SFP-RKP

Bjud in Östersjöländerna!

Trots skillnaderna mellan de nordiska och de baltiska länderna kommer vi att behöva varandra och finna varandra inom flera sektorer.
De nordiska och baltiska länderna bör finna en gemensam plattform i frågor som maktfördelningen inom EU, skyddet av Östersjön, närom-rådespolitiken, etc.
Det finns ingen anledning att invänta någon annans initiativ i frågan. Därför bör vi dra nytta av veckoslutets historiska utvidgning för att stär-ka samarbetet mellan Östersjöländerna.

Framställningsutskottet behandlade Nordsjö hamn

Utskottets viktigaste slutsats är att man ber EU kommissionen att snabbt ge ett svar på om vissa centrala artiklar i EU:s habitatdirektiv följts. Medlemmarna i utskottet tyckte i diskussionen att det verkar sannolikt att Nordsjö hamn har sådana effekter på skyddade arter att åtminstone kompenserande åtgärder borde vidtas. Utskottet ber att sådana åtgäder snabbt skall identifieras.Vidare är utskottet kritiskt till att en samlad miljökonsekvensbedömning inte gjordes för Nordsjö och för Östersundom köpcentrum.

Flygbolagens konkurser är ett problem medger EU-kommissionen

Riksdagsledamot Roger Jansson ställde motsvarande spörsmål i Finlands riksdag och då konstaterade man att Finland inte ensam kan vidta åtgärder eftersom området är så internationellt, men att frågan är aktuell i EU. En ytterligare anledning till frågan till kommissionen var att vi ville kontrollera regeringens svar. Det som gäller för framtiden, för ledamöter av Europaparlamentet och för Finlands regering, är att vara aktiv!

Det behövs nya internationella regler för sjöfartens skador

De nuvarande två internationella fonderna som reglerar bl.a. oljeolyckor är otillräckliga när det gäller kompensation, och många i sjöfartskedjan går helt fria från ansvar och är skyddade mot kompensationskrav. Vi har regler om en viss kompensation, men inte om vem som skall ansvara för den. Miljöskador ersätts också begränsat. Detta betyder i praktiken att de förebyggande och avskräckande effekterna är mycket bristfälliga i det nuvarande systemet.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP