SFP-RKP | 01.01.1970
Bryssel, 30.5 2003 Plenarsession i Strasbourg 2-5. Juni 2003
SFP-RKP | 01.01.1970
Sfp har i år sedan varnat för de växande miljöriskerna som den ökande trafiken av oljetankers i Östersjön innebär. Oljebekämpningsberedskapen kommer nu inom de närmaste åren ytterligare att förstärkas genom att det i tilläggsbudgeten nu finns insatt medel för att två av gränsbevakningens fartyg utrustas med oljebekämpningsapparatur, sade Christina Gestrin i gruppanförandet.
SFP-RKP | 01.01.1970
En arbetsgrupp tillsatt på justitieministeriet överlämnade förra fredagen (16.5) sitt betän-kande om utvecklande av tingsrätternas verksamhet till justitieministern. Arbetsgruppen föreslår bland annat att tvåspråkiga tingsrätter borde få möjlighet att inrätta underavdel-ningar på språkliga grunder. Avsikten är särskilt att säkerställa att den svenskspråkiga befolkningen skall kunna klara sig på sitt eget modersmål i de tingsrätter där personalen inte tillräckligt bra kan både finska och svenska.
SFP-RKP | 01.01.1970
- Äldre företagare har länge väntat på att det skall bli enklare för barnen att ta över när de går i pension. Regeringens beslut att möjliggöra detta är välkommet med beaktande att 70.000 företag står inför en generationsväxling. Dessa småföretag är i nyckelställning för att förbättra sysselsättningen i landet, säger andra finansminister Ulla-Maj Wideroos.
SFP-RKP | 01.01.1970
- Nylands Brigads förutsättningar att fungera som ett livskraftigt truppförband måste tryggas. Det innebär att överenskommelsen om att placera det nya kustrobotsystemet till Dragsvik måste hålla. Nu spekuleras det huruvida robotsystemet istället skulle placeras i Kotka.
SFP-RKP | 01.01.1970
Strasbourg, 14.5.2003 fritt för publicering kl 19.00
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppens ordförande Christina Gestrins höll gruppens anförande i riksdagsdebatten kring regeringens upplysning om arbetet i europeiska konventet 14.5.
SFP-RKP | 01.01.1970
fritt för publicering kl 14. Europaparlamentet behandlade på onsdagen slutligt långköraren om ändringen av direktivet för fritidsbåtar. Direktivet om fritidsbåtar är ursprungligen ett direktiv som ger riktlinjer för CE-märkningen av båtar. Märkningen skall för konsumenter ange att båtar är trygga. I det förnyade direktivet har vi nu bestämmelser både om trygghet och om miljöfaktorer. Det att direktivet ändrades nu garanterar att båttillverkarna också kan räkna med en enhetlig marknad i Europa.

Pages