SFP-RKP

Konventets förslag om fiskeri och marina resurser är obegripligt

(anförande i debatten om bevarandet av den marina miljön onsdagen den 18.6.03)

Framtidskonventet föreslår att bevarandet av havens biologiska resurser skall tillhöra unionens exklusiva kompetens eller behörighet, medan fisket i övrigt skall vara ett område där EU och medlemsstaterna har delad behörighet. Det skulle alltså bli EU som ensamt bestämmer om vilka djurarter som skall skyddas och hur de skall skyddas. Däremot skulle medlemsländerna ha delat ansvar för att fatta beslut om det sätt på vilket fisket utövas.

Responsdebatt om budgetramarna 2003-2007

Riksdagen har nu för första gången, enligt sin egen vilja, behandlat budgetramarna på basen av statsrådets redogörelse. För att riksdagens skulle ha reella möjligheter att behandla ramarna måste de ske i en helhet där man utöver utgifterna även kan beakta inkomsterna och bakgrunden till de ekonomiska utvecklingsutsikterna. Redogörelsen ger riksdagen möjligheter att bedöma balansen mellan de politiska utmaningarna och besluten.

Riksdagen gav församlingarna rätt att erbjuda gratis gravplatser åt veteraner.

Den nya begravningslagen förutsätter att avgifterna för begravningsplatserna skall vara densamma för alla oberoende om den som skall gravsättas är församlingsmedlem eller inte. En strikt tolkning av lagen omintetgjorde traditionen att gratis upplåtagravplatser åt landets frontveteraner.
Svenska riksdagsgruppen inlämnade med Nils-Anders Granvik som första undertecknare en lagmotion med målet att ändra den ifrågavarande paragrafen.
Enligt Svenska riksdagsgruppens förslag skulle församlingarna tillåtas att bevilja avgiftsfrihet åt krigsveteraner.

Wideroos: Den försnabbade behandlingen av asylansökningarna fortfarande problematisk.

Behandlingen av asylansökningarna av personer som kommer från s.k. säkra länder eller vars ansökningar anses vara uppenbart ogrundade har sedan år 2000 behandlats ofta på bara några veckor. Sfp har ansett att ett dylikt massförfarande inte uppfyller kraven på individuell och rättvis behandling. Det försnabbade förfarandet skall på initiativ av Sfp åren 2004-2005 utredas av minoritetsombudsmannen.

Enestam nöjd med de nya språkintygen

En arbetsgrupp vid undervisningsministeriet utarbetade ett enhälligt förslag om hur språkexamina inom statsförvaltningen skall reformeras i och med att den nya språklagen träder i kraft.
Den nu godkända förordningen följer arbetsgruppens förslag. De förslag som utredningsman, studentexamensnämdens ordförande Aatos Lahtinen senare föreslog som tillägg till förordningen godkändes inte.

Svenska riksdagsgruppen: Nyland bör ha tre nödcentraler!

Svenska riksdagsgruppen påminner om att regeringspartierna i budgetramarna kommit överens om att tre nödcentraler skall bildas i Nyland.
Svenska riksdagsgruppen förutsätter att de placeras så att både lokalkännedomen och befolkningens språk beaktas. Därför vore det klokt att nödcentralerna placeras i Helsingfors, i en tvåspråkig kommun i Östny-land, te.x. Borgå, och i Västnyland, t.ex. Kyrkslätt eller Ekenäs.
Pressmeddelande 5.6.2003

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP