Miljö

Torvalds: Direktivet för förnybar energi ett steg närmare målet

– Under hösten har vi sakta rört oss mot fungerande kompromisser, men det finns ännu mycket jobb att göra. Samtidigt som det är viktigt att miljöutskottet lägger en hög ambition för miljö- och klimatmålen måste vi se till att vi i Norden får fortsätta använda vårt hållbara skogsbruk för att uppnå klimatmålen, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Löfström föreslår incitament för att öka antalet elbilar

Arbetet med att bygga ut infrastrukturen för alternativa bränslen i Finland börjar ta form och nyligen meddelade arbets- och näringsministeriet att de stöder ett spetsprojekt för att utveckla laddningsinfrastrukturen för elbilar. Än så länge är antalet elbilar i Finland relativt lågt, och den stora utmaningen består fortfarande i att skapa fler incitament för att välja elbilar.

Bättre avfallshantering lägger grunden för den cirkulära ekonomin

- Idag har vi drivit igenom den första stora öppningen på vägen mot en cirkulär ekonomi. En bättre avfallshantering medför möjligheter på många olika plan och för många olika aktörer inom området. Miljö, klimat, folkhälsa och ekonomi är områden vi kan vinna på till exempel i form av fler jobb. Samtidigt bidrar förminskade mängder avfall och smarta produkt- och infrastrukturlösningar till minskad belastning på miljö och klimat, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (ALDE/SFP).

Hållbar utveckling bör styra regeringsprogrammet

– På många sätt får man den uppfattningen att det är regeringsprogrammet som styr redogörelsen och inte tvärtom. Eftersom målet är uppställt för år 2030, borde det vara självklart att siktet är inställt över regeringsperioderna.

Adlercreutz tycker att då Finland vill gå in för hållbar utveckling ska det också synas i hur man styr de inkomster som kommer från utsläppshandeln.

För en hållbar och miljövänlig EU-budget

- Miljövänligt tänkande kan och ska finnas med som en naturlig del av all politik vi gör. Det har vi slagit fast i och med Europa 2020-strategin, och det bör vi hålla fast vid, säger Torvalds.

- Kommissionen har också uppmärksammat detta i sitt revisionsförslag på den fleråriga budgetramen, där de ökar medlen för bl.a. forskningsprogrammet Horisont 2020. Horisont 2020 innehåller flera möjligheter till nya miljövänliga innovationer och hållbart nytänkande.

Torvalds: Lokala myndigheter kör över den enskilda människans rättigheter

- Vi kan inte fortsätta som det är nu. Nu kör lokala myndigheter över den enskilda människans rättigheter till sin egen mark med hänvisning till Natura 2000 och annan fredning, menar Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Torvalds diskuterade framtidens miljöförvaltning med Forststyrelsens VD Esa Härmälä och styrelsemedlem Ari Isosalo från Intresseföreningen för en levande skärgård på ett seminarium i Helsingfors idag.

Klimatpolitiken mer än en miljöfråga

– Dag för dag blir det allt klarare att klimatförändringen måste få en större betydelse i den säkerhets- och utrikespolitiska kontexten, både nationellt och internationellt. Människorna i de fattigaste länderna i världen drabbas hårdast av klimatförändringen, särskilt svårt utsatta är kvinnor och barn i u-länderna.

Enligt Gestrin kommer en galopperande klimatförändring bli mer kostsam än vi nu inser för alla länder.

Nylund rasar över tvångsinlösningar

NTM-centralen meddelade via annonser i Vasabladet om att man förbereder tvångsinlösning av områden för naturskyddsändamål.

– Naturvårdslagen kräver entydigt att man så långt som möjligt använder sig av frivilliga medel vid skydd av områdena. NTM-centralen struntar i detta och går istället direkt till tvångsinlösningar, säger Nylund.

Enligt Nylund visar detta på ett förakt mot både äganderätten och mot skärgårds- och landsbygdsbefolkningens starka känsla för sin hembygd. Nylund menar att NTM-centralens sätt att agera är ytterst dålig förvaltning.

Subscribe to RSS - Miljö