Mänskliga rättigheter är ingen konjunkturfråga

Våra temaveckor fortsätter. Nu med mänskliga rättigheter som tema

SFP:s målsättningar
Vi ska gå i bräschen för förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är individuella, universella, odelbara och icke hierarkiska och grundar sig på allas lika värde.

Arbetet för jämställdhet och jämlikhet är centralt för oss. Jämställdheten handlar om att se och förändra strukturer som idag skapar ojämlika möjligheter för kvinnor och män. Vi vill skapa ett samhälle där alla har möjlighet att utveckla sin fulla potential. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter, oberoende av kön, ålder, ursprung, hudfärg, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Vi säger nej till rasism och främlingsfientlighet. Finland behöver invandring och ska därtill ta sitt humanitära ansvar för flyktingar. Vårt land behöver fler människor, fler händer och fler hjärnor som för vårt land framåt. På detta sätt skapas dynamik, mångfald och internationalism. Vi accepterar inte att människor diskrimineras på grund av kön, hudfärg, religion, språk, sexuell läggning eller bakgrund. Vi har ett särskilt ansvar för samhällsklimatet, ett ansvar som vi i SFP inte flyr ifrån.

Inför riksdagsvalet är det speciellt viktigt för oss att
- göra en familjepolitisk helhetsreform där man samordnar familjeledighetssystemet, lagen om småbarnsfostran, fördelningen av kostnaderna för föräldraskap och hemvårdsbidraget, med målet att öka jämställdheten
- satsa på arbetet mot våld i par- och närrelationer, öka antalet skyddshem och trygga deras resurser
- ge papperslösa rätt till hälsovård och utbildning
- utvecklingspolitiken alltid ska grunda sig på mänskliga rättigheter och stöda barns och kvinnors rätt till utbildning samt demokratiutveckling
- jobba för att Finland och EU i sin utvecklingspolitik stödjer länders utveckling av en god och öppen förvaltning som motverkar korruption
- ansvaret för EU:s asyl- och flyktingpolitik ska bäras gemensamt och att ansvaret fördelas rättvisare mellan medlemsländerna, vilket förutsätter bättre möjligheter att ta sig lagligt till EU
- kännbart öka mängden kvotflyktingsplatser i Finland
- uppehållstillståndsprocessen ska vara rättvis, snabb och smidig
- förbättra integrationen av invandrare genom bättre språkundervisning, möjligheter att jobba och studera, bostadspolitik och hälso- och sjukvård
- erbjuda integration på både svenska och finska
- betona kvinnornas och barnens situation i kriser i enlighet med FN:s resolution 1325

Resultatplock
- varit aktiv pådrivare för att ratificera Istanbul-konventionen om att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor samt för att se till att Finland uppfyller konventionens krav.
- varit aktiv pådrivare för att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska ratificeras.
- Finlands första ramlag för teckenspråk har beretts och stiftats denna period
- skärpning av våldtäktslagstiftning och åtstramning i lagstiftningen om sexköp
- lag som ger internerade under andra världskriget rätt till ersättning av staten
- nya bestämmelser gällande koppleri och människohandel som ger bättre skydd till den som utnyttjats (bl.a. rätt till juridiskt ombud och stödperson)
- ny diskrimineringslag och därmed en förbättring av nuvarande minoritetsombudsmannens ställning. Överflyttning av minoritetsombudsmannen från SM till JM.
- aktiv och avgörande roll i beslutet om att ta emot fler flyktingar från Syrien. Höjd flyktingkvot år 2014
- sett till att flyktingkvoten höjdes med 300 personer också år 2015
- hindrat att reglerna gällande rätten till familjeåterförening ytterligare skärptes
- lag om kriminalisering av förföljelse, vilket samtidigt förbättrar ofta utsatta kvinnors ställning. Samtidigt också en precisering av yttrandefrihetsbrotten så att brott mot kommunikationsfrid (ex upprepade mail eller telefonsamtal i syfte att störa) blir straffbart