SFP-RKP

Svenska riksdagsgruppen vill stöda barn och familjer med sina budgetmotioner

Pehr Löv vill med en lagmotion förhindra att höjningen av barnbidragets
ensamförsörjartillägg sänker utkomststödet i motsvarande grad. I en anknytande budgetmotion vill Löv kompensera kommunerna för den utgiftsökning detta skulle medföra. Löv äskar också om mera pengar för att trygga frontveteranernas möjlighet till
rehabilitering varje år.

Regeringens budgetförslag för år 2004

Regeringens prioriteringar och ekonomiska politik debatterade vi här i riksdagen flera gånger under våren och försommaren och budgetberedningen blev därför också mindre dramatisk än vad vi varit vana vid. Prioriteringarna i budgeten har sin förankring i det färska regeringsprogrammet och nu är det dags för regeringen att med målmedvetna medel omsätta regeringsprogrammet i praktiken.

Det jobbas intensivt med dioxinfrågan i Östersjön

I slutet av mars 2004 kommer en arbetsgrupp att för EU-kommissionen lägga fram nya förslag till åtgärder och rekommendationer för att minska dioxin och PCB i Östersjöfödan. Detta kom fram i kommissionär Wallströms svar på Astrid Thors fråga om vad som görs för att minska dioxinhalten i födan från Östersjön.
Den arbetsgrupp som Wallström refererade kommer att tillsättas nu i september 2003 för att samordna övervakningen av dioxiner och PCB i Östersjön.

Finland bör få EU:s institut för språklig mångfald

Det är en logisk följd av att EU både i grundrättsstadgan och i utskastet till grundlagsfördrag har som ett värde att respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald att Europaparlamentet idag debatterar språklig mångfald och för de andra institutionerna föreslår hur vi skall gå praktiskt tillväga konstaterade Astrid Thors i en debatt i Europaparlamentet på torsdagen.

Regeringens EU-redogörelse gällande konventets arbete

EU:s framtidskonvent har fullbordat sitt uppdrag som tankesmedja gällande unionens framtida struktur. Innan jag går in på olika delområden i förslaget, är det skäl att göra klart för sig vad vår utmaning som folkvalda nu är i denna situation.Först och främst måste vi kunna åskådliggöra för finländarna och européerna överlag vad målsättningen är med den nya unionen. Målet är att kunna samarbeta med upp till 27 medlemsländer utan att någon känner sig överkörd.

Sfp: Stimulerande framtidsbudget

Inkomstskattens sänkning om 1 % och höjda avdrag för inkomstens förvärvande samt höjt förvärvsinkomstavdrag, med tyngpunkten på låg -och medelinkomsttagare, förväntas öka den inhemska konsumtionen och förbättra sysselsättningen.
För att undvika utflaggningen av passagerarfartyg och trygga 40.000 arbetsplatser inom sjöfartsnäringen, beslöt regeringen på sfp:s initiativ att återkomma till frågan om utvecklingsbehoven av rederiernas verksamhetsförutsättningar, så att beslut kan fattas senare i höst, då linjedragningarna gällande företags- och samfundsskatten är klara.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP