Förnuft i stödet för förnybar energi.

Nummer: 
9

Finland är till skillnad från många andra EU-länder helt beroende av någorlunda förmånlig elenergi. Vår tunga industri och vårt kalla klimat gör att elförbrukningen per capita är rätt hög i Finland, trots att vår industri och våra hushåll är de kanske mest energieffektiva i världen.

En stor del av vår elenergi produceras fortfarande av importerat fossilt bränsle, främst stenkol. Även direkt elimport är tyvärr fortfarande nödvändig vid kalla vinterdagar, då börspriset på el är som högst. Den senaste vintern klarade vi oss, men det kan nog ännu komma några kalla vintrar.

För att minska importen av fossila bränslen, bör vi satsa på inhemsk förnybar energi, men detta bör ske med förnuft och med beaktande av ekonomiska och tekniska realiteter. På grund av skicklig lobbning har vindkraften tagit en alltför stor del av stödet för förnybar energi. I stället borde vi i Finland satsa på sådan förnybar energi som skulle ge arbetsplatser och främja forskning för nya energilösningar.

Bioenergi är nyckeln till framtida energilösningar. Ett biogaskraftverk kan producera el betydligt billigare än vad vindkraften klarar av. Vindkraften behöver kostsam, ofta fossil reservkraft eller hjälp av importelenergi, då det inte blåser. Vindelenergi kan inte med ekonomiskt möjliga metoder lagras för senare användning. Biogasen eller flytande biobränslen kan enkelt lagras för senare behov.

Till skillnad från vindkraften, som endast erbjuder ett fåtal nya arbetsplatser vid uppmonteringen av möllorna, skulle en satsning på bioenergi ge kanske tusentals nya arbetsplatser, främst i glesbygden.

Refererande till ovanstående yrkar jag att Svenska folkpartiet verkar för:

Att vindkraftsproducenterna deltar i de kostnader som behövs för att upprätthålla en kapacitet av reservkraft, för vindstilla perioder.
Att vindkraftsproducenterna deltar i de kostnader som behövs för utbyggnad och förstärkning av elnätet på grund av den stora variationen av vindkraftsenergi.
Att så fort som möjligt överföra det ekonomiska stödet från vindkraften till satsningar på förmånligare förnybar inhemsk energi, främst bioenergi, som även kunde generera arbetstillfällen i glesbygden.

Carl-Uno "Calle" Lindqvist
Styrelsemedlem SFP i Esboviken

Partifullmäktiges svar

Motionerna 8 och 9 har gemensamt svar. Partifullmäktiges svar finns i motion 8.

Se motion 8 › 

Partidagen beslöt: 

Gemensamt svar på motion 8 och 9.

Klimatlagen, energieffektivitet och småskalighet

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att Statsrådet även under denna riksdagsperiod lägger Finlands klimat- och energimålsättningar högt på agendan genom en nationell klimat- och energistrategi där framtidens elbehov och nya målsättningar för energisektorn definieras och fastställs och att partiet vaksamt följer de anpassningsåtgärder som tagits i och med den långsiktiga klimatpolitiska strategin
  • att HINKU och liknande projekt och statliga institutioner som konsulterar kommuner i deras frivilliga strävan efter att spara och effektivera kommuners energikonsumtion får en fortsättning och kontinuitet
  • att stöda skattelättnader åt privatpersoner eller företag som väljer att ändra sin energiproduktion till förnybara energikällor (speciellt bioenergianläggningar) eller bygga nollenergibyggnader
  • att öka incitamenten och förutsättningarna för mindre elproducenters återförsäljning av el och en utredning av möjligheterna till att liberalisera elnätverken och utöka lokala energilösningar för mindre företag
  • att de förnybara energiformernas framtida behov tas i beaktande då man utvecklar utbildningsbranschen och verksamhetsfältet
  • att det i Finland görs en ingående utvärdering av hur inmatningstarifferna för vindkraften fungerar.
  • att utveckla den nordiska elmarknaden, öka förutsättningarna för elfordon att trafikera Norden som ett enda område och stimulera hållbar energikonumtion inom transportsektorn genom ekonomiska styrmedel såsom skattelättnader för elfordon och investeringar i tankställen för elbilar i Finland och Norden
  • att kriterierna för produktionen av biobränslen i EU möjliggör att Finland kan dra nytta av sina skogs- och jordbruksråvaror till fullo
  • att stöda utbyggnad av vindenergi på ändamålsenliga platser, samt se över besvärsrätten och den invecklade beslutsprocessen för uppförandet av vindparker.
  • att hållbara mål för energikonsumtionen inom transportsektorn, vilka även främjar en utveckling och konkurrenskraftighet av avancerade förnybara drivmedel, fastställs som del av EU:s klimatmål.