SFP-RKP

"Kommittén för sjösäkerhet måste få muskler"

Europaparlamentet behandlar denna vecka kommissionens förslag om att inrätta en enda sjösäkerhetskommitté för att ersätta fem befintliga kommittéer. Syftet är att samordna och underlätta ändringar av gemenskapslagstiftningen.

"Det är skäl att stöda kommissionens förslag att slå samman flera kommittéer till en," konstaterar Astrid Thors. Thors stöder också parlamentets uppfattning att det i namnet bör framgå att kommittén skall ansvara för förhindrande av föroreningar.

"Thors stöder aktion för vårfågeljakten"

I Europaparlamentet finns en stark kritik mot EU:s s.k. fågeldirektiv. Genom en politisk deklaration försöker parlamentarikerna påvisa för kommissionen och de andra institutionerna att direktivet i dess nuvarande form inte kan tillämpas på hela EU.

Hur är det möjligt att ha samma jakttider i hela EU; från Spaniens sydligaste delar till nordfinland? Parlamentarikerna efterlyser också respekt för traditionella jaktmetoder i (läs) vårfågeljakten.

Astrid Thors tal i debatten om stadgan om grundläggande rättigheter

Stadgan som konventet antagit innehåller flera goda punkter:

Rätten till god förvaltning, som finns inskriven i artikel 41, är ett av de allra viktigaste framstegen. Den finns inte i andra internationella handlingar och saknas i grundlagar i många medlemsstater. Tillgången till dokument och en öppnare EU-administration är en av de konkretaste förbättringarna som EU-medborgare kan erbjudas.

EU-medlemskap bör ge snabbare stängning av farliga kärnkraftverk i ansökarländerna

Europaparlamentet diskuterar denna vecka utvidgning av EU. Genom diskussionen får man en uppfattning om vilka krav parlamentet kommer att ställa på anslutningsförhandlingarna. Inget land kan komma med i EU utan parlamentets godkännande.

I ett förslag till ställningstagande understryks bl.a. betydelsen av kraftfulla åtaganden när det gäller kärnsäkerhet i ansökarländerna; rapporten kräver att första generationens kärnkraftsreaktorer av sovjetisk typ bör stängas senast vid anslutningen till EU.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP