SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska folkpartiets ordförande, miljöminister Jan-Erik Enestam är nöjd med det budgetförslag regeringspartierna enades kring i årets budgetria. Han beskriver förslaget som starkt stimulerande och framtidsinriktat.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen motsätter sig att samfundsskatten i sin helhet överförs till staten. Staten bör hålla fast vid systemet att en del av samfundsskatten skall bli kvar i kommunen där företaget verkar.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen vill ha konkreta åtgärder för att stoppa den pågående utflaggningen av passagerarfartyg, främst till Sverige. Enligt en färsk utredning sysselsätter Finlands sjöfart ca 47.000 personer och omsätter 11,4 miljarder euro per år.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen vill ha konkreta åtgärder inom alla sektorer för att minska belastningen av Finska viken. Kvävereningen från tätorter bör effektiveras, avloppsvattennätet måste snabbt byggas ut och hushållsvattenreningen på glesbygden måste komma igång.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen uttalade sig under ett skolbesök i Helsinge i Vanda i samband med grup pens sommarmöte.
SFP-RKP | 01.01.1970
Kimo Bruks 300 års jubileum 6.7.2003
SFP-RKP | 01.01.1970
Strasbourg 3.7 2003
SFP-RKP | 01.01.1970
(i debatten om två direktiv om den offentliga upphandlingen)
SFP-RKP | 01.01.1970
Bryssel, 27.6 2003

Pages