SFP-RKP

Budgetramarna för år 2003

I en tid när ekonomin är osäker är det samhällets uppgift att se till att vi har ett rättvist och solidariskt samhälle. Det måste samhället göra oberoende av konjunktur. Svenska riksdagsgruppen har förbundit sig till att förbättra situationen för den fattigaste tiondelen av befolkningen. En förutsättning för detta är att samhället kan sköta sina grundläggande uppgifter - vården och skolan. Därför är det avgörande viktigt att kommunerna klarar finansieringen. En fungerande totalinfrastruktur - inbegripande vägar och miljö - är också en nödvändighet för ett välmående samhälle.

Thors besviken på Kommissionens svar på frågan om pälsdjursrapporten

Kommissionen har givit bifogade svar på Astrid Thors fråga om sättet på vilket rapporten om pälsdjurens välbefinnande utarbetats. Kommissionen avhåller sig från att yttra sig om den vetenskapliga innehållet, men konstaterar att den vetenskapliga kommittén följt de bestämmelser om förfarande som nu gäller för detta slag av expertkommittéer.

Barnen i Afghanistan har nu rätt till en vardag och till skolgång

Barnen behöver sina rättigheter allra mest i kriser och efter kriser. Barnen i Afghanistan måste nu snabbt få förverkliga sin rätt till skola, till utbildning.

Därför ger de internationella biståndsorganisationerna sitt stöd till den afghanska interrimregeringens operation Back to school, som skall starta i och med ett nytt skolår den 23 mars konstaterade ordföranden för Finlands Unicef Astrid Thors på fredagmorgonen i Borgå. Särskil uppmärksamhet ägnas också till att säkra att flickor och pojkar har lika tillgång till skola.

FN måste ge de internationella styrkorna mandat utanför Kabul

Överraskande snabbt fick de internationella styrkorna övertaget i stora delarna av Afghanistan, men tyvärr finns det områden där olika klaner förföljer varandra, och det internationella samfundet är maktlöst eftersom de internationella styrkorna (ISAF) saknar mandat att verka utanför Kabul, konstaterade europarlamentariker och Unicef:s ordförande Astrid Thors i Helsingfors med anledning av den internationella kvinnodagen.

Utred spinnfiskets verkningar

I dag ger lagen möjlighet till fredning av vattenområden ifall spinnfisket förorsakar svåra störningar för fågellivet eller i fiskebeståndet. Fiskeområden kan freda 25% av sina vattenområden. Det har dock visat sig vara svårt att få områden fredade, speciellt i Egentliga Finland, där endast 0.02 % fredats. Det här beror delvis på att kriterierna för fredning är oklara och att TE-centralerna subjektivt bedömt att inga behov av fredningar föreligger.
-Det är uppenbart att kriterierna bör klargöras, anser Svenska riksdagsgruppen, med hänvisning till exemplet i Egentliga Finland.

Namn skall behandlas med respekt

Så som det nu är finns det i brist på regler en risk för att allmänt vedertagna eller historiska speciellt svenska namn försvinner då kartor eller annat namnbruk förnyas. Behovet av tydlig lagstiftning har vuxit som en följd av bolagiseringen av statsbolag samt myndigheternas användning av köpta tjänster. Det finns flera exempel på hur svenska gatunamn fallit bort ur telefonkataloger, då telefonbolaget övergått till en privat kartproducent. Namn som inte finns på kartan faller med tiden bort från det aktiva språkbruket.

Fortum bör ta sitt ansvar för oljebekämpningsberedskapen i Östra Finska viken

Den nakna sanningen om Primorsk har uppenbarats för finländarna. Varför har den högsta statsledningens protester varit så svaga när det gäller oljehamnen i Primorsk och varför underskattade Fortums representanter problemen med oljehamnen?

För att Fortum både transporterar och förädlar en betydande del av oljan från Primorsk. Om oljan förs till förädling i FInland förs den till Nådendal och Sköldvik.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP