Efter diskussioner med ansvariga i kommissionen som handlägger dioxinfrågan verkar det som om att kommissionen är beredd till nya lösningar i frågan, anser Astrid Thors.

Torsdagens beslut i EG-domstolen att upphäva direktivet mot tobaksreklam var ytterst välkommet.

På nästa jordbruksministerråd i EU den 22-23.7.2001 behandlas regler för att förbättra grisars och svins förhållanden.

Syftet med den föreslagna ändringen av detta direktiv är att införa harmoniserade bestämmelser för avgasutsläpp och buller från motorer som är avsedda att installeras på fritidsbåtar och att förstå

Europaparlamentets transportutskott gav måndagen 29.05.2001 sitt stöd till SFP:s krav på att Östersjöns utsatta läge beaktas i förbättrandet av sjösäkerheten inom Europeiska unionen.

Pages