Småbarnspedagogik

Nylander: Mångprofessionellt samarbete behövs inom småbarnspedagogiken

Riksdagen har idag debatterat förslaget till ny personaldimensionering inom småbarnpedagogiken. Regeringen föreslår en modell där en tredjedel av personalen ska vara barnträdgårdslärare, en tredjedel ska vara socionomer och en tredjedel ska vara utbildade barnskötare.

- Modellen som föreslås är bra och värd att understödas. Vi behöver mångsidigt kunnande inom småbarnspedagogiken och varje yrkesgrupp har sin värdefulla kunskap att bidra med, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Borgarsdóttir Sandelin: Varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkoja tulee nostaa

Sosiaali- ja terveydenhuolto, erityisesti vanhustenhuolto, oli yksi RKP:n priorisoinneista strategiatyössä sekä budjetin laatimisessa. Niin kauan kuin tämä alue kuulu kuntien tehtäviin priorisoimme näin RKP:ssä. Olemme myös aikaisemmin nostanut varhaiskasvatuksen maksuttomuuden keskusteluihin. Helsingin strategia sanoo, että var­haiskasvatuksessa panostetaan laatuun, työntekijöiden pysyvyyteen ja turvalliseen arkeen.

Tillgång till kvalitativ dagvård viktigt för barnens framtid

Under besöken bekantade Henriksson sig med daghemmens verksamhet och läste sagor för barnen.

- Det har varit en verkligt givande dag. Mycket roligt att få lyssna på barnen och träffa daghemspersonal. Jag är övertygad om att den linje SFP fört fram gällande utvecklande av småbarnspedagogiken så att alla barn som fyllt 3 år skulle få 4 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik är den rätta.

Nylander: Regeringen tar alltför korta steg

– Det verkar som om regeringen insett behovet av en familjepolitisk reform, men tyvärr anser inte alla regeringspartier att det skulle vara nödvändigt att agera nu, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander, medlem i kulturutskottet.

SFP driver en reform där tiden för hemvårdsstödet halveras, föräldraledigheterna reformeras enligt 6+6+6-modellen och barn över tre år får fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik.

Henriksson peräänkuuluttaa työryhmää uudistamaan perhevapaita

Useimmat puolueet ovat nyt todenneet, että Suomen on uudistettava järjestelmäänsä. Tavoitteena on joustavoittaa perheiden arkea ja parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla.

- Olen iloinen, että monet nyt ovat ymmärtäneet sen, mitä RKP on sanonut jo pitkään, että järjestelmää on kehitettävä. Sen sijaan, että istumme paneelista toiseen kertomassa toisillemme korulauseita, meidän tulisi nyt edetä asiassa, Henriksson sanoo.

Perhepoliittinen kokonaisuudistus tarvitaan

RKP haluaa lisää naisia työelämään, madaltaa työn vastaanottamisen kynnystä ja pienentää naisten ja miesten välisiä palkka- ja eläke-eroja. Haluamme myös helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja parantaa isien mahdollisuuksia perhevapaisiin. Samalla haluamme, että useampi lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen.
Haluamme turvata kaikille lapsille laadukkaan varhaiskasvatuksen vanhempien taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Miksi uudistustamme tarvitaan?

Subscribe to RSS - Småbarnspedagogik