Mikaela Nylander

Nylander: Grundlagsutskottets integritet hotad

- Då grundlagsutskottet år 2009 behandlade frågan om till vilken statlig regionförvaltning Karleby skulle höra, var grundlagsutskottets ställningstagande entydigt och lämnar inget utrymme för tolkning: av till buds stående alternativ ska alltid det alternativ väljas som bäst tryggar tillgången till svensk service, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander, som var grundlagsutskottets medlem åren 2007-2011.

Lappträsk får behålla civiltjänstgöringscentralen

Arbetet för att Lappträsk kommun ska få behålla civiltjänstgöringscentralen har burit frukt. Arbetsminister Jari Lindström bekräftade idag på riksdagen att linjedragningen om att civiltjänstgöringscentralen stannar i Lappträsk håller.

- Avgörande för beslutet var att Lappträsk kommun nu förbundit sig att sanera utrymmena så att de lämpar sig för verksamheten och uppfyller kraven på ändamålsenliga och friska arbetsutrymmen, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander. Det är viktigt för Lappträsk, men också för hela Lovisa-regionen att arbetsplatserna blir kvar.

Oacceptabelt med svensk morgontidning på eftermiddagen

- Det är oacceptabelt att de som prenumererar på svenskspråkiga dagstidningar riskerar få sin tidning på eftermiddagen, medan de som prenumererar på en finskspråkig dagstidning kan ta del av nyheterna genast på morgonen, säger de nyländska riksdagsledamöterna Mikaela Nylander och Thomas Blomqvist.

Lagstiftningen som reglerar Postens verksamhet innehåller inga bestämmelser om att utdelningen av dagstidningar utgör Postens kärnverksamhet. Posten borde ändå fundera på nya lösningar som tryggar alla prenumeranters likvärdiga tillgång till morgontidningen.

Nedskärningarna i försäkringssystemet hotar yrkesfiskets framtid

- Våra yrkesfiskare är helt beroende av det nuvarande fiskeförsäkringssystemet för att överhuvudtaget kunna utöva sitt yrke. Ministeriets lagberedning, som enligt uppgift skulle halvera fiskeförsäkringsanslaget, skulle dra mattan under yrkesfiskarna, säger Mikaela Nylander. 

Genom fiskeförsäkringssystemet betalas ersättning för skador på fiskeredskap och på fartyg som används för kustfiske. Motsvarande försäkringar går inte att få på den kommersiella marknaden. Enligt uppgift planerar jord- och skogsbruksministeriet kraftiga nedskärningar i fiskeförsäkringssystemet.

Nya Yle Fem ger nya möjligheter

Förslaget ger nya möjligheter för att utveckla det svenska förutsatt att vissa villkor uppfylls, säger Mikaela Nylander, medlem i Yles förvaltningsutskott.

- Sammanslagningen möjliggör att resurser som nu går till distribution kanaliseras till att skapa mera svenskt innehåll på den nya kanalen, säger hon.

Wallin vald till gruppledare

Till gruppens första viceordförande valdes Mikaela Nylander och till andra viceordförande Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

Wallin ser fram emot att ta över som gruppledare i riksdagen.

– Att få leda svenska riksdagsgruppen nu då SFP är i opposition är utmanande, men också väldigt spännande. Vi skall lyfta vår egen svans och ta fram egna alternativ i en konstruktivt kritisk anda.

Nylander och Biaudet: Vi behöver en familjepolitisk helhetsreform

- Det nuvarande hemvårdsstödet och familjeledighetssystemet sporrar inte mammornas karriärutveckling. Återgången till arbetslivet fördröjs och minskar samtidigt lönenivån. Därför behöver vi en reform där familjeledigheterna, hemvårdsstödet och dagvården förnyas som en helhet. Föräldraledigheterna måste förnyas enligt till exempel 6+6+6 modellen. Vi måste också fördomsfritt granska hemvårdsstödet, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander i sitt anförande på SFP:s partidag.

Upp till bevis, HNS

Majoriteten av nämndmedlemmarna ansåg att Borgå sjukhus bäst utvecklas genom att satsa på annan verksamhet än förlossningsverksamheten. Mycket av det som planeras för Borgå sjukhus framtid är beroende av den politiska viljan inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).

– Nu var det regionens egna beslutsfattare som svek förlossningsavdelningen. I framtiden får inte HNS svika sjukhuset som helhet, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) som är mycket besviken på nämndens beslut.

Centraliseringen av sjukhus ökar antalet landsvägsfödslar

- Så här inför morsdag är det ledsamt att följa den centerledda regeringens planer att centralisera förlossnings- och annan jourverksamhet till endast några få sjukhus. Minister Rehula och resten av regeringen motiverar centraliseringen med ökad patientsäkerhet. Det är paradoxalt, eftersom centraliseringen ökar avståndet till närmaste sjukhus. Då avstånden växer är det mycket sannolikt att också antalet landsvägsfödslar ökar, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Pages

Subscribe to RSS - Mikaela Nylander