SFP-RKP

Finland bör etablera en ekonomisk zon för effektivare kontroll av oljeutsläpp

I Finska viken och Bottenviken finns stora områden som inte underlyder någon nationell myndighet. Finland har inte, i motsats till de övriga Östersjöländerna, etablerat någon ekonomisk zon. De övriga Östersjöländerna har ekonomiska zoner som sträcker sig ända upp till 200 sjömil ut i havet. De nationella myndigheterna har befogenheter i dessa zoner.
Vidare är det viktigt att myndigheterna som övervakar fartygstrafiken beviljas tillräckliga resurser för att kunna verka effektivt i hela den ekonomiska zonen.

Lax medlem i säkerhetspolitisk uppföljningsgrupp

Regerings- och oppositionspartierna har kommit överens om att tillsätta en gemensam grupp som ska följa den säkerhetspolitiska utvecklingen. Uppföljningsgruppen skall analysera Finlands säkerhetspolitiska läge och följa med utarbetande av regeringens nästa säker- och försvarspolitiska redogörelse.
Uppföljningsgruppen fortsätter sålunda sitt arbete även efter riksdagsvalet år 2003. Nästa säker- och försvarspolitiska redogörelse beräknas komma till riksdagens behandling år 2004.
6.6.2002

Integrering av invandrare i det finländska samhället

Efter en paus på närmare 100 år har Finland igen blivit ett invandringsland. Även om invandringen till Finland är mycket liten, så har landet blivit mera multikulturellt sedan 1980-talet. Det måste vara vårt globala ansvar att ta emot personer som förföljs i hemlandet eller som kommer från humanitära katastrofområden. Svenska riksdagsgruppen anser att Finlands ansvar på denna punkt borde vara betydligt större än idag. Vi måste även vara beredda att satsa tillräckliga resurser på deras anpassning, så att de med tiden kan fungera jämlikt i vårt samhälle.

Fastighetsskatt på vattenområde är oskälig

Skattestyrelsen måste med det snaraste ge ett klarläggande att det är fel och konfiskatoriskt att lägga fastighetsskatt på vattenområden konstaterar vicehäradshövding Astrid Thors med anledning av uppgifter i Västra Nyland om att skatteombudet i Ekenäs försöker belägga vissa vattenområden med fastighetsskatt.

Om skattestyrelsen inte agerar måste missförhållandet korrigeras genom en lagändring säger Thors.

Responsdebatt om byggande av en femte kärnreaktor

Att ge tillstånd för en utbyggnad av kärnkraften med en femte kärnreaktor är en vidare fråga än enbart en fråga om vår egen elproduktionskapacitet på hemmamarknadsområdet vi tillhör och kan tänkas tillhöra inom de närmaste decennierna. Såsom vi sade i remissdebatten måste globala aspekter och följder för kommande generationer vägas in i beslutet. Hur stora friheter anser vi oss kunna ta för att tillfredsställa dagens energibehov på kommande generationers bekostnad?

EU-kommissionen lovar övervaka att barnens rättigheter i ansökarländerna

Enligt konventionen om barnens rättigheter skall länder och statliga organisationer kunna rapportera om hur stor andel av deras resurser som används för barn. EU är en betydande bidragsgivare till länder i Central- och Östeuropa, samtidigt som många barn i dessa länder haft det mycket svårt efter kommunismens fall. Bland annat är överges många barn och institutionalisering är allmän.

Därför har jag efterlyst att kommissionen skulle presentera en rapport om hur mycket av EU:s bistånd till ansökarländerna, det sk Phare-medlena, används för barn.

Posten bör ha svensk logo

Wideroos motiverade kravet med att bristen på svensk logotyp uppfattas som ett avståndstagande från Postens sida gentemot den svenskspråkiga befolkningen. Dessutom förpliktar både språklagen och posttjänstelagen Posten att ge betjäning på landets båda nationalspråk. I andra länder med fler än ett officiellt språk har postverken symboler på åtminstone landets officiella språk. Posten i Kanada har sin logotyp på två språk, i Belgien på tre och Schweiz på fyra.

Aktualitetsdebatt om skyddet av Östersjön

Östersjöns yta är ca 400 000 km2 och dess tillrinningsyta fyra gånger större. Inom tillrinningsområdet, till vilket också hela Finland hör, bor närmare 100 miljoner människor. Utsläpp från bosättning, industrier, jord- och skogsbruk och trafik är de största orsakerna till att Östersjön belastats och miljön försvagats. Det långsamma vattenutbytet, gör Östersjön till ett känsligare hav än andra hav.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP