Igen ett hot mot landsbygden

23.10.2014

Kretsstyrelsen för Svenska folkpartiet i Österbotten godkänner inte varslandet om utdragen tidtabell för utbetalning av jordbruksstödet och ställer oss kritiska till den alltmer ökade byråkratin inom jordbruket.

Då jordbruksinkomsten uppgår till cirka 800 miljoner per år är det fullständigt oacceptabelt att 400-500 miljoner av 2015 års jordbruksstöd utbetalas först år 2016.
Den allt mera restriktiva jordbrukspolitiken inom EU, med krav på ökad kontroll av stöden och samtidigt en minskning av resurserna inom NTM-centralerna, skapar en ohållbar situation ifall detta sker på bekostnad av utbetalning av stöd till jordbruksföretagarna.
Att mera än hälften av jordbrukarnas lön skulle flyttas över årsskiftet får stora negativa konsekvenser även för andra. I förlängningen leder detta till näringsbortfall och minskade skatteinkomster för landsbygdskommuner, som i sin tur leder till försämrad service för kommuninvånarna.
SFP i Österbotten anser att Finland behöver en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk med självförsörjning av arbetsplatser.

Skribent: