Under sitt sommarmöte besökte Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse Vichtis och bekantade sig med verksamheten i Nummela svenska skola, där kommundirektör Sami Miettinen hälsade alla välkomna

EU-kommissionens ursprungsförslag är ur finländsk synvinkel mycket problematisk.

- På vad baserar regeringen sin linjedragning om att alla andra aktörer utom kommunerna får rätt att producera service?

- Familjepolitiken påverkar hela samhället för långa tider framöver och det klokaste och mest långsiktiga vore att se över familjeledigheterna så att alla partier är med i beredningen.

- I riksdagen har en rad lagändringar gjorts under de senaste två åren som en reaktion till de drygt 32 000 asylansökningar som Finland tog emot 2015.

- I parlamentets miljöutskott gick omröstningen lite olyckligt. Antagligen för att alla inte riktigt förstod vad det var man röstade om.

Enligt Ingo är endast mat producerad ansvarsfullt i hemlandet av rena råvaror bra för miljön.

Under besöken bekantade Henriksson sig med daghemmens verksamhet och läste sagor för barnen.

Hon är dock orolig för att de viktigaste reformerna, som familjeledigheterna och de andra sysselsättningsåtgärderna, riskerar bli på hälft.

- Det är inte ett för litet antal operatörer som varit problemet i södra Finland, utan ett bristfälligt bannät. Speciellt kustbanan, trafiken från Helsingfors västerut, har varit ett problem.

Pages