NÄRMAT OCH LANTRBUK

Det handlar om närmat och lantbruk under SFP:s första politiska temavecka inför riksdagsvalet 2015

SFP:s målsättningar

Det finländska lantbruket är till sin karaktär småskaligt och använder miljövänliga produktionsmetoder. Finländarna skall ha rätt till en trygg inhemsk livsmedelsförsörjning. Konsumenterna uppskattar de rena inhemska livsmedlen och bönderna vill producera det som konsumenten vill ha. För att detta skall vara möjligt måste lantbruket vara lönsamt.

Vi vill att hela Finland ska vara levande och välmående, vi jobbar för livskraftiga primärnäringar och en fungerande samhällsservice anpassad till individens behov.

Vi vill se en stark inhemsk produktion av trygga råvaror och livsmedel. Därför måste det vara lönsamt att bedriva ett hållbart jord- och skogsbruk med beaktande av våra nordliga utmanande förhållanden. Genom hållbart utnyttjade av naturresurser, ny teknologi och återvinning av material kan ett bioekonomiskt tänkande förena olika sektorer inom primärproduktionen och skapa nya utkomstmöjligheter inom landsbygdsnäringarna.

Inför riksdagsvalet är det speciellt viktigt för oss att säkra att vi i Finland kan upprätthålla ett hållbart och lönsamt jord- och skogsbruk, inhemsk växthusproduktion, pälsnäring och fiskerinäring minska på de regelverk som försvårar verksamhetsförutsättningarna och ökar produktionskostnaderna för primärnäringarna, så att vi på lång sikt kan garantera tillgången till inhemska livsmedel och råvaror stärka producenternas roll i livsmedelskedjan och främja satsningar på närproducerad mat och ökad konsumentmedvetenhet

Livsmedelssektorn

• Inom jordbruket arbetar 76 000 finländare och inom industrin 38 000 personer.

• Restaurangbranschen och övrig professionell matservering sysselsätter 65 500 personer.

• Detaljhandeln och logistiken sysselsätter 100 000 och därtill arbetar över 20 000 människor med matfrågor inom andra sektorer.

• Genom att köpa inhemsk mat skapar du finländska arbetsplatser.

• Under 2011 översteg inte ett enda fall gränsvärdena för bekämpningsmedels-rester. Inte en enda inhemsk matprodukt! Det här är något som vi kan och får vara mycket stolta över.

• Naseva heter uppföljningssystem för nötgårdarnas hälsovård och Sikava är hälsoklassificeringsregistret för svingårdar.

• Det är branscherna själva som gjort upp systemen, med vilka man vill främja djuren hälsa och välbefinnande på gårdarna samt säkerställa att produkter av animaliskt ursprung är säkra.

• Kraven som antagits för att främja djurens hälsa överstiger kraven i lagstiftningen. • För konsumenter gäller det att se efter namnet Kvalitetsansvar.

• Förövrigt använder vi i Finland och Sverige minst antibiotika för produktionsdjur i hela Europa. Vi använder inte antibiotika i förebyggande syfte utan endast för behandling av sjukdom. Det minskar risken för antibiotikaresistenta bakterier.

• När det gäller att producera ren och trygg mat, har vi i Finland lagt ribban högt, högre än i de allra flesta länder.

• På de finländska gårdarna nöjer man sig inte med att producera mat enligt vad lagen kräver - man vill göra ännu mer och ännu bättre.

• Det gäller såväl egenkontrollen för matproduktionen, djurhälsan och välfärden, användningen av växtskyddsmedel samt det förebyggande arbetet och kontrollen av salmonella.

SFP-resultat under perioden

I riksdagsbehandlingen av budgeten för 2015 höjdes det nationella stödet för jordbruk på Svenska riksdagsgruppens initiativ med 2,5 miljoner euro och lantbruksrådgivningen Pro Agria tilldelades 400 000 euro.

SFP har stött det kustnära yrkesfisket och verkat för skrivningar som på bästa sätt beaktar yrkesfiskets verksamhetsförutsättningar både då det gällt fiskekvoter och EU:s fiskeripolitik. I revideringen av fiskelagen har vi fått in en rad ändringar som förbättrar yrkesfiskarnas ställning

4H-verksamheten har årligen fått stöd på Svenska riksdagsgruppens initiativ. En central ledstjärna i 4H-verksamheten är att få unga att förstå den lokala matkulturens betydelse.

Har funnits krav på ytterligare nedskärningar i jordbruket under hela perioden, bl.a. föreslogs ett slopande av avbytartjänsterna, och fastighetsskatt för jord- och skogsbruksmark. SFP har lyckats avvärja detta. 20 miljoner till jordbruket i tilläggsbudget 2014 iom Rysslands sanktioner

Gårdsbrukets utvecklingsfond finns kvar.

Avbrytarservicen för lantbruksföretagare finns kvar och har, trots nya sparkrav, inte ändrats under den här regeringsperioden.

Skrivning i nya fiskelagen som garanterar samernas rättighet till avgiftsfritt fiske på sitt hembygdsområde.

I fiskelagen har vi fått in en rad ändringar som förbättrar yrkesfiskarnas verksamhetsförutsättningar.

Satsning på Finlands yrkesfiskarförbund (100 000) i samband med kompletterande budgeten för 2015. Anslaget avses bli permanent. I riksdagsbehandlingen av statsbudgeten har tillägget till yrkesfisket skötts också alla andra år under valperioden på svenska riksdagsgruppens förslag.

Reduceringsfisket som renar havsvattnet har varje år beviljats ett tilläggsanslag på Svenska riksdagsgruppens initiativ.

SFP har stött det kustnära yrkesfisket och verkat för skrivningar som på bästa sätt beaktar yrkesfiskets verksamhetsförutsättningar både då det gällt fiskekvoter och EU:s fiskeripolitik