Motionsdags 2015!

Påverka SFP:s politiska linje - skriv en motion till partidagen!

Sista dag för inlämnande av motioner 27. mars. Sänd motioner till Svenska folkpartiets politiska sekreterare Magnus Öster (magnus.oster@sfp.fi). OBS, Skriv i rubrikfältet MOTION med stora bokstäver.

MODELLMOTION

Motionsrätt har kretsstyrelserna, kommunorganisationerna, partiets medlemsföreningar och deras medlemmar samt därtill medlemsförbunden Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer i Finland.

Modellmotion inför partidagen

Motionen ska innehålla följande element
1) Rubrik som anknyter till motionens tema
2) Inledning med problembeskrivning och resonemang
3) Klämmar (att-satser) där åtgärder föreslås
4) Undertecknare

 

Exempel (motion 21 /2011)

Bättre villkor för familjedagvårdarna

I nuläget är familjedagvårdare vanligen kvinnor som har en gedigen uppfostrargärning bakom sig och som ofta är både ansedda och omtyckta av barnens föräldrar. Detta avspeglar sig dock inte i familjedagvårdarens lönevillkor då de flesta är kommunalt anställda. Dessutom verkar trenden överlag vara att antalet familjedagvårdare minskar då många äldre nu samtidigt går i pension. En familjedagvårdares lön har dessutom vanligen bestämts på basen av antalet barn i vård.

Exempelvis i Väståbolands stad har man satsat på att höja statusen på arbetet som familjedagvårdare. Alla familjedagvårdare har en yrkesexamen och man har målmedvetet jobbat för att förbättra deras lönevillkor och arbetsförhållanden.
Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att Svenska folkpartiet verkar för:
- att i nuläget arbeta för att garantera utbildning och kompetens för alla familjedagvårdare och höja familjedagvårdens och -vårdarnas status.
- att alla familjedagvårdare i landet åtminstone kunde få samma lönevillkor, arbetsförhållanden samt övriga förmåner, som exempelvis familjedagvårdarna i Väståbolands stad redan har.
- att familjedagvårdarna ska få skälig ersättning för reella extra utgifter.

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Carola Sundqvist            Agneta Udd-Saarela
Förbundsordförande      Generalsekreterare