Joakim Strand

Lägg mer fokus på småbryggerierna

- Småbryggerierna är en växande bransch som skapar arbetsplatser och är viktiga ur den regionala ekonomins synvinkel. Småbryggerierna bidrar också till en sundare alkoholkultur i Finland. Därför är det helt naturligt att hantverk producerade av lokala råvaror får säljas direkt från bryggeriet utan onödiga begränsningar och byråkrati, säger Joakim Strand.

Österbotten behöver en räddningshelikopter!

- Justitieombudsmannen har konstaterat att fördelningen av räddningshelikoptrar i Finland är orättvis och bör åtgärdas. Speciellt utsatt är Österbotten. För att garantera en jämlik tillgång till akutvård i landet måste tilläggsmedel ges för en räddningshelikopter i Österbotten, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

I och med att regeringen planerar skära i antalet jourande sjukhus blir akutvården allt mer viktig. Därför lämnade riksdagsledamöterna idag in en budgetmotion där man äskar om 6 miljoner euro i tilläggsfinansiering för att trygga akutvården.

Vårdreformen är livskraftspolitik

I beräkningarna beaktas befolkningsprognosen för år 2025, för att minimera befolkningens restid till närmaste sjukhus.

- Jag är förvånad om ministrarna vill nedgradera sjukhuset trots vad utredningen visar. Utredningen ger på objektiva grunder solklart Vasa en plats bland 12 fulljoursjukhus. Skulle man dessutom ta i beaktande näringslivspolitiska aspekter så borde Vasa de facto t.o.m. få ett universitetssjukhus, säger riksdagsledamot Joakim Strand.

Strand: Vasa behöver sitt sjukhus

- Regeringen upprepar ständigt hur exporten minskar och industriella arbetsplatser försvinner. Vasa och Österbotten är dock ett lysande undantag i detta hänseende, och därför är det ofattbart hur olika reformer tycks behandlas i något slags gammaldags vakuum, dvs. utan att man tar hänsyn till regionala särdrag och de faktorer som skapar resurser för finansieringen av hela vårt välfärdssamhälle, säger riksdagsman Joakim Strand.

Finland måste agera starkare globalt

Det säger riksdagsledamot Joakim Strand som på tisdagen höll Svenska riksdagsgruppens anförande i debatten om regeringens plan för de offentliga finanserna 2017–2020.

– Jag efterlyser tydligare visioner av regeringen om hur vi ska skapa morgondagens ekonomi, som ger det finländska samhället det mervärde det behöver, säger Strand.

Han nämner Vasaregionen som ett positivt undantag. Företagens målmedvetna satsningar på forskning och utveckling har ökat industriarbetsplatserna i regionen och exporten drar.

Vasa centralsjukhus bör ha full jour

- Vasa centralsjukhus erbjuder i dagens läge vård åt cirka 100 000 svenskspråkiga. Att landskapet Österbotten, med sin stora svenskspråkiga befolkning, skulle sakna fullskalig dygnet runt-jour är helt oacceptabelt. Behovet att få vård på sitt modersmål försvinner inte i framtiden. Vi utgår ifrån att regeringen har gjort noggranna språkkonsekvensanalyser och att den inser att de språkliga rättigheterna inte kan tryggas utan fullständig jour vid Vasa centralsjukhus, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Strand: Dags för regeringen att stöda företagsamhet

- I dagens Finland har vi inte råd att göra det motsatta. T.ex. förslaget på att koncentrera företagsutveckling till endast fem landskap kan innebära att ett av Finlands mest framgångsrika landskap, Österbotten, inte mera skulle erbjudas dessa tjänster. Det är fullkomligt orimligt med tanke på att Österbotten genom sin starka export försörjer en stor del av det övriga landet, konstaterar riksdagsledamot Joakim Strand (SFP).

Strand: Vår kritik är befogad

Nedskärningarna i utbildningen hotar på riktigt kvaliteten i undervisning och forskning. Det äventyrar också vår konkurrenskraft.

– Den borde vi tvärtom stärka, säger riksdagsledamot Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppens medlem i riksdagens finansutskott, som på torsdagen presenterade sitt färdiga budgetbetänkande.

Svenska riksdagsgruppen kan inte omfatta budgetbetänkandet, utan har lämnat in en reservation som utmynnar i misstroende för regeringen.

Pages

Subscribe to RSS - Joakim Strand