SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen uppmanar ledningen för Posten Abp att beakta vad den nya språklagen stipulerar om betjäning på både finska och svenska. Svenska riksdagsgruppen har upprepade gånger varit i kontakt med ledningen för Posten med anledning av bolagets enspråkiga bild utåt. Då Posten förnyade sin logotyp valde man att inte göra en motsvarande logotyp på svenska.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen har riktat ett spörsmål till regeringen där gruppen frågar ifall regeringen har för avsikt att bevilja investerings- eller andra ekonomiska stöd via utvecklingsprojekt för att bibehålla bybutikernas livskraft.
SFP-RKP | 01.01.1970
Regeringen gav i april 2002 en proposition om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Lagen är tänkt att skydda den av makarna som blir hemma då den andra behöver långvård. I många äktenskap är det mannen som på ålderdomen tas in för vård. Då kan klientavgiften vara upp till 80% av mannens pension. Många kvinnor med låga pensioner är helt beroende av mannens pensioner. Om långvårdsavgiften utgör 80% av mannens pension säger det sig självt att kvinnan kommer i en ekonomiskt ohållbar situation.

Pages