SFP-RKP

Regeringens EU-redogörelse gällande konventets arbete

EU:s framtidskonvent har fullbordat sitt uppdrag som tankesmedja gällande unionens framtida struktur. Innan jag går in på olika delområden i förslaget, är det skäl att göra klart för sig vad vår utmaning som folkvalda nu är i denna situation.Först och främst måste vi kunna åskådliggöra för finländarna och européerna överlag vad målsättningen är med den nya unionen. Målet är att kunna samarbeta med upp till 27 medlemsländer utan att någon känner sig överkörd.

Sfp: Stimulerande framtidsbudget

Inkomstskattens sänkning om 1 % och höjda avdrag för inkomstens förvärvande samt höjt förvärvsinkomstavdrag, med tyngpunkten på låg -och medelinkomsttagare, förväntas öka den inhemska konsumtionen och förbättra sysselsättningen.
För att undvika utflaggningen av passagerarfartyg och trygga 40.000 arbetsplatser inom sjöfartsnäringen, beslöt regeringen på sfp:s initiativ att återkomma till frågan om utvecklingsbehoven av rederiernas verksamhetsförutsättningar, så att beslut kan fattas senare i höst, då linjedragningarna gällande företags- och samfundsskatten är klara.

Svenska riksdagsgruppen kräver försnabbad tidtabell för Östersjöprogrammet.

Sommarens havsundersökningar i Finska viken visar nämligen att situationen är ännu allvarligare än vad forskarna har trott. Det är alarmerande att totalt syrelösa bottenområden breder ut sig över vidsträckta områden. En av följderna av detta är att strömmingens lekplatser förstörts och strömmingen mer eller mindre försvunnit på många håll i vår skärgård.
Svenska riksdagsgruppen anser därför också att jordbrukets special miljöstöd bör öka snabbare än vad som föreslogs i den föregående regerings östersjöprogram.

Stoppa utflaggningen!

Gruppen anser att regeringen bör ta rederiernas planerade utflaggningar på allvar och därför omforma sjöfartsstödet. Svenska riksdagsgruppen för fram en egen modell som bevarar de finländska arbetsplatserna inom sjöfarten. Modellen går i korthet ut på följande:1. Rederibeskattningen omformas så att vinstmedel som öronmärks för investeringar i tonnage inte beskattas.2. Det nationella stödet som idag är hälften av Sveriges och övriga EU-länders stöd, omformas så att en del av sjömansskatten avlyfts, en del av pensions- o.dyl.

Svenska riksdagsgruppen vill öka satsningarna på grundskolan.

I finansministeriets förslag till budget för år 2004 sänks momentet för den allmänbildande utbildningen med drygt fem miljoner euro som en följd av att årskullarna minskar. I budgetförslaget överförs de inbesparade fem miljonerna till eftermiddagsvården. Svenska riksdagsgruppen anser att resurserna för den allmänbildande undervisningen bör hållas på samma nivå som år 2003 och att den teoretiska inbesparningen återinvesteras i skolorna för att garantera en högklassig allmänbildande under visning i hela landet.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP