SFP-RKP

Enestam nöjd med de nya språkintygen

En arbetsgrupp vid undervisningsministeriet utarbetade ett enhälligt förslag om hur språkexamina inom statsförvaltningen skall reformeras i och med att den nya språklagen träder i kraft.
Den nu godkända förordningen följer arbetsgruppens förslag. De förslag som utredningsman, studentexamensnämdens ordförande Aatos Lahtinen senare föreslog som tillägg till förordningen godkändes inte.

Svenska riksdagsgruppen: Nyland bör ha tre nödcentraler!

Svenska riksdagsgruppen påminner om att regeringspartierna i budgetramarna kommit överens om att tre nödcentraler skall bildas i Nyland.
Svenska riksdagsgruppen förutsätter att de placeras så att både lokalkännedomen och befolkningens språk beaktas. Därför vore det klokt att nödcentralerna placeras i Helsingfors, i en tvåspråkig kommun i Östny-land, te.x. Borgå, och i Västnyland, t.ex. Kyrkslätt eller Ekenäs.
Pressmeddelande 5.6.2003

Budgetramarna och tilläggsbudgeten 2003

I Svenska riksdagsgruppens svar till regeringssonderare Anneli Jäätteenmäki ansåg vi att den nya regeringen i tid måste motverka en ekonomisk avmattning. Vi ansåg att det bör finnas beredskap för stimulerande åtgärder i början av riksdagsperioden för att förbättra den ekonomiska tillväxten under fyraårsperioden.
I regeringsförhandlingarna kom de tre regeringspartierna överens om att betona sysselsättnings- och skattepolitiska åtgärder. En förbättrad sysselsättningsnivå är den viktigaste målsättningen för att Finlands ekonomi på sikt skall må bra.

Många goda miljösatsningar i tilläggsbudgeten.

- I samband med budgetrian kommer regeringen att fatta beslut om beställning av en multifunktionell isbrytare med oljebekämpningsutrustning även för vintertid. Dessa anskaffningar och ombyggnadsprojekt anser vi att är helt nödvändiga och mycket viktiga. Vi förutsätter också att medel för att genomföra de övriga delarna i den förra regeringens Östersjöprogram kommer att lösgöras och påtalar behovet av en fortsatt uppföljning av programmet, sade Gestrin.

Säkra svenskan i rätten!

Svenska riksdagsgruppen ser positivt på förslaget. Vid tvåspråkiga enheter, som är tillräckligt stora, kan det behövas dylika praktiska lösningar för att tingsrätten skall kunna tillgodose rättigheterna för domkretsens språkliga minoritet. För att avdelningar av detta slag skall fungera även i praktiken är det nödvändigt att avdel-ningens hela personal behärskar avdelningens språk, poängterar Svenska riksdagsgruppen.

Minister Wideroos nöjd med företagssatsningar i tilläggsbudgeten

Wideroos är också nöjd med att regeringen kommer att införa en s.k. glidande gräns för när företag är förpliktade att betala moms. Den glidande gränsen gör det mera attraktivt för de minsta företagen att växa.
Redan i år satsar regeringen på tidigareläggning av investeringar och skattesänkningar.
-I en situation där arbetslösheten hotar att stiga skall inte regeringen vänta med aktiva åtgärder, säger Wideroos.

Svenska riksdagsgruppen kommenterar robotbeslutet: Överenskommelsen om Nylands Brigad måste hålla

I samband den försvarspolitiska redogörelsen 2001 förändrades Nylands Brigads utbildningsuppgifter. Brigaden skulle börja utbilda rörliga kusttrupper och det rörliga kustartilleriet skulle ersättas med det moderna kustrobotsystemet.
- Om försvarsmakten vill göra förändringar på detta område måste det ske genom politiska beslut. Den försvarspolitiska redogörelsen var ett helhetspaket när det gäller omstruktureringarna inom försvarsmakten.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP