Politiikka A-Ö:n

Tässä yhteenveto RKP:n politiikasta. Avaamalla otsikkoa voit lukea listassa enemmän.

A

Alkoholi  

RKP edistää autoissa käytettävien alkolukkojen laajemman käytön selvittämistä, jolla pyritään vähentämään rattijuopumuksen uusintatapauksia. Kunnilla tulee olla moniammatillisia strategioita, joilla ehkäistään alkoholin ja huumeiden väärinkäyttöä.
Ks. 26/2012, 64/2009

Asuminen  

RKP pyrkii monipuolisella asuntopolitiikalla ja hyvällä asumis- ja aluesuunnittelupolitiikalla ehkäisemään kaikenlaisen segregaation syntymistä. Toimimme sen puolesta, että palvelu- ja laitosasuminen on kodinomaista ja ottaa huomioon yksilön tarpeet ja toiveet. Aviopareille tai elämänkumppaneille on taattava oikeus asua yhdessä, eikä heitä saa erottaa toisistaan sairauden tai vanhuuden vuoksi. Kotihoitopalvelun ja kotisairaanhoidon on tehtävä tiivistä yhteistyötä vanhusten hoivassa. On tärkeää, että kunnat suunnittelevat tehokkaasti erilaiset vanhusten asumismuodot. Palvelusetelit on otettava huomioon ja hyödynnettävä asumis- ja hoivavaihtoehdoissa. Ks. Vanhuspoliittinen ohjelma, 10/2010, 32/2012,

D

Demokratia  

Demokraattiset oikeusvaltiot yhdistettyinä kestävään markkinatalouteen ja vapaaseen kauppaan ovat globaalisen rauhan perusedellytys. Kehityspolitiikan on tuettava kansalaisyhteiskuntaa, ihmisoikeuksien toteutumista, demokratiaa ja kestävää kehitystä. EU:ssa on taattava pohjoismaisen mallin mukainen demokraattinen valvonta, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja avoimuus. Ks. Askeleen edellä, Suomen globaalinen vastuu, Integraatiopoliittinen ohjelma, 19/2009, 24/2012, 33/2012, 34/2012

E

Energiapolitiikka  

RKP tukee ekologisesti kestävää energiapolitiikkaa. Korostamme ilmastopolitiikkaa ja priorisoimme toimia, jotka vähentävät kasvihuonepäästöjä. Hiilidioksidipäästöjä täytyy rajoittaa ja uutta ympäristöystävällistä teknologiaa kehittää ja ottaa käyttöön. On panostettava merkittävästi energian säästämiseen ja parannettava tehokkuutta. Ks. Energiapoliittinen ohjelma, 13/2013

Euroopan unioni EU  

RKP pyrkii toimimaan eurooppalaisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. Vahva ja neuvottelukykyinen EU on edellytys sille, että Suomi ja muut jäsenvaltiot voivat pärjätä globalisoituvassa maailmassa. Ks. Askeleen edellä, Suomen globaalinen vastuu, Ympäristöpoliittinen ohjelma, Integraatiopoliittinen ohjelma, 26/2010, 40/2010

G

Globalisaatio  

Oikein hoidettuna globalisaatio on avain koko maailman hyvinvointiin ja oikeudenmukaisuuteen. Uskomme kaikkien hyötyvän siitä, etteivät kansainvälisen kaupan säännöt syrji ketään, ja uskomme tällaisilla säännöillä olevan ratkaiseva merkitys globaalille kasvulle ja kehitykselle. Ks. Suomen globaalinen vastuu, 15/2013

H

Hiilinielut  

RKP toimii sen puolesta, että Suomen olemassa olevat hiilinielut kartoitetaan, ja että metsän uudelleenistuttamista ja metsänhoitoa painotetaan keinona kartuttaa nykyisiä hiilinieluja. (2013/18)

HLBT  

Seksuaalinen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella on voitava myöntää turvapaikka. On tärkeää, että Maahanmuuttovirastolla on käytössään ajantasaista ja asianmukaista tietoa seksuaalisesta suuntauksesta tai sukupuoli-identiteetistä aiheutuvista seurauksista. RKP:n mielestä sukupuoli-identiteetti on kirjattava turvapaikan myöntämisperusteeksi ulkomaalaislakiin.

I

Ihmiskauppa  

RKP huomioi ihmiskaupan vastaisen selvityksen tulokset kansallisen yhteyshenkilön tarpeellisuudesta ja tukee tämän tehtävän perustamista. (2013/21)

Integraatio  

Pelkkä suvaitsevaisuus ei riitä, tarvitaan myös aktiivisia toimia rasismia ja syrjintää vastaan, samoin kuin yhtäläisen kohtelun, tasa-arvon ja moninaisuuden edistämistä. Nämä ovat onnistuneen integraation avainsanoja. Ks. Integraatiopoliittinen ohjelma

Investoinnit  

RKP toimii yrityslainsäädännön uudistamiseksi eurooppalaisen kehyslainsäädännön (Small Business Act) pohjalta, jotta edistetään pienyritysten toimintamahdollisuuksia yksinkertaistamalla ja keventämällä byrokratiaa ja ottamalla kaikessa lainsäädännössä huomioon työllistävien yritysten ja pk-yritysten tarpeet. Ks. 38/2012

J

Jätevesien puhdistus  

RKP toimii sen puolesta, että jätevedenpuhdistusta parannetaan lääkejäämien, erityisesti antibioottien, poistamiseksi jätevedestä ja että yhteistyö aloitetaan lääketeollisuuden kanssa, joka puolestaan voisi osallistua puhdistuskustannuksiin.
RKP vaatii, että hormonitoimintaa häiritsevien aineiden päästäminen jäteveteen kielletään EU:ssa, ja pidemmällä tähtäimellä maailmanlaajuisesti. RKP vaatii myös yksiselitteisiä ja selkokielisiä tuoteselosteita, jotta kuluttaja voi vaikuttaa omilla teoillaan ja tehdä oikeita valintoja. RKP pyrkii myös edistämään tutkimusta kemikaalien myrkyllisistä yhteisvaikutuksista.

Julkiset hankinnat ja kilpailuttaminen  

RKP katsoo, että tulisi luoda selkeämmät kansalliset säännöt ja toimintatavat parantamaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin. RKP pyrkii edistämään sähköisen hankintamenettelyn kehittämistä ja julkisten hankintojen laadun seurantaa.

K

Kalastus  

RKP toimii ammattimaisen meri- ja saaristokalastuksen turvaamiseksi. Kalatalouden on oltava taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja ekologisesti kestävää elinkeinotoimintaa. Ks. Askeleen edellä, Maatalouspoliittinen ohjelma, 50/2009, 51/2009

Kasettimaksu  

RKP haluaa, että yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu (kasettimaksu) lakkautetaan ja että kehitetään uusia tapoja taata tekijöille korvausta teoksistaan kuluttajien mediatottumusten muuttuessa. (2013/5)

Kiintiöt  

RKP kannattaa siirtymäkauden käyttöönottoa lainsäädännössä sen takaamiseksi, että pörssiyhtiön hallituksessa kummankin sukupuolen edustus on vähintään 40 prosenttia, ellei tämä toteudu vapaaehtoiselta pohjalta vuoteen 2018 mennessä. (2013/3)

Kuntaliitokset  

RKP haluaa, että kuntaliitokset tehdään vapaaehtoiselta pohjalta.

L

Lapset  

Lapsille pitää taata turvallinen kasvuympäristö. Perheillä tulee olla ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta ja hoivasta, mutta yhteiskunnan on tuettava perheitä tässä tehtävässä ja voitava puuttua ajoissa auttaakseen perheitä, joilla on ongelmia.
Ks. Askeleen edellä,10/2007, 14/2007, 17/2007, 18-19/2007, 28/2007,  65/2009, 67/2009, 10/2012, 11/2012, 23/2013, 27/2013)

Lukio  

Lukio- ja ammattikoulutusta on kehitettävä omista lähtökohdistaan. Toisella asteella tarvitaan vahvaa yhteistyötä päällekkäisyyksien välttämiseksi ja laadun parantamiseksi. Ks. Koulutuspoliittinen kannanotto

M

Merenkurkun liikenne  

RKP haluaa turvata henkilö- ja tavaraliikenteen Merenkurkun alueella. (2012/28)

Merialueiden ympäristö  

Helcomin Itämeriohjelman eli Baltic Sea Action Planin mukaisista toimista on pidettävä kiinni jatkossakin. Luotettava liikenteenohjausjärjestelmä sekä korkea öljyntorjuntavalmius ovat kaikkien Itämeren reunavaltioiden yhteinen etu. Ks. Ympäristöpoliittinen ohjelma, 17/2013

Metron turvallisuus  

RKP haluaa, että pääkaupunkiseudun metroverkon turvallisuuden valvonta annetaan Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) tehtäväksi. (2103/30)

N

Negatiivinen tulovero  

Svensk Ungdom ehdotti RKP:n puoluepäivillä 2013 Suomen verojärjestelmän uudistamista. Ehdotus itsessään ei saanut kannatusta, mutta puoluepäivät päättivät, että RKP tekee aloitteen verojärjestelmän uudistamiseksi siten, että puretaan kannustinloukkuja ja ehkäistään harmaata taloutta sekä edistetään työllisyyttä ja vahvistetaan suomalaisten yritysten kilpailukykyä. (2013/2)

P

Päivähoito  

Päivähoitojärjestelmää on muokattava joustavammaksi ja sen lähtökohtana on oltava perheiden tarpeet. Kuntien on tarjottava monipuolisesti puolipäivähoitoa, avoimia päiväkoteja tai puistotoimintaa lapsille, jotka eivät tarvitse kokopäivähoitoa. Uuden varhaiskasvatuslain on mahdollistettava, että lapset, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, saavat valita suomen- tai ruotsinkielisen päivähoidon väliltä. Ks. Perhepoliittinen ohjelma 14/2013

Pakollinen alkolukko rattijuopoille  

RKP toimii sen puolesta, että alkolukon käytön laajentamisesta tehdään selvitys, minkä jälkeen toimet otetaan käyttöön.

Pohjoismaat  

Pohjoismaat ovat aina olleet tärkeä viiteryhmä Suomelle. Jopa suurruhtinaskuntana Suomi säilytti oikeusjärjestyksensä ja paikkansa länsimaisessa kulttuuripiirissä. Koko sodan jälkeisen ajan Suomi on selkeästi osoittanut pohjoismaisen suuntauksensa osallistumalla aktiivisesti Pohjoismaiden neuvostoon ja muuhun pohjoismaiseen yhteistyöhön. Pohjoismaiden kulttuurinen yhtenäisyys laajassa merkityksessä luo perustan kaikelle muulle pohjoismaiselle yhteistyölle. Kattava yhteistyö on luonut pohjoismaisen identiteetin, joka on ainutlaatuinen kansainvälisen yhteistyön moneen muuhun muotoon verrattuna. Pohjoismaisella hyvinvointimallilla on vahva kansan tuki ja sitä pitää vaalia. Hedelmällisen EU-työn kannalta on tärkeää, että Pohjoismaat pysyvät yhtenäisenä. (Ruotsalainen kansanpuolue ja pohjoismainen yhteistyö 1998)

Pyöräliikenne  

Pyöräliikenteeseen on panostettava rakentamalla uusia kevytliikenneväyliä ja pyöräpysäköintejä. Tarvitsemme Suomeen pyöräilykulttuuria. Ks. Metropolikannanotto 2012

S

Sukupuolinäkökulma yhteiskuntasuunnittelussa  

RKP toimii sen puolesta, että kaikki kunnat ja maakuntaliitot sitoutuvat noudattamaan Eurooppalaista peruskirjaa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa. Tasa-arvonäkökulma on myös otettava huomioon kunnallisissa turvallisuuskysymyksissä ja sisällytettävä yhteiskuntasuunnitteluun. (2013/24)

Sukupuolivaikutusten arviointi kuntien liikuntatoimessa  

RKP haluaa, että kunnat arvioivat sukupuolivaikutuksia liikuntatoimessa ja tarjoavat sen myötä tytöille ja pojille yhtäläisemmät mahdollisuudet harjoittaa liikuntaa. (2012/15)

T

Tasa-arvo  

RKP vaikuttaa sen puolesta, että naiset ja miehet saavat samaa palkkaa samanarvoisesta työstä. (2013/26) RKP edistää perhevapaiden kustannusten tasaisempaa jakautumista sekä 6+6+6 -mallin käyttöönottoa. (2013/26)

Tasavallan presidentti  

Tänä päivänä perustuslaissa sanotaan, että presidentti valitaan ”syntyperäisistä Suomen kansalaisista”. RKP haluaa, että perustuslain 54 § 1 momentin ensimmäinen virke muutetaan muotoon ”Tasavallan presidentti valitaan välittömällä vaalilla Suomen kansalaisista kuuden vuoden toimikaudeksi.” (2012/24)

Turkistalous  

Turkistalous on tärkeä elinkeino maaseudulla. Sillä on merkittävä välitön ja myös välillinen työllistävä vaikutus. Lomien ja sairaudenajan lomitusjärjestelmää on kehitettävä kuten maanviljelyssäkin, jotta elinkeino saisi tarvitsemansa parannusruiskeen ja nuoret uskaltaisivat sitoutua alalle vuosikymmeniksi. (Maatalouspoliittinen kannanotto)

Työelämä  

Suomen ruotsalainen kansanpuolue korostaa kansalaisten oikeutta työhön. Puolue haluaa nostaa esille palkansaajille tärkeitä kysymyksiä sekä esittää työelämää ja sen lainsäädäntöä ja pelisääntöjä koskevia periaatekantoja. Suomen ruotsalainen kansanpuolue painottaa myös ruotsin kielen asemaa työmarkkinoiden edunvalvonnassa ja sopimustoiminnassa. RKP pyrkii edistämään täsmätoimia nuorisotyöttömyyden alentamiseksi Suomessa ja neuvottelujen käynnistämistä uudenlaisten työmarkkinapoliittisten mallien kehittämiseksi. Haluamme myös parantaa isien edellytyksiä hyödyntää mahdollisuuksiaan laajennettuun vanhempainvapaaseen. Tähän pyrimme vaikuttamaan esittämällä lainmuutoksia ja tekemällä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa. On tärkeää parantaa työntekijöiden edellytyksiä jatkaa nykyistä kauemmin työelämässä. Työsuojelulainsäädäntöä tulisi muuttaa siten, että työnantaja on osaltaan velvollinen seuramaan ja ylläpitämään ikääntyvän työntekijän osaamista ja työkykyä. Ks. Työelämäohjelma 2011 (aloitteet 36/2007, 43/2007, 2/2010)

Työperäinen maahanmuutto  

Suomi tarvitsee lisää työperäistä maahanmuuttoa. RKP:n mielestä maahanmuuttajille tulee tarjota mahdollisuus ruotsinkielisiin työvoimapoliittisiin kursseihin, jotta heillä on paremmat mahdollisuudet työskennellä ruotsinkielisillä työpaikoilla. Ks. Askeleen edellä, 11/2007

V

Vuosituhattavoitteet  

RKP toimii sen puolesta, että YK:n vuosituhattavoitteet saavutetaan ennen vuoden 2015 loppua ja että kehitysavun määrää nostetaan 0,7%:iin BKT:sta. RKP haluaa myös, että tietoutta vuosituhattavoitteista levitetään. RKP haluaa samalla torjua globaalia nuorisotyöttömyyttä ja nostaa nuorten oikeudet esille laadittaessa kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Develompent Goals) ja osallistaa nuoret prosessiin. (2013/15)

Y

Yhtäläiset oikeudet biologisille perheille, adoptioperheille ja sijaisperheille  

RKP toimii sen puolesta, että adoptiovanhempien vanhempainvapaata pidennetään 200 päivästä 263 päivään, jolloin adoptiovanhemmat ovat samanarvoisessa asemassa biologisten vanhempien kanssa. RKP kannattaa myös sitä, että vanhempainvapaan ja hoitovapaan yläikärajaa nostetaan 10 ikävuoteen ja että myös adoptiovanhemmille kertyy eläkettä hoitovapaan ajalta. RKP pyrkii siihen, että niin adoptiovanhemmat kuin biologiset vanhemmat ovat oikeutettuja samaan päivärahaan ja mahdollisuuteen käydä osa-aikatyössä vanhempainvapaan ajan. RKP työskentelee sen puolesta, että eduskunnalle annetaan pikaisesti ehdotus uudeksi sijaiskotilaiksi, joka turvaa sijaisperheen ja sijaislapsen aseman. (2012/10)

Yritykset  

Suomen ruotsalainen kansanpuolue haluaa parantaa mahdollisuuksia perustaa uusia yrityksiä. Talouskasvun ja siten myös kansalaisten hyvinvoinnin perustana on kannattava yritystoiminta. Hallinnollisen taakan keventämistä on jatkettava kaikilla hallinnon alueilla. Myös kaikissa tulevissa lakiehdotuksissa on huomioitava itsenäiset ammatinharjoittajat luonnollisena osana valmistelutyötä. On kiinnitettävä huomiota yksityisiin ammatinharjoittajiin kohdistuviin asenteisiin yhteiskunnassa. Jo peruskoulussa voidaan vaikuttaa myönteisemmän asenteen puolesta itsenäisiä ammatinharjoittajia kohtaan. Ks. Itsenäisen ammatinharjoittamisen ohjelma, Yrityspoliittinen ohjelma