SFP-RKP

Jordbruket lider av att det saknas stark konsumentrörelse i Finland

Landsbygden och jordbrukarna i Finland lider av att det i vårt land saknas en stark konsumentrörelse. Under sommarens lopp har handeln flere gånger hävdat att vi konsumenter vill ha mat till lägre priser. Eftersom det inte finns en stark konsumentrörelse jämförbar med den i många andra länder - har påståendena fått stå oemotsagda. Jordbrukarna känner sig många gånger hårt pressade. Samtidigt finns det starka belägg på att de finländska konsumenterna vill ha tillgång till inhemska livsmedel och livsmedel vars ursprung de känner.

Sommarmötet 2004: Engagerade invånare stärker kommunen

 - Det är farligt att invagga sig i tron att samhället och kommunen lever vidare automatiskt av sig själv. För att närsamhället skall utvecklas krävs en insats av invånarna. Därför vill vi uppmana alla att aktivera sig i det kommunala beslutsfattandet.
Svenska riksdagsgruppen påminner om att representationen i flera olika organ avgörs i samband med kommunalvalet.
- Det gäller t.ex. sjukvårdsdistrikten där det är av stor betydelse för den svenskspråkiga befolkningen att det i de beslutande organen finns personer kämpar för vård på eget modersmål.

Sommarmötet 2004: Svenskfinland bör utnyttja Tolvis-hemmet!

Svenska riksdagsgruppen framhåller att även kommunerna bör vara aktiva och i större uträckning försö-ka nå ungdomar med problem.
- Om inte kommunerna utnyttjar Tolvishemmet finns det risk för att det enda svenska vårdhemmet får stänga sina dörrar. Det är viktigt att ungdomarna får vård på sitt modersmål eftersom känslospråket är elementärt i vården.

Riksdagsgruppens sommarmöte 2004: Ökad sysselsättning är nu viktigast.

Därtill är det viktigt att regeringen enas om en riktad satsning för att stöda sysselsättningen i låglönebranscherna. Svenska riksdagsgruppen kan dock inte omfatta en modell som skulle finansieras genom en allmän höjning av arbetsgivaravgifterna.
Svenska riksdagsgruppen anser att hushållsavdraget måste utvecklas och utvidgas för att öka sysselsättningen i servicebranscherna. Det bör t.ex. vara möjligt för barn att köpa hushållstjänster åt sina föräldrar. Även föräldrar bör kunna köpa tjänster åt sina vuxna barn.

Enestam: Översvämmade områden bör få statligt stöd!

- Jag har bett Västra Finlands miljöståndsverk påskynda behandlingen av rensningsplanen för Vörå å, som miljöcentralen har inlämnat för godkännande. Jag hoppas också att Oravais kommun tar ini-tiativet till en rensningsplan för Kimo å, konstaterade Enestam. En rensning skulle, enligt experter, ändå inte ha kunnat hindra denna katastrof eftersom vattenmassorna var så exceptionellt stora.
Miljöminister Enestam träffade också lokala Sfp:are och diskuterade det kommande kommunalva-let.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP