SFP-RKP

Amina Lawal måste beredas asyl i Europa

Domen utfärdad av Shariadomstolen i staten Niger i Nigeria som dömde Amina Lawal till döden genom stening har med skäl upprört hela världen. Förslag om att EU skulle avbryta förbindelserna med Nigeria är inte fruktbara för att förbättra kvinnors och barns situation konstaterade europaparlamentariker Astrid Thors med anledning av en debatt om detta i Europaparlamentet på torsdagen.

Statens resultat- och ägarstyrning av affärsverk och börsbolag.

Revisionsverket granskade ifjol tre av statens affärsverk i en rapport som delgavs berörda utskott och ministerier. Finansutskottet bedömde rapporten innehålla så många öppna frågor, att rapporten skulle ges till riksdagen. Att statligt ägande inte är helt problemfritt har vi kunnat konstatera de senaste tiderna. Problemen gäller både statens affärsverk och statens ägarroll i aktiebolag.
Revisionsverket har konstaterat behov av utveckling i affärsverkens resultatstyrning och att affärsverkens styrelse, sektorministeriet, regeringen etc. gör styrningen långsam och stel.

Svenska riksdagsgruppen kritisk till bränsleaccisen

Den aviserade förhöjningen på 4 cent per liter skulle direkt påverka konsumentpriserna. Sysselsättningen, företagsamheten och kommunikationerna utanför tillväxtcentra skulle försvåras och därför är skattehöjningen regionalpolitiskt hämmande, anser riksdagsgruppen.
Svenska riksdagsgruppen upprepar sitt krav om en helhetsöversyn av trafikbeskatt-ningen där också säkerhetskrav och miljöhänsyn beaktas.

Uppföljningskommitté för Östersjöprogrammet bör tillsättas

Att rädda Östersjön är ett långsiktigt arbete som sträcker sig över riksdags- och regeringsperioder. Därför måste miljöministern tillsätta en uppföljningskommitté som arbetar på lång sikt, för att följa upp förverkligandet av programmet.
Svenska riksdagsgruppen ser med oro på den kraftigt ökande trafiken till den nya oljehamnen i Primorsk och den planerade hamnen i Vysotsk, båda invid Finlands gräns mot Ryssland.

Svenska riksdagsgruppen om budgetförslaget: "Vi kompromissar inte om kvaliteten i vården".

Gruppen stöder social- och hälsovårdsministeriets förslag om betydande tilläggsresurser för att människor redan under nästa år skall uppleva förbättringar i vården.
En satsning på samhällets tjänster stöder också sysselsättningen överallt i landet och utjämnar inkomstskillnader .
För att bygga upp en god samhällsservice behöver kommunerna en stabil ekonomisk bas. En justering av statsandelarna efter kostnadsutvecklingen är grunden för att kvaliteten i vården och utbildningen skall kunna upprätthållas på minst nuvarande nivå.

Modell för reglering av storskarven

Astrid Thors sällar sig till de Europaparlamentariker som efterlyser en rekommendation om en gemensam europeisk modell för reglering av storskarven (Cormorant)

Skarvfågeln orsakar betydande ekonomiska och ekologiska skador,
bland annat på vilda fiskstammar och i känsliga naturområden. Där skarven får fotfäste - därifrån försvinner andra arter. I
Sydvästra Finland, särskilt i Västra Nyland och i Satakunta har skarven fått ett fotfäste och breder ut sig explosionsartat.
Tyvärr har myndigheterna i Finland ingen samsyn om hur frågan skall skötas.

Danmark och Finland nära varandra i EU frågorna

Det danska ordförandeskapet stöder sig långt på kommissionen i många av de centrala frågorna under hösten. Statsministern konstaterade att kommissionens förslag om lantbruksfrågorna i utvidgningsförhandlingarna är välbalanserat och förnuftigt. Europaministern var ännu klarare i denna fråga: ansökarländerna kan inte vänta sig mera. Samma inställning råder i Finland.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP