuter. 

  • SFP förordar att bokslutet godkänns, ansvarsfrihet beviljas och utvärderingsberättelsen antecknas för kännedom och dess rekommendationer tas på allvar. 

Location: