Beslut och politiska program

Det tvåspråkiga Finland, samhällsprogram

En långsiktig bostadspolitik  
Högskolepolitiskt program  
Bostadspolitiskt program, SFP i Helsingfors  
Barnpolitiskt ställningstagande  
Lantbrukspolitiskt program  
Konsumentpolitiskt ställningstagande  
Utbildningspolitiskt ställningstagande  
Språkundervisning, språkbad, språkskolor och samlokalisering av svenska och finska skolor  
Idrottspolitiskt ställningstagande  
Drogpolitiskt program  
Handikappolitiskt program  
Familjepolitiskt program (2014)  
Äldrepolitiskt handlingsprogram  
Hälsopolitiskt program  
Språkmanifest  

Lorem ipsum

Språkpolitiskt program  

Partidagsbeslut

Partidagen 2017  
Partidagen 2001  
Partidagen 2002  
Partidagen 2003  
Partidagen 2004  
Partidagen 2005  
Partidagen 2006  
Partidagen 2007  
Partidagen 2008  
Partidagen 2009  
Partidagen 2010  
Partidagen 2011  
Partidagen 2012  
Partidagen 2013  
Partidagen 2014  
Partidagen 2015  
Partidagen 2016  
Beslut  

Partidagen 2013

Motion 1 Etiska krav på produkter
Motion 2 Inför en modell för negativ inkomstbeskattning
Motion 3 Könsfördelning i bolagsstyrelser (Partifullm. uttalande korrigerat. 2.6)
Motion 4 Handikappservicelag
Motion 5 Avskaffa kassettavgiften
Motion 6 Varven i Finland
Motion 7 Revision av vattenlagen
Motion 8 Bevara de nuvarande församlingsgränserna
Motion 9 Reseersättning för förtroendevalda
Motion 10 Presidentens rätt att benåda fångar skall slopas
Motion 11 Ett mera flexibelt sätt att lära sig finska eller svenska
Motion 12 Mångfald i föreningslivet
Motion 13 Möjligheter med invandrings- och integrationspolitik
Motion 14 Rätten till dagvårdsplats på svenska för invandrare
Motion 15 Ge inte upp Millenniemålen
Motion 16 Inmatningstariffer för förnybar energi
Motion 17 Rening av avfallsvatten
Motion 18 Finlands behov av kolsänkor
Motion 19 Äldreråden
Motion 20 Höj anslagen för mentalvård
Motion 21 Människohandel
Motion 22 Alkolås
Motion 23 Åtgärder mot våld mot kvinnor
Motion 24 Könsperspektiv i samhällsplaneringen
Motion 25 Reform av systemet för erkännande av faderskap
Motion 26 Jämlikhet i lönerna
Motion 27 Skatteavdrag för barn
Motion 28 Reflexväst i motorfordon
Motion 29 Sänkning av åldersgränsen för personbilskörkort
Motion 30 Metrons säkerhet
Motion 31 Förebygg ungdomsarbetslöshet
Motion 32 Satsa på läroavtalsutbildning
Motion 33 Resurser för svensk undervisning
Motion 34 Satsningar på undervisning i finska
Motion 35 Försäkra jämlika påverkningsmöjligheter
Motion 36 Om motionsbehandling

Beslut - motioner 1-35
Beslut - motion 36

Resolutioner:

1. Skuldsätt inte våra barns framtid
2. Ratificera ILO:s konvention 169!
3. Finland har ett globalt ansvar också i ekonomiskt svåra tider
4. SFP står för ett liberalt Europa

Proposition 1. Förnyandet av partiets stadgar
Proposition 2. Medlemsföreningarnas medlemsavgift till centralorganisationen för år 2014

Tidigare valprogram

 

Företagsamhet och arbetsliv

Skattepolitiskt program 2014  
Småföretagen i fokus  
Företagspolitiskt program  
Egenföretagarprogrammet  

Regioner, EU, den globala världen

Finlands globala ansvar  
SFP:s Norden-program  
Regionalpolitiskt program  
Östersjöprogram  
Landsbygdspolitiskt program  
Metropolprogram 2010  
Metropolställningstagande  

Energi och miljö

Kommuner kan... Miljö!  
Ny energi  
Bioenergi på stark frammarch  
Miljöpolitiskt program  
Energipolitiskt program  

Integration

Invandringspolitiskt program  
Initiative for Integration  
Integrationspolitiskt program  

Kultur