SFP-RKP

Svenska riksdagsgruppen: Skattepaketet stimulerar företagandet

Sänkningen av samfundsskatten från 29 procent till 26 procent är en klar stimulansåtgärd för företagsamheten. Sänkningen av kapitalskatten till 28 procent leder bl.a. till att avkastningen ökar för aktiespararna och till en lättnad i beskattningen för primärnäringarna utan att de som har bostadslån drabbas oskäligt.
Regeringen valde att på förhand bereda sig på EG-domstolens beslut om att avstå från avoir fiscal-systemet. Avkastningen från börsbolag beskattas något hårdare, vilket vi försökte minimera. Avkastningen från de icke listade bolagen bihålls för de flesta.

Ökade resurser för svenskt stöd i skolorna!

De problem som uppstår i skolarbetet på grund av barnens svaga svenska kunskaper bör man dock ta på allvar. Åtgärder för att stärka barnens svenska bör sättas in redan i ett tidigt skede. Språkbad före skolåldern samt övning i svenska vid förskolorna skall därför utvecklas systematiskt på orter där det finns behov. Efter det bör barnens språkliga utveckling följas upp under hela skoltiden. Föräldrar till barn i tvåspråkiga familjer bör också bära sin del av ansvaret för att barnens språk utvecklas så att halvspråkighet undviks.

Finland bör minska hälsoskillnaderna i närområdet!

De nordliga länderna, EU och Ryssland möts den 27-28 oktober i Oslo för att slå fast riktlinjer för hur man tillsammans skall kunna minska hälsoskillnaderna i våra närområden. Mötet sker på högsta nivå och bl.a. Finlands statsminister skall delta. Samarbetet skall ske inom ramen för den nordliga dimensionen. Hälsogapet mellan öst och väst är enormt när det gäller t.ex. förekomsten av HIV och tuberkulos. Gränsöverskridande åtgärder är nödvändiga för att råda bot på detta samt för att stoppa den växande prostitutionen.

Responsdebatt om regeringens EU-redogörelse

Medan känslosvallet har gått högt under EU-debatten i våra grannländer har behandlingen av regeringens EU-redogörelse kunnat ske i en lugn och uppbygglig stämning här i riksdagen. Det är bra. Finlands för-handlare har en starkare position vid förhandlingsbordet då de kan hänvisa till ett enigt parlament. Svenska riksdagsgruppen ger sitt stöd för regeringens linje. Eftersom det i utskottsbehandlingen visat sig att det råder bred enighet om de flesta problemen i redogörelsen, kommer jag här närmast att gå in på frågor och utmaningar som EU och dess medlemsländer står inför.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP