Fullmäktige, styrelser och utskott

Partistyrelsen 2016-2018

Styrelsen:

Ordf. Carl Haglund

Partiets vice ordföranden Åsa Gustafsson, Anna-Maja Henriksson, Päivi Storgård

Övriga styrelsemedlemmar:

Mikaela Nylander
Greger Forsblom
Michael Oksanen
Anders Walls
Johan Ekman
Carola Sundqvist
Niklas Mannfolk
Gunvor Brettschneider
Susanna Korpivaara
Mats Nylund
Niklas Geust

Partifullmäktige valda för perioden 2013 – 2015

 • Partifullmäktiges ordförande Ulla-Maj WIderoos, Närpes
 • Partifullmäktiges vice ordförande Tom Biaudet, Helsingfors

 

 • Ordinarie ledamöter
 • Kajsa Kouvo, Karleby
 • Eivor Back, Pedersöre
 • Ralf Skåtar, Nykarleby
 • Per Thomasfok, Korsholm
 • Ann-Sofie Backgren, Korsnäs
 • Carl-Gustav Mangs, Kaskö
 • Åsa Blomstedt, Kristinestad
 • Joakim Strand, Vasa
 • Catharina von Schoultz,Borgå
 • Veronica Rehn-Kivi, Grankulla
 • Anna Aintila,Kyrkslätt
 • Björn Siggberg, Raseborg
 • Mika Valli, Nurmijärvi
 • Christer Antell,Helsingfors
 • Silja Borgarsdóttir Sandelin, Helsingfors
 • Christina Fraser, Helsingfors
 • Kjell Wennström, Åbo
 • Christer Friis, Pargas
 • Beata Björkvall, Åbo
 • Birgitta Olsson, Övriga Finland
 • Lisa Palm, Svensk ungdom
 • Linda Niemi, Svensk ungdom
 • Carola Sundqvist, Svenska kvinnoförbundet
 • Anna Jungner-Nordgren, Svenska kvinnoförbundet
 • Tuomas Aslak Juuso, Samerna representant

 

 • Ersättare
 • Marlén Timonen, Karleby
 • Guy Käcko, Pedersöre
 • Ulf Sourander, Nykarleby
 • Johanna Nyman, Korsholm
 • Roger Bergström, Korsnäs
 • Jesper Wikström, Kaskö
 • Henrik Antfolk, Kristinestad
 • Monica Sirén-Aura, Korsholm
 • Kristel Pynnönen, Borgå
 • Bengt Lindqvist, Esbo
 • Tiina Kujala, Esbo
 • Gunilla Starck, Raseborg
 • Eva Roos,Vichtis
 • Kyra Koponen, Helsingfors
 • Susanne Kollin, Helsingfors
 • Maria Bäck, Helsingfors
 • Maud Stenroth,Åbo
 • Monica Hedström-Järvinen, Pargas
 • Mats Biström, Åbo
 • Ronny Holmqvist, Övriga Finland (2013-2014)
 • Elin Blomqvist, Svensk ungdom
 • Christoffer Hällfors, Svensk ungdom
 • Ann-Louise Laaksonen, Lovisa
 • Yvonne Vestberg Heino,Svenska kvinnoförbundet
 • Asla Järvensivu, Samernas representant (2013-2014)

styrelser-partifullmaktige-2012

 • Valda för perioden 2012 – 2014

 

 • Ordinarie ledamöter
 • Ann-Marie Granholm Kronoby
 • Curt Björkskog Larsmo
 • Pia Rosengård-Andersson Jakobstad
 • Peter Backa Vörå
 • Helena Boucht-Lindeman Vasa
 • Folke Storbacka Malax
 • Ulla-Maj Wideroos Närpes
 • Anders Wikström Sibbo
 • Mia Heijnsbroek-Wirén Lovisa
 • Göran Härmälä Vanda
 • Ann-Christine Forsell Raseborg
 • Björn Heir Lojo
 • Charlotte Granberg-Haakana Helsingfors
 • Tom Biaudet Helsingfors
 • Magnus Buchert Helsingfors
 • Barbro Schauman Åbo
 • Michael Oksanen Kimitoön
 • Niklas Mannfolk Svensk Ungdom
 • Anki Bender Svensk Ungdom
 • Liisa Johansson Svenska kvinnoförbundet
 • Tor Wik Svenska Seniorer

 

 • Ersättare
 • Michael Käld Kronoby
 • Eivor Ekstrand Larsmo
 • Marcus Suojoki Jakobstad
 • Annika Kvist-Östman Vörå
 • Reinhold Klockars Vasa
 • Kristina Vesterback Malax
 • Mikaela Björklund Närpes
 • Pia Furu Sibbo
 • Thomas Antas Lappträsk
 • Fred Granberg Esbo
 • Kaj Karlstedt Ingå
 • Stefan Svanfeldt Sjundeå
 • Kristina Juth Helsingfors
 • Ahmed Hassan Helsingfors
 • Björn Fant Helsingfors
 • Barbro Sipilä Åbo
 • Anders Laurén Kimitoön
 • Camilla Mäkinen Svensk Ungdom
 • Anna Abrahamsson Svensk Ungdom
 • Tanja Ljungqvist Svenska kvinnoförbundet
 • Hans-Olof Kvist Svenska Seniorer

Rekommendationer och anvisningar för partiets utskott

De politiska sektorutskotten och Organisationsutskottet har en mandatperiod på två år vilket betyder kontinuitet och skall leda till att arbetet inte stannar upp för perioden mellan partimötet och höstens arbete.

Utskottets uppgift är att
- Via partistyrelsen göra politiska initiativ, bereda underlag för utspel och uttalanden inom sitt område. Utskotten uppmanas att vara aktiva i den offentliga politiska debatten.
- På initiativ av partistyrelsen utarbeta förslag till program och ställningstaganden.
- Sammankalla intresserade till öppna diskussioner eller seminarier i aktuella frågor.
- Via enkäter och opinionsundersökningar aktivera medlemmarna och lokalavdelningarna (verktyget Webropol)
- Med hjälp av lokala utskottsmedlemmar aktivera kretsen och lokalavdelningarna.
- Utskotten kan involvera utomstående expertis i sitt arbete.

Utskottet förutsätts
- Ha beredskap att bereda motionssvar inför partidagen.
- Aktivt följa upp partidagsmotioner inom sitt bevakningsområde.
- Följa den årliga anvisade budgeten.
- Informera om sin mötestidtabell på webben för hela terminen eller minst två månader före mötet
- Informera och annonsera om öppna möten via webben och annonser efter att ha bokat videoutrustningen i H:fors, Vasa och Åbo
- Skriva korta rapporter på webben efter respektive möte
- Föra bok över närvaro och deltagande i utskottets möten och aktiviteter

Utskott

Arbetsmarknadspolitiska utskottet ÖPPET UTSKOTT  

• Tidigare Löntagarreferensgruppen, löntagarpolitiska utskottet, fackliga referensgruppen, arbetspolitiska utskottet.
•Utskottets roll är följande: Följa upp partiets arbetslivsprogram, följa upp partiets åsikt i program gällande företagsamhet och arbetsliv, diskutera aktuella frågor inom arbetsmarknaden tillsammans (företagar-/arbetsgivar- och arbetstagarsidan), ta initiativ till SFP-ståndpunkter i arbetsmarknadspolitiska ärenden, bistå partistyrelsen med ställningstaganden och fungera som remissorgan. 

Medlemmar: ORDFÖRANDE Mikael Jern, Inger Damlin, Åke Finne, Cecilia Ehrnrooth, Yngve Storsved, Lotte Granberg-Haakana, Stina Lindgård, Nina Eriksson-Holmström, Conny Granqvist, Mats Nyman, Ann-Louise Laaksonen, Ulla Salmenheimo-West, Regina Koskinen, Tarja Rinne och Krista Brunila, Wilhelm Von Nandelstadh, Armi Murto, Andreas Back, Niklas Geust, Edward Blomstedt, Caj-Erik Karp, Johannes Schulman. Sekreterare Christoffer Hällfors: christoffer.hallfors@sfp.fi.

Integrationspolitiskt utskott ÖPPET UTSKOTT  

Bereder partiets arbete för att aktivera invandrare i kommunalvalet på sfp:s listor och i sfp:s organisation, utvärdera hur jämlikheten i partiet förverkligas, uppdatera och utveckla partiets invandringspolitiska program.

Gruppen fungerar som referensgrupp i invandrings- och integrationsfrågor.
Integrationspolitiska utskottet är ett öppet utskott, förutom dessa som väljs kan övriga intresserade partimedlemmar delta i utkottets arbete.

Kontakt sekr. emina.arnautovic@sfp.fi

2013
Claudia Nystrand (ordf.)
Gallina Sandås
Arshe Said
Ahmed Hassan
Zlatco Uvalic
Lars Nyberg
Christel Sandell
Musse Barale
Runa Ismark
Anna Abrahamsson

Sekr. Emina Arnautovic

Internationella utskottet ÖPPET UTSKOTT  

• Tar initiativ till sfp-ståndpunkter i internationella ärenden, såväl politiska som organisatoriska, bistår partistyrelsen med ställningstaganden, fungerar som remissorgan för sfp:s ministrar och riksdagsmän i större internationella frågor. Handhar även frågor som rör EU, globalisering och bistånd.
• IU är ett öppet utskott, förutom de som väljs kan övriga intresserade partimedlemmar delta i utkottets arbete.
• Vice ordförande har närvarorätt
Kontakt: andreas.elfving@sfp.fiAstrid Thors (ordf)

Lena Höglund

Christina Gestrin

Christer Hummelstedt

Ann-Christine Forsell

Janina Mackiewicz

Björn Månsson

Nina Bäckman

Johan Ekman

Danica Vihinen (SU)

Anna Jugner-Nordgren (SKvF)
 
Sekr. Andreas Elfving

Jämställdhetsutskott ÖPPET UTSKOTT  

Tar initiativ till Sfp-ståndpunkter i jämställdhetsärenden, bistår partistyrelsen med ställningstaganden, fungerar som remissorgan för Sfp:s ministrar och riksdagsmän. Fokuserar på jämställdhetspolitiken i samhället.

Kommissionen för utmärkelser  

Tar emot förslag och bereder frågor gällande såväl partiets egna utmärkelser och förtjänsttecken som vid
behov även statliga.

2013
Bo-Sanfrid Höglund (ordf.)
Henrika Zilliacus-Tikkanen
Lasse Nummelin
Eja Björkqvist
Sekr. Carl-Johan Hindsberg

Ympäristövaliokunta  

Anders Adlercreutz (puheenjohtaja)

Crista Grönroos (sihteeri)

Peter Mattjus

Teresa Lindholm

Marina von Weissenberg

Gustav Ulander

Markus Lassheikki

Frida Sigfrids

Anna Abrahamsson

Elin Andersson

Charlotta Asplund

Mikael Frejman

Näringslivsdelegationen  

Näringslivsdelegationen ska stärka partiets näringslivskunnande och befrämja växelverkan mellan partiet och näringslivet. Delegationen fungerar som diskussionsforum för personer aktiva inom olika sektorer i näringslivet och partiets politiker. Näringslivsdelegationen hör inte till partiets stadgeenliga utskott.

Organisationsutskottet  

• Stadgeenligt utskott (§10 i stadgarna); minst fem och högst nio medlemmar som utses av partistyrelsen. Minst en utskottsmedlem skall vara medlem i partistyrelsen.
• Övervakar informationsverksamheten och verksamheten inom kretsorganisationerna, kommunorganisationerna och lokalavdelningarna i enlighet med partistyrelsens anvisningar.

2013
Sandra Bergqvist (ordf)
Ulla Achrén
Tom Biaudet
Caroline Holm
Jesper Wikström
Soveig Halonen
Mats Biström (SU)
Tanja Ljungqvist (SKvF)
 Sekr: Maria Grundström

Raha-asiain valiokunta  

Finansutskottet är ett stadgeenligt utskott med uppgift att bereda och övervaka partiets ekonomihantering.
Finansutskottet följer upp användningen av medel, presenterar förslag till såväl budget som bokslut för Arbetsutskottet. Partisekreteraren är partiets högsta tjänsteman och ansvarar för ekonomin. Partisekreteraren är föredragande och fungerar som sekreterare för finansutskottet som sammanträder i medeltal sex gånger per år. Utskottets ordförande har närvaro- och yttranderätt på Arbetsutskottets och partistyrelsens möten.

• Stadgeenligt utskott (§10 i stadgarna); minst fem och högst nio medlemmar som utses av partistyrelsen. Minst en utskottsmedlem skall vara medlem i partistyrelsen.
• Övervakar partiets medelsförvaltning och administration i enlighet med partistyrelsens anvisningar.

2011-13
Finn Berg (ordf)
Niklas Geust
Stig Gustavson
Eva Liljeblom
2013-2014
Henrik Aminoff
Håkan Anttila
Calle Pettersson
Christel von Frenckell-Ramberg
Ann-Louise Laaksonen

Sekr: Johan Johansson

Sosiaalipoliittinen työryhmä AVOIN TYÖRYHMÄ  

Socialpolitiska utskottet har inlett arbetet med att uppdatera det familjepolitiska programmet från år 2007. Målet är att göra det till ett  handlingsprogram som skall fungera som stöd för beslutsfattare på kommunal och nationell nivå.
Utskottets medlemmar har under året varit aktiva inom olika socialpolitiska nätverk och organisationer och fört SFP-politik och lyft upp det svenska. Utskottet har även hört utomstående experter för att få vägledning i arbetet och planera kommande verksamhet och initiativ.
Utskottets medlemmar har under året kontaktats av partiet för att ge utlåtanden i socialpolitiska frågor samt vid uppgörandet av svar till partidagsmotioner.
Utskottet strävar till att koordinera strategiarbetet för socialpolitiken i Svenskfinland och har därför diskuterat olika lösningsmodeller för utveckling av och linjedragningar inom socialpolitiken. Utskottet tar del av statliga och kommunala utvecklingsprogram inom social- och hälsovården och håller sig ajour med den nya hälsovårdslagstiftningen.
Under hösten har utskottet bl.a. hört programdirektör Georg Henrik Wrede

Utbildningspolitiska utskottet ÖPPET UTSKOTT  

• Kartlägger och utarbetar strategier för finlandssvensk utbildning.
• Ett öppet utskott, förutom dessa som väljs kan övriga intresserade partimedlemmar delta i utkottets arbete.
• Vice ordförande har närvarorätt

2013
Mikaela Nylander (ordf)
Nicke Wulff
Christel von Frenckell-Ramberg
Rabbe Ede
Kurt Torsell
Veronica Hertzberg
Elin Blomqvist
Mattias Kallio
Linda Niemi
Raine Katajamäki
Sekr. Danica Vihinen