Hur fungerar SFP?

Svenska folkpartiet i Finland r.p. består av medlemsföreningar, vilka är partiets lokalavdelningar, specialföreningar samt kretsar, som är indelade geografiskt för att underlätta och bättre kunna stöda lokalavdelningarna. Detta sker utgående från deras behov och de frågor som här speciellt behöver tas upp. SFP är indelat i fem kretsar: Helsingfors, Nyland, Åboland, Österbotten och Övriga Finland.

Partidagen

Partidagen är högsta beslutande organet för SFP. Partidagen uppställer politiska mål och fastställer riktlinjer för partiets handlande. På partidagen samlas representanter för alla SFP:s lokalavdelningar, specialföreningar samt Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer för att besluta om gemensamma frågor. Sammanlagt uppgår partidelegaternas totala antal till cirka 300.

Partidagen ordnas i regel en gång om året, den andra helgen i juni. Också extra partidagar kan sammankallas, till exempel inför ett presidentval.

På partidagen behandlas propositioner och motioner. En proposition är ett förslag framställda av partistyrelsen. Till partidagen får medlemsföreningarna lämna in partidagsmotioner. Partidagsmotionerna behandlar traditionellt allt från postombud till globala ödesfrågor. På partidagen väljs även partifullmäktige, partiordförande samt vice ordföranden.

Partifullmäktige

Partifullmäktige består av partiordförande, partiets tre viceordföranden samt 46 ledamöter med personliga ersättare. Partifullmäktiges uppgifter är bl.a. att bereda partiets politik på lång sikt, välja partistyrelse, fastställa bokslutet samt behandla yttrande över motionerna och förelägga dem för partidagen.

Partistyrelsen

Partistyrelsen (förkortas pst) består av partiordförande, partiets tre viceordförande samt elva övriga medlemmar som utsetts av partifullmäktige. Fullmäktiges ordförande, partiets ministrar och europaparlamentariker samt finansutskottets ordförande har närvaro- och yttranderätt på styrelsens sammanträden. Partisekreteraren fungerar som föredragande. Partistyrelsen fungera som det operativa organet som sköter löpande ärenden med uppgift att bland annat fastställa partiets åsikt i aktuella politiska, organisatoriska och finansiella frågor.

Svenska riksdagsgruppen

Partiets ledamöter i riksdagen bildar Svenska riksdagsgruppen. I den ingår också i regel Ålands riksdagsledamot. Gruppen assisteras av ett gruppkansli, som leds av generalsekreterare. Riksdagsledamöterna har var sin personliga riksdagsassistent.

Svenska folkpartiet i Europaparlamentet

I Europaparlamentet ingår SFP i den liberala gruppen. SFP är fullvärdig medlem sedan år 1995 i det europeiska liberala partiet ALDE.

Lokalavdelningen – partiets hörnsten

SFP har lokalavdelningar över hela Svenskfinland. Partiet har organiserad verksamhet på praktiskt taget alla orter där det bor svenskspråkiga. Lokalavdelningarna är medlemsföreningar i partiet och har rätt till representation på partidagen.

länk till lokalavdelningar

Kommunorganisationen är det lokala samarbetsorganet

I kommuner med flera lokalavdelningar fungerar kommunorganisationen som takorganisation och lokalt samarbetsorgan. Kommunorganisationens viktigaste uppgift är att samordna och utveckla SFP:s kommunalpolitik i kommunen, organisera den lokala verksamheten, stöda lokalavdelningarna liksom även Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer. Lokalavdelningarna som ingår i kommunorganisationen är självständiga registrerade föreningar. Kommunorganisationens styrelse består av företrädare för lokalavdelningarna. 

Specialföreningar

Inom Svenska folkpartiet verkar för tillfället nio specialföreningar. Föreningarna är i allmänhet riksomfattande och binds samman av ett specialintresse.

länk till specialföreningar

Utskott

Partistyrelsen tillsätter årligen ett antal utskott. Partiets utskott finns här:

länk till utskottsförteckning

Svensk Ungdom

Svensk Ungdom (SU) är Svenska folkpartiets ungdomsorganisation. www.su.fi

Svenska Kvinnoförbundet

Svenska Kvinnoförbundet är partiets kvinnoorganisation. www.kvinnoforbundet.fi

Svenska Seniorer

Svenska Seniorer är partiets seniorförbund. http://svenskaseniorer.fi/start/