Jobben skapar välfärden

Denna vecka fokuserar vi på frågor som berör arbetsliv och företag

SFP:s målsättningar

Det viktigaste är att det skapas fler jobb eftersom det är arbete som finansierar välfärden. Studier och jobb är den bästa försäkringen mot marginalisering. Genom en förbättrad skatte- och sysselsättningspolitik kan vi skapa förutsättningar för företag att investera i Finland, samt underlätta för företagarna att utveckla sin verksamhet och nyanställa.

Finland behöver en ny tillväxtpolitik som uppmuntrar till jobb, företagande, investeringar och framtidssatsningar. Det måste löna sig att ta emot ett jobb och det måste löna sig att anställa.
Vi anser att allt arbete är värdefullt och har betydelse för vår välfärd. Det kräver förmåga till nytänkande bland arbetsmarknadsorganisationer och politiska beslutsfattare. Vi måste öka mängden arbetsföra finländare i arbete. Idag kommer det in färre personer på arbetsmarknaden än det går ut och vi behöver redan nu arbetskraft från utlandet för att få vår ekonomi att rulla. Därför måste vi avskaffa gränshindren på arbetsmarknaden.

Inför riksdagsvalet är det speciellt viktigt för oss att

- arbete ska vara det primära sättet att försörja sig och att det alltid ska löna sig att ta emot jobb
- höja grund- och förvärvsinkomstavdraget för att sänka tröskeln att ta emot jobb
- säkerställa att dividendbeskattningen av icke-börsnoterade bolag fortsättningsvis återspeglar företagarens risktagning
- företagarfostran erbjuds i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet samt att högskolorna ska erbjuda studier i entreprenörskap inom alla utbildningsprogram
- förbättra mindre företags och näringsidkares förutsättningar vid offentlig upphandling t.ex. genom delupphandling av större volymer och beaktande av miljökonsekvenser ifråga om transporter och avstånd
- göra Finland attraktivt för utländska investeringar och se till att utländska investerare behandlas jämbördigt med inhemska. Kontakten till utländska investerare ska koordineras och aktiveras på ett samordnat sätt
- slopa behovsprövningen för anställning av utländsk arbetskraft
- beskattningstidpunkten på den inkomst som förblir i företaget skjuts upp och skatten betalas först när inkomst delas ut till ägarna
- privata näringsidkare (företag med ett firmanamn) ska beviljas företagaravdrag, med vilken enbart en del av verksamhetens inkomst (95%) skulle vara skattepliktig inkomst- förbättra socialskyddet för företagare
- satsa på välmående i arbetet för att fler ska ha möjlighet att förlänga sin yrkesverksamma tid
- utveckla arbetshälsovården, det livslånga lärandet och skapa mer flexibla arbetstidsarrangemang
- förlänga arbetskarriärerna genom den föreslagna höjningen av pensionsåldern och genom att möjliggöra en senareläggning av den faktiska pensioneringsåldern
- möjliggöra för pensionerade att efter förmåga och vilja delta i arbetslivet utan negativa effekter på inkomsterna
- granska pensionsuppgörelsen ur ett jämställdhetsperspektiv och så att den sporrar till längre arbetskarriärer
- jobba för att aktiva insatser från arbetsförmedlingen görs i början av arbetslöshetsperioderna eller direkt vid permitteringar
- utveckla utkomstskyddet för arbetslösa så att det alltid ska vara ekonomiskt fördelaktigt att ta emot jobb och så att det gynnar den som är aktiv
- utveckla arbetslöshetsskyddet genom att höja ersättningen och förkorta utbetalningsperioden i motsvarande grad
- konkurrensutsätta och utveckla arbetsförmedlingen så att befintligt rekryterings- och matchningskunnande utnyttjas i högre grad
- åtgärda den strukturella arbetslösheten och förbättra +55-åringarnas möjligheter att stanna längre i arbetslivet genom att arbetsgivaren tar ett större ansvar för fortbildningen och en förhöjning av arbetsgivarens kostnader för pensionsslussen
- skapa incitament att hålla äldre arbetstagare kvar i arbetslivet
- utveckla möjligheterna för löntagare med partiell arbetsförmåga att stanna kvar i och återvända till arbetslivet, exempelvis genom ökad rätt till deltidsarbete av hälsoskäl och sociala skäl
- jobba för företagsvis möjligheter att förhandla om arbetstider
- ge fler ungdomar möjlighet till sommarjobb och arbetserfarenhet med hjälp av sommarsedlar som ersätter en del av arbetsgivarens kostnader
- förbättra koordineringen av tjänster och service riktade till unga, och samla dessa till ett ställe
- trygga genomförandet av ungdomsgarantin, samt säkra tillräckliga resurser för det uppsökande ungdomsarbetet och ungdomsverkstäderna
- säkerställa att alla ungdomar får en examen från andra stadiet och införa lärlingssystem där unga ges sysselsättning och yrkesutbildning på en arbetsplats
- minska löneskillnaden mellan kvinnor och män genom bindande åtagande från arbetsmarknadsorganisationerna med målsättningen lika lön för likvärdigt arbete
- öka praxisen med individuella lönesamtal i arbetslivet

Resultatplock

Skrivningar i Stubbs regeringsprogram om att arvsskatt gällande generationsväxlingar ska utredas
- Finansiering för exportfrämjande Viexpo i statsbudgeten såväl 2013, 2014 som 2015 på Svenska riksdagsgruppens initiativ
- Familjeföretagens situation underlättas då en familjemedlem har rätt till arbetslöshetsersättning om denne permitteras på heltid. En familjemedlem har numera även rätt till arbetslöshetsdagpenning om arbetet har upphört på grund av att förutsättningarna för företagande har försämrats på ett bestående sätt.
- Den som bedrivit företagsverksamhet kan få inkomstrelaterad dagpenning för företagare när han eller hon blir arbetslös
- Möjlighet för arbetslös att få liten arbetsinkomst utan att utkomstskyddet försämras