Politik från A-Ö

Här finner du en sammanfattning av vår politik. Klicka på någon av rubrikerna nedan för att läsa mer.

A

Alkohol  

SFP verkar för att en utökad användning av alkolås i bilar utreds för att minska antalet rattfylleriåterfall. Kommunerna bör ha tvärsektoriella strategier för förebyggande av alkohol- och drogmissbruk. Ref: 26/2012, 64/2009

Arbetskraftsinvandring  

Finland behöver ökad arbetskraftsinvandring. SFP anser att invandrare ska ha möjlighet till arbetskraftspolitiska kurser på eller i svenska, med syfte ett förbättra deras möjligheter att arbeta på svenskspråkiga arbetsplatser. Ref: Steget före, 11/2007

Arbetsliv  

Svenska folkpartiet betonar medborgarnas rätt till arbete. Partiet vill lyfta fram frågor som är viktiga för löntagarna och framföra principiella ståndpunkter som berör arbetslivet, dess lagstiftning samt dess spelregler. Svenska folkpartiet betonar också svenska språkets ställning i intressebevakningen på arbetsmarknaden och i avtalsverksamheten.
SFP jobbar för att specifika åtgärder tas för att sänka ungdomsarbetslösheten i Finland och att förhandlingar kring nya modeller för arbetsmarknadspolitik inleds.
Vi vill också att papporna skall ges bättre förutsättningar att utnyttja möjligheten till utökad föräldraledighet via förslag till ändringar i lagstiftningen och i samarbete med arbetsmarknadsparterna.
Det är viktigt att förbättra arbetstagarnas förutsättningar att orka längre i arbetslivet, arbetsskyddslagstiftningen borde ändras så, att arbetsgivaren får ett ansvar för att följa upp och bevara äldre arbetstagares arbetskompetens och arbetsförmåga. Ref: Arbetslivsprogram 2011 (motionerna 36/2007, 43/2007, 2/2010)

B

Barn  

Barnen bör garanteras en trygg uppväxtmiljö. Familjen ska ha det primära ansvaret för att fostra och vårda sina barn, men samhället skall stöda familjerna i deras uppgift, och kunna ingripa i tid för att hjälpa familjer med problem.
Ref. Steget före,10/2007, 14/2007, 17/2007, 18-19/2007, 28/2007, 65/2009, 67/2009, 10/2012, 11/2012, 23/2013, 27/2013)

Boende  

SFP jobbar för att motverka all slags segregation genom en mångsidig bostadspolitik och en god boende- och markplaneringspolitik. Vi jobbar för att service- och institutionsboendet är hemlikt och anpassat till individens behov och önskemål. Äkta par och livskramrater ska garanteras rätten att bo tillsammans också vid sjukdom och ålderdom .
Hemtjänsten och hemsjukvården ska ha ett tätt samarbete i vården av äldre. Det är viktigt att olika former av boende för äldre planeras effektivt i kommunerna, servicesedlar ska beaktas och nyttjas i boende- och alternativen.

Ref: Äldrepolitiskt program, 10/2010, 32/2012,

C

Cykeltrafik  

Cykeltrafiken ska vara ett fokusområde, både vad beträffar skapande av fler lättrafikleder och cykelparkering. Vi behöver en cykelkultur i Finland.
Ref: Metropolställningstagande 2012

D

Dagvård  

Dagvårdssystemet måste göras flexibelt och utgå från familjernas behov, kommunerna bör erbjuda ett mångsidigt utbud av halvdagsvård, öppna daghem eller parkverksamhet för barn som inte är i behov av heldagsvård. Den nya lagen om småbarnsfostran bör möjliggöra att barn med annat modersmål än svenska eller finska ska ha rätt att välja svenska eller finska som dagvårdsspråk.
Ref: Familjepolitiskt program, 14/2013

Demokrati  

Demokratiska rättssamhällen kombinerade med hållbar marknadsekonomi och frihandel är förutsättningar för en global fredsordning. Utvecklingspolitiken skall stöda medborgarsamhället, förverkligandet av mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Demokratisk kontroll, respekt för mänskliga rättigheter och öppenhet enligt nordisk modell måste garanteras i EU.
Ref: Steget före, Finlands globala ansvar, Integrationspolitiskt program,19/2009, 24/2012, 33/2012, 34/2012,

E

Energipolitik  

SFP stöder en ekologiskt hållbar energipolitik. Vi betonar klimatpolitiken och prioriterar åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Koldioxidutsläppen måste begränsas och ny miljövänlig energiteknologi utvecklas och tas i bruk. Stora satsningar skall göras på att spara energi och förbättra effektiviteten.

Ref: Energipolitiskt program, 13/2013

Europeiska Unionen EU  

SFP gör en insats för en stärkt europeisk gemenskap. Ett starkt och handlingskraftigt EU är en förutsättning för att Finland och övriga medlemsstater ska klara sig i en allt mer globaliserad värld.
Ref: Steget före, Finlands globala ansvar, Miljöpolitiskt program, Integrationspolitiskt program, 26/2010, 40/2010,

F

Fiske  

SFP jobbar för att trygga ett yrkesmässigt havs- och skärgårdsfiske. Vi jobbar för att fiskerihushållningen ska vara en ekonomiskt, socialt och ekologiskt bärkraftig näringsverksamhet.
Ref: Steget före, Lantbrukspolitiskt program, 50/2009, 51/2009,

Företag  

Svenska folkpartiet vill förbättra möjligheterna att grunda nya företag. Den ekonomiska tillväxten och därmed medborgarnas välmående grundar sig på lönsam företagsverksamhet. Arbetet för minskandet av den administrativa bördan ska fortsätta inom alla förvaltningsområden. Beaktandet av egenföretagarna ska likaså utgöra en naturlig del av arbetet med alla framtida lagförslag. Attityden till egenföretagarna i samhället bör ägnas uppmärksamhet. En positivare attityd till egenföretagarna kan odlas redan från grundskolan.
Ref: Egenföretagarprogrammet, Företagspolitiskt program

G

Globalisering  

En rätt hanterad globalisering är nyckeln till välstånd och rättvisa i världen. Vi tror att icke diskriminerande globala regler för internationell handel gynnar alla parter och är av avgörande betydelse för global tillväxt och utveckling
Ref: Finlands globala ansvar, 15/2013

Gymnasium  

Gymnasie- och yrkesutbildningarna skall utvecklas utgående från sina egna särdrag. Det finns behov av ett starkt samarbete på andra stadiet för att minska överlappningar och höja kvaliteten.
Ref: Utbildningspolitiskt ställningstagande

H

Havsmiljön  

Helcom:s Östersjöprogram, Baltic Sea Action Plan måste efterlevas. Ett säkert trafikledningssystem och hög oljebekämpningsberedskap är ett gemensamt intresse för alla Östersjöländer.
Ref: Miljöpolitiskt program, 17/2013,

HBT  

Sexuell läggning och könsidentitet bör vara en grund för asyl. Det är viktigt att Migrationsverket har tillgång till aktuell och relevant information om förföljelse p.g.a. av sexuell läggning och könsidentitet. SFP anser könsidentitet uttryckligen bör fogas till utlänningslagen som en skyddsgrund.

I

Integration  

Det räcker inte med bara tolerans, det behövs en aktiv kamp mot rasism och diskriminering, ett aktivt främjande av likabehandling, jämställdhet och mångfald. Dessa är nyckelord för en lyckad integration

Ref: Integrationspolitiskt program

Investeringar  

SFP verkar för att lagstiftningen för företagandet skall ses över i enlighet med den europeiska ramlagstiftningen (Small Business Act), så att småföretagens verksamhetsmöjligheter skall befrämjas genom enklare, mindre byråkratiska regler och så att man i all lagstiftning också beaktar de sysselsättande företagens, sme-företagens krav.
Ref: 38/2012

J

Jämställdhet  

SFF arbetar för att män och kvinnor ska få samma lön för likvärdigt arbete. (2013/26). SFP arbetar för en jämnare fördelning av kostnaderna för föräldraledigheter samt för införandet av 6+6+6 modellen. (2013/26)

K

Kassettavgiften  

SFP arbetar för att att privatkopieringsersättningen (kassettavgiften) avskaffas och att nya sätt att garantera att upphovsmän får ersättning för sina alster då konsumenternas medievanor utvecklas. (2013/5).

Kolsänkor  

SFP arbetar för att att Finlands existerande kolsänkor kartläggs och att nyplantering av skog och skogsvård betonas som ett led i att öka de nuvarande kolsänkorna (2013/18)

Kommunsammanslagningar  

SFP vill att kommunsammanslagningar sker på frivillig basis.

Könskonsekvensbedömning inom idrottssektorn i kommunerna  

SFP verkar för att kommunerna skall genomföra könskonsekvensbedömningar inom idrottssektorn och därmed ge pojkar och flickor mer jämlika möjligheter att utöva idrott. (2012/15)

Könsperspektiv i samhällsplanering  

SFP arbetar för att alla kommuner och landskapsförbund undertecknar den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män och att jämställdhetsperspektiv tas i beaktande i kommunala säkerhetsfrågor och integreras i samhällsplaneringen. (2013/24)

Kvarkentrafiken  

SFP arbetar för att trygga person- och godstrafiken i Kvarken. (2012/28)

Kvotering  

SFP arbetar för att lagstiftning som innebär att minst 40 procent av vartdera könet ska vara representerat i börsbolagens styrelse införs under en övergångsperiod ifall en könsbalans på minst 40-60 inte uppnås på frivillig basis före år 2018. (2013/3)

L

Lika rättigheter för biologiska-, adoptiv- och fosterfamiljer  

SFP arbetar för att föräldraledigheten förlängs för adoptionsföräldrar från 200 till 263 dagar för att motsvara den tid föräldrar till biologiska barn har rätt att stanna hemma. SFP arbetar också för att övre gränsen till föräldraledighet och vårdledighet för adoptivfamiljer höjs till att beröra barn upp till 10 års ålder och att också adoptivföräldrar som är vårdlediga intjänar pension för den tiden. SFP arbetar för att praxis för dagpenning och möjligheten till deltidsarbete under föräldraledigheten är samma för alla föräldrar (adoptiv eller biologiska). SFP arbetar för att förslag till ny lag om fosterhem i snabb ordning ges till riksdagen så att fosterfamiljer och fosterbarnets ställning tryggas (2012/10)

M

Människohandel  

SFP följer med utredningen kring behovet av en nationell koordinator mot människohandel och stöder arbetet vid instiftandet av en sådan (2013/21)

Metrons säkerhet  

SFP vill att det är Trafiksäkerhetsverket som ges i uppdrag att övervaka säkerheten i huvudstadsregionens metronätverk. (2103/30)

Millenniemålen  

SFP arbetar för att Millenniemålen uppnås innan utgången av 2015 och att verkar för att biståndets nivå höjs till 0,7% av BNP. SFP vill också att information om Millenniemålen sprids. Samtidigt vill SFP bekämpa den globala ungdomsarbetslösheten och att de ungas rättigheter sätts i fokus vid utarbetandet av SDG:s (Sustainable Develompent Goals) och att unga involveras i processen (2013/15)

N

Negativ inkomstbeskattning  

Svensk Ungdom föreslog på partidagen 2013 ett nytt skattesystem för Finland. Förslaget i sig vann inte gehör men partidagen beslöt att SFP tar initiativ till ett nytt skattesystem som motarbetar flitfällor och svartjobb, främjar sysselsättningen och stärker de finska företagens konkurrenskraft. (2013/2)

Norden  

Norden har alltid utgjort en viktig referensram för Finland. Till och med som ryskt storfurstendöme bibehöll Finland sin nordiska rättsordning och plats inom den västliga kulturtraditionen. Under hela efterkrigstiden har Finland klart markerat sin nordiska förankring i och med en aktiv medverkan i Nordiska Rådet och det nordiska samarbetet i övrigt. Den nordiska kulturgemenskapen i bred bemärkelse är grunden för allt annat nordiskt samarbete. Den bredd samarbetet kan uppvisa har skapat en nordisk identitet som är unik i jämförelse med mycket annat internationellt samarbete. Den nordiska välfärdsmodellen har ett starkt folkligt stöd och skall försvaras. För ett fruktbart arbete i EU är det viktigt att Norden kan hålla samman. (SFP och det nordiska samarbetet 1998)

O

Obligatoriskt alkolås för rattfyllerister.  

SFP arbetar för att en utökad användning av alkolås först utreds och sedan införs.

Offentlig upphandling och konkurrensutsättning  

SFP arbetar för att tydligare nationella regler och praxis som förbättrar de små och medelstora företagens tillträde till offentliga kontrakt. SFP arbetar för att stöda utvecklingen för upphandling elektroniskt och en kvalitetsuppföljning av offentlig upphandling

P

Pälsnäringen  

Pälsdjursodlingen är en viktig näring för landsbygden. Dess sysselsättande effekt är stor, såväl direkt som indirekt. Utvecklandet av ett avbytarsystem vid semester och sjukdom i likhet med jordbrukarnas dito bör fås till stånd för att ge näringen en positiv injektion och för att de unga skall våga binda sig för årtionden framöver. (Landsbyggdspolitiska programmet)

R

Rebublikens president  

Idag säger grundlagen att presidenten måste vara ”infödd finsk medborgare”. SFP vill att en ändring av 54 § 1 mom. i grundlagen görs, så att andra meningen lyder “Presidenten ska vara finländsk medborgare.” (2012/24)

Rening av avloppsvatten  

SFP arbetar för att förbättra reningen av avloppsvattnet i syfte att ta bort läkemedelsrester, i första hand antibiotika, och att samarbetet med läkemedelsfabriker, som kan delta i finansieringen av reningskostnaderna inleds
SFP arbetar för att förbjuda utsläpp av hormonstörande ämnen i avloppsvattnet i EU, på sikt även globalt och att kräva entydig och lättfattlig innehållsdeklaration, så att konsumenterna kan göra ett aktivt och rätt val
SFP arbetar också för att öka forskningen kring toxisk samverkan mellan olika kemikalier