Förstör inte miljön, den är inte din!

Ett fungerande samhälle behöver en frisk miljö. Så lyder rubriken för SFP:s andra temavecka.

Ett fungerande samhälle behöver en frisk miljö

SFP:s målsättningar

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar. Finland ska vara en föregångare inom miljö-, energi- och klimatpolitiken. Målet bör vara en hög självförsörjningsgrad, en tryggad konkurrenskraftig energiförsörjning för näringslivet och ett aktivt europeiskt och internationellt miljö- och energisamarbete. Vi ska satsa på förnyelsebara och inhemska energikällor, eftersom de skapar jobb och föder nya innovationer. Vi tror på att ekonomisk tillväxt kan kombineras med ekologiskt hållbara värderingar. Kunskapsbaserad ekonomi och teknologi som tar hänsyn till begränsade naturresurser och kommande generationer är framtiden.

En grön ekonomi där minskningen av koldioxidutsläpp och klimatuppvärmningen står i fokus medför utmaningar och möjligheter. Utvecklingen och behovet av ny teknik skapar jobb och innovations- och exportmöjligheter inom cleantech-branschen. Mer satsningar på förnybar energi behövs också eftersom 80 procent av Finlands växthusgasutsläpp kommer från produktion och förbrukning av energi, inklusive energiförbrukningen i trafiken.

Vi ska fortsätta arbetet för att rädda Östersjön. Samarbetet mellan Östersjöländerna är avgörande för Östersjöns framtid. Utökat samarbete behövs också kring Arktisområdet. När isen inte längre skyddar de sköra områdena och naturen så måste vi göra det. Biodiversitet och miljöns välmående påverkar våra framtida verksamhetsförutsättningar.

Inför riksdagsvalet är det speciellt viktigt för oss att

- Kyotoprotokollet ska få en fortsättning genom att ett nytt juridiskt bindande och rättvist internationellt klimatavtal ingås så att utvecklade länder tar sitt ansvar

- minska utsläppen med minst 80 procent fram till 2050 i enlighet med EU:s målsättningar

- säkerställa ett mångsidigt energiutbud och minska vårt beroende av fossila bränslen och öka andelen förnyelsebar energi i form av bioenergi, vattenkraft, vindenergi, solenergi och vågkraft

- att näringspolitiken och strävan efter ekonomisk tillväxt ska förverkligas på ett ekologiskt hållbart sätt

- bidra till skapandet av jobb genom att fortsätta främja inhemska förnybara bränslen i vår energiproduktion för att på att på lång sikt bli energisjälvförsörjande

- att genom ny teknik och satsningar på forskning och utveckling inom cleantech-branschen öka vår energi- och resurseffektivitet och minska energibehovet. Energismarta och energieffektiva lösningar behövs inom privathushåll och industrin

- möjliggöra lokala och regionala energilösningar, genom att införa skattelättnader på exempelvis solpaneler, solfångare och teknologin för mindre bioenergikraftverk

- införa incentiv för att öka andelen miljövänliga bilar och laddningsstationer

- skapa ett globalt system för utsläppsrätter, för att motverka att utsläppen exporteras utanför EU:s gränser  införa miljö- och klimatkrav vid offentliga upphandlingar

- jobba för samarbetet mellan Östersjöländerna så att hög oljebekämpningskapacitet upprätthålls

- se fortsatta krafttag för att minska övergödningen av Östersjön

- bevara naturens mångfald och biodiversitet genom naturvård och naturskyddsprogram, som i första hand görs i samförstånd på frivillig grund

- att miljön ska vara utgångspunkten i Arktissamarbetet. Ett multilateralt avtal behövs för att undvika ohållbar exploatering

SFP-resultat

- SFP har med framgång arbetat för EU:s regionala Östersjöstrategi och Helcom:s Baltic Sea Action Plan.

- I riksdagsbehandlingen av statsbudgeten för 2015 beviljades Östersjöskyddet en tilläggspott på 800 000 euro, medan miljöskyddssamarbetet mellan länderna kring Finska viken fick 200 000 euro.

- Ytterligare beviljades Nutri-projektet, en aktionsplan mot övergödning där Finland och Polen är ledande länder, 100 000 euro. Samtliga dessa anslag kom till på Svenska riksdagsgruppens initiativ.

- Pengar för att säkerställa slutförandet av utbyggnaden av avloppsledning i Teuvo-Kaskö-Närpes kunde beviljas i samband med kompletterande budgetförslaget för 2015 (1,3 milj).

- För en balanserad miljöpolitik har SFP arbetat för att bevara möjligheterna att jaga på en del av naturskyddsområdena.

Samnordiska aktuella projekt

Samarbete om gröna tekniska normer och standarder

De nordiska statsministrarna har gett näringsministrarna, i samarbete med energi- och bostadsministrarna, i uppdrag att identifiera de viktigaste 4–5 områdena på byggnadsområdet där tekniska normer och standarder lämpar sig för nordisk koordinering, samt att utveckla förslag till hur barriärerna på dessa områden kan tas bort. De nordiska statsministrarna har gett energiministrarna, i samarbete med närings- och miljöministrarna, i uppdrag att genom det nordiska samarbetet verka för att EU:s arbete med eco-design och energimärkningskrav på flera produkttyper blir mer ambitiöst. Det handlar om att i första hand säkerställa att arbetet inom ramen för gällande arbetsplaner genomförs. Därtill bör de nordiska ministrarna verka för att kommande arbetsplan för energirelaterade och energiförbrukande produkter omfattar produktkrav som utifrån ett nordiskt perspektiv är av intresse.

Samarbete om gröna offentliga inköp

De nordiska statsministrarna har gett näringsministrarna, i samarbete med miljö- och energiministrarna, i uppdrag att initiera ett arbete för att, i ett första steg, identifiera områden och produktgrupper där gröna inköpsstandarder är mest effektiva i jämförelse med andra styrmedel, samt i ett andra steg undersöka möjligheter att samordna gröna inköpsstandarder nordiskt. Där gröna affärsmodeller kan utgöra ett nyttigt supplement till märkningsordningarna kan det ingå i arbetet.

Utveckling av tekniker och metoder för avfallshantering

De nordiska statsministrarna har gett miljöministrarna, i samarbete med energiministrarna och näringsministrarna, i uppdrag att utveckla gemensamma nordiska metoder och tekniker för utvalda avfallsgrupper, t ex. bygg- och anläggningsavfall, matspill och eventuellt skrotningsavfall från järn och metall, där det finns en känd potential för att skapa ett resurseffektivt kretslopp på avfallsområdet.

Främjande av integrationen av miljö och klimat i utvecklingssamarbetet

De nordiska statsministrarna har gett de nordiska bistånds- och utvecklingsministrarna i uppdrag att främja samverkan av det nordiska utvecklingssamarbetet och stärka dess gröna inriktning, samt att undersöka möjligheterna för hur Nordic Climate Facility kan utvecklas ytterligare.

Nyttiga webbplatser

Baltic Sea Action Plan http://helcom.fi/baltic-sea-action-plan och http://helcom.fi/Documents/Baltic%20sea%20action%20plan/BSAP_Final.pdf

Östersjö-strategin (EU) http://www.balticsea-region.eu/communication/news/590663-handbook-for-eu...