Vårdreformen

Jourreformen är en katastrof

- Det är fullständigt förkastligt att Vasa centralsjukhus som erbjuder vård åt ca 100 000 svenskspråkiga inte skulle ha fullskalig dygnet runt jour. Den svenskspråkiga befolkningen i Österbotten bör ha rätt att få service på sitt modersmål även i framtiden, säger Svenska riksdagsgruppen ordförande Anna-Maja Henriksson.

Regeringen presenterade idag sitt utkast till en reform av sjukhusens och hälsocentralernas jourverksamhet. Full dygnet jour föreslås framöver koncentreras till endast 12 sjukhus.

Haglund: Svenskan i kläm i vårdreformen

- Regeringens planer på hur vården ska skötas i framtiden innebär en sjukhusslakt och en försämrad vård på svenska, konstaterar Svenska folkpartiets partiordförande Carl Haglund.

Idag berättade regeringen att endast tolv sjukhus i landet framöver kommer att ha fullskalig jourverksamhet. I förläningen betyder det att man kör ner resten av sjukhusen i landet. Bland de sjukhus som riskeras nedgraderas finns bland annat Vasa, Borgå, Ekenäs och Karleby. I praktiken kan detta innebära slutet för förlossningsverksamheten i Vasa, Borgå och Karleby.

Henriksson: Vårdlösningen väcker fler frågor än svar

- Regeringens vårdlösning lämnar fortfarande flera stora frågor öppna och jag undrar om vi ska ha en regeringskris varje gång regeringspartierna är oense om fortsättningen? Jag hoppas att regeringen inte tänkt sig en storslakt av sjukhus. Det är skäl att minnas att man exempelvis i Sverige har över 60 jourande sjukhus. Därför är allt prat om enbart 12 sjukhus i Fnland med fulljour mycket oroväckande.

Vårdereformen mot det bättre

Svenska Folkpartiet har konsekvent pekat på bristerna i förslaget som fick back av Grundlagsutskottet.

Vi var skeptiska till modellen som cementerar överstora områden och inte ger utrymme för flexibilitet, vi var skeptiska till organiseringen där betalarnas, alltså medborgarnas, möjlighet till politiskt inflytande minimerades och vi var skeptiska till bristerna i finansieringsmodellen.

Pages

Subscribe to RSS - Vårdreformen