SFP-RKP

Den sittande regeringen bör grunda tre alarmcentraler i Nyland

Säkerheten i samhället kräver att regeringen är redo att anslå de medel som det krävs för att få tre alarmcentraler i Nyland. Ett beslut om antalet alarmcentraler torde göras ännu av den sittande regeringen under de närmaste veckorna. Därefter fattar inrikesministeriet beslutet om placeringsorten för alarmcentralerna. Statsrådet har tidigare fattat beslut om indelningen av landet i alarmcentralområden, men läget i Nyland har förändrats efter det att också Helsingfors alarmcentral skall ingå i den statliga organisationen.

Svenska riksdagsgruppen uppmanar Posten att följa den nya språklagen.

Svenska riksdagsgruppen påpekar i sitt brev till koncernchef Jukka Alho att Posten ägs av sta-ten och lyder under språklagen och posttjänstelagen. Den nya språklagens 23 § säger klart att "en tvåspråkig myndighet skall betjäna allmänheten på finska och svenska. Myndigheten skall både i sin betjäning och i annan verksamhet utåt visa att den använder båda språken."

Astrid delar Hägglunds uppfattning

På Internytts sida (http://www.yle.fi/internytt/ ) kan du läsa (och lyssna till) general Hägglunds kommentar om EU:s försvarssamarbete och Nato.

Hägglund uppmanar Finland att satsa mer på att utveckla EU:s försvar än att älta frågan om Natomedlemskap. Ordföranden för EU:s militära kommitté Gustav Hägglund säger för Radio Vega Aktuellt att den senaste tidens meningsskiljaktigheter mellan Europa och USA gällande Irak påverkar visserligen Nato och FN, men inte utvecklingen av EU:s försvar.

Bybutikerna bör få samhällsstöd!

Många bybutiker har fått lov att stänga de senaste åren. Dagens mobila kunder tvekar inte att köra lite längre för att handla i en butik som erbjuder ett större varusortiment. I samtliga byar finns dock personer som är helt och hållet beroende av att det på gång- eller cykelavstånd finns en butik med de viktigaste matvarorna.
Bybutiker har kunnat bibehålla sin livskraft endast genom att utvidga sin verksamhet till andra serviceområden. Butiker har inlett samarbete med Posten Finland Abp och börjat med sidoförsäljning av bensin.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP