Christina Gestrin

Nylander ny ordförande för Nylands fiskarförbund

Nylander efterträder riksdagsledamot Christina Gestrin, som inte ställde upp för omval.

- De flesta finländare äter gärna inhemsk fisk. För att detta ska lyckas måste vi stärka yrkesfiskarnas förutsättningar att utöva sitt yrke. Det krävs en ständig intressebevakning för att också yrkesfiskarnas intressen ska beaktas vid beslutsfattandet, säger Nylander.

Nylander fungerar också som ordförande för nationella skärgårdsdelegationen och påtalar att uppdragen på ett ypperligt sätt stöder varandra.

Globalt ansvar ska synas i allt vi gör

Utnämningen baseras på riksdagsledamöternas aktivitet i dessa frågor, i form av spörsmål, tal, förslag och deltagande. Utnämningen görs av Globbarit / Kepa r.f. årligen.

- Vi lever i en globaliserad värld och vårt ansvar som politiker bör följa den realiteten, påpekade Gestrin.

- Riksdagsledamoten är en samhällspåverkare och opinionsbildare. Genom att lyfta fram globala utvecklingsfrågor i riksdagsarbetet, t.ex. i talturer, i skriftliga och muntliga frågor och förslag, så kan riksdagsledamoten se till att dessa ärenden finns med på den politiska agendan, säger Gestrin.

Klimatpolitiken mer än en miljöfråga

– Dag för dag blir det allt klarare att klimatförändringen måste få en större betydelse i den säkerhets- och utrikespolitiska kontexten, både nationellt och internationellt. Människorna i de fattigaste länderna i världen drabbas hårdast av klimatförändringen, särskilt svårt utsatta är kvinnor och barn i u-länderna.

Enligt Gestrin kommer en galopperande klimatförändring bli mer kostsam än vi nu inser för alla länder.

Svenskan ska beaktas bättre vid integration

Möjligheterna för invandrare att integreras på svenska ska förbättras. Det lovar arbetsminister Lauri Ihalainen (SDP) i ett svar på ett skriftligt spörsmål som Christina Gestrin (SFP) ställt i riksdagen. Gestrin ställde frågan vad regeringen kommer att göra för att se till att invandrare får integreras på svenska. Det har framkommit fall där myndigheterna inte har beviljat integrationsstöd till invandare som vill ha svenskspråkig integrationsutbildning, fastän de har laglig rätt till det.

Gestrin slutar i riksdagen

"Efter att ha suttit i riksdagen sedan år 2000, d.v.s. nästan fyra perioder, känns det nu som rätt tidpunkt att söka nya utmaningar. Åren i riksdagen har varit meningsfulla och intressanta och gett mig en plattform att påverka omvärlden både nationellt och internationellt. Min förhoppning är att i framtida arbetsuppgifter kunna bidra med den breda erfarenheten av samhällspåverkande och substanskunnande riksdagsarbetet gett mig. Mitt engagemang för samarbetet i Norden och i Östersjöregionen och för grön och blå tillväxt kommer att fortsätta"

EU, Ryssland och Östersjön

- Eutrofiering, alltså övergödning, är det allvarligaste miljöproblemet i Östersjön. Trots att utsläppen minskat kraftigt sedan 1980-talet har övergödningens effekter, så som döda botten och massiva algblomningar på sommaren, ökat. Den interna belastningen beror på att fosfor som bundits i bottensedimentet frigörs då havsbottnet blir syrefritt. Den onda cirkeln bryts först då bottnet syresätts. Den naturliga syresättningen sker långsamt och forskning behövs för att få fram nya sätt att syresätta bottnen.

Pages

Subscribe to RSS - Christina Gestrin